»

Ban Thường vụ Đảng ủy Trường ban hành hướng dẫn về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý

Thứ năm - 05/05/2016 03:05

Thực hiện Nghị quyết số 42 -NQ/TW ngày 30/11/2004 của Bộ Chính trị (khóa IX) về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Kết luận số 24-KL/TW ngày 05/6/2012 của Bộ Chính trị (khóa XI) về đẩy mạnh công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ đến năm 2020 và những năm tiếp theo; trên cơ sở Hướng dẫn số 15-HD/BTCTW ngày 05/11/2012 của Ban Tổ chứ

          ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN                             ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
ĐẢNG UỶ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH              Nghệ An, ngày 26 tháng 12 năm 2012
                              *
                 Số 1062-HD/TV
 

HƯỚNG DẪN
về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý
của các đơn vị trực thuộc

             

 

 

Thực hiện Nghị quyết số 42 -NQ/TW ngày 30/11/2004 của Bộ Chính trị (khóa IX) về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Kết luận số 24-KL/TW ngày 05/6/2012 của Bộ Chính trị (khóa XI) về đẩy mạnh công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ đến năm 2020 và những năm tiếp theo; trên cơ sở Hướng dẫn số 15-HD/BTCTW ngày 05/11/2012 của Ban Tổ chức Trung ương, Ban Thường vụ Đảng ủy hướng dẫn xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp như sau:

            I. YÊU CẦU CHUNG VỀ CÔNG TÁC QUY HOẠCH CÁN BỘ
1. Quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý là công tác phát hiện sớm nguồn cán bộ trẻ có đức, có tài, có triển vọng về khả năng lãnh đạo, quản lý, đưa vào quy hoạch để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn các chức danh lãnh đạo, quản lý, đáp ứng nhiệm vụ chính trị trước mắt và lâu dài của từng đơn vị.
2. Quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý phải xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ chính trị và thực tế đội ngũ cán bộ; phải gắn với các khâu khác trong công tác cán bộ, bảo đảm sự liên thông quy hoạch của cả đội ngũ cán bộ.
- Để quy hoạch cán bộ sát với thực tiễn và có tính khả thi, phải căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ chính trị của từng thời kỳ để xác định tiêu chuẩn, cơ cấu đội ngũ cán bộ (trình độ, ngành nghề, lĩnh vực công tác, độ tuổi, nam, nữ, dân tộc…); phải nắm chắc đội ngũ cán bộ hiện có, dự báo được nhu cầu nhiệm vụ trước mắt và lâu dài, trên cơ sở đó mới tiến hành lựa chọn, giới thiệu cán bộ vào quy hoạch, đồng thời xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sử dụng số cán bộ theo quy hoạch.
- Quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý phải được xây dựng trên cơ sở lấy quy hoạch cấp dưới làm cơ sở cho quy hoạch cấp trên, bảo đảm sự liên thông, gắn kết giữa quy hoạch cán bộ lãnh đạo các đơn vị với quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ Trường, Ban Thường vụ Đảng ủy và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Trường.
3. Phải đánh giá đúng cán bộ trước khi đưa vào quy hoạch
3.1. Nội dung đánh giá: Đánh giá cán bộ là tiền đề, là khâu bắt buộc trước khi tiến hành xây dựng và bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý. Căn cứ tiêu chuẩn cán bộ được xác định tại Nghị quyết Trung ương 3 (khoá VIII); nội dung, phương pháp đánh giá cán bộ theo Hướng dẫn số 15/HD- BTCTW ngày 05/11/2012 của Ban Tổ chức Trung ương và văn bản hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá xếp loại cán bộ hàng năm của Ban Thường vụ Đảng uỷ, các đơn vị cần đánh giá theo các nội dung cơ bản sau:
Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống: Nhận thức, tư tưởng chính trị; việc chấp hành Điều lệ Đảng, nghị quyết, chủ trương, đường lối, quy chế, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc giữ gìn đạo đức, lối sống trong sạch, không tham nhũng, lãng phí, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác; tinh thần học tập nâng cao trình độ; tính trung thực, tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, phối hợp trong công tác. Việc chấp hành chính sách pháp luật của vợ, chồng, con; mối quan hệ với nhân dân…
Năng lực thực tiễn: Thể hiện ở kết quả, hiệu quả công tác; tính chủ động, sáng tạo; mức độ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao; khả năng đoàn kết, quy tụ cán bộ; năng lực điều hành, tổ chức thực hiện; khả năng dự báo tình hình, xử lý những tình huống phức tạp phát sinh trong đơn vị nơi công tác.
Uy tín: Thể hiện thông qua việc lấy phiếu tín nhiệm hàng năm và kết quả đánh giá cán bộ.
Sức khỏe: Bảo đảm sức khỏe để hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ của chức danh quy hoạch.
Chiều hướng và triển vọng phát triển: Khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ khi được bố trí vào chức vụ cao hơn.
3.2. Tổ chức, cá nhân có thẩm quyền đánh giá cán bộ trước khi đưa vào quy hoạch
- Người đứng đầu đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng cán bộ.
- Tập thể lãnh đạo và cấp ủy nơi cán bộ công tác đánh giá (sau khi đã tham khảo ý kiến của chi ủy nơi cán bộ cư trú nhận xét về bản thân và gia đình cán bộ).
Kết luận về đánh giá cán bộ phải được thể hiện bằng văn bản, công khai trong tập thể cấp ủy và lãnh đạo đơn vị.
Kết quả đánh giá cán bộ hàng năm (không quá 6 tháng tới thời điểm xem xét) được sử dụng cho việc lựa chọn, giới thiệu cán bộ vào quy hoạch; trường hợp cán bộ có vấn đề mới phát sinh thì đánh giá, kết luận bổ sung.
4. Quy hoạch cán bộ phải đảm bảo phương châm "mở" và "động"
- Quy hoạch "mở" được hiểu là một chức danh cần quy hoạch một số người và một người có thể quy hoạch vào một số chức danh; giới thiệu cán bộ vào quy hoạch không khép kín trong từng đơn vị, không chỉ đưa vào quy hoạch những cán bộ tại chỗ mà cần xem xét, đưa vào quy hoạch cả các đồng chí đang công tác ở đơn vị khác có đủ tiêu chuẩn, điều kiện và triển vọng đảm nhiệm chức danh quy hoạch.
Đối với cán bộ có trong quy hoạch ở nơi khác, được đề xuất, giới thiệu vào quy hoạch của đơn vị mình, cần liên hệ với cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu đơn vị nơi cán bộ đang công tác để thẩm định, báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Trường xem xét, quyết định đưa vào quy hoạch, thông báo cho đơn vị nơi cán bộ đang công tác và cá nhân cán bộ đó biết, không tổ chức lấy phiếu giới thiệu đối với nhân sự đó (cả nơi cán bộ đang công tác và nơi cán bộ được đưa vào quy hoạch).
Ban Thường vụ Đảng ủy Trường có trách nhiệm bổ sung nhân sự từ nơi khác vào quy hoạch của cấp dưới.
- Quy hoạch "động" là quy hoạch được định kỳ rà soát, bổ sung, điều chỉnh theo sát sự phát triển của cán bộ; kịp thời đưa ra khỏi quy hoạch những người không còn đủ tiêu chuẩn, điều kiện, không có triển vọng phát triển hoặc uy tín thấp qua lấy phiếu tín nhiệm hàng năm; bổ sung vào quy hoạch những cán bộ có triển vọng phát triển.
5. Mối quan hệ giữa quy hoạch cán bộ và bố trí nhân sự
- Bố trí nhân sự là lựa chọn trong quy hoạch để bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử đảm đương ngay vị trí lãnh đạo, quản lý khi có nhu cầu hoặc khi đến kỳ đại hội đảng, tổng kết nhiệm kỳ các đơn vị…
- Quy hoạch cán bộ là tạo nguồn để chủ động chuẩn bị cán bộ cho việc bổ nhiệm, bố trí nhân sự nêu trên.
Cán bộ trong quy hoạch là những đồng chí có triển vọng đảm nhận chức danh quy hoạch, do vậy, ở thời điểm quy hoạch không nhất thiết phải đáp ứng đầy đủ điều kiện và tiêu chuẩn của chức danh quy hoạch, mà cần được rèn luyện, thử thách, đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh quy hoạch. Các điều kiện về kinh qua thực tiễn lãnh đạo, quản lý ở cấp dưới, về độ tuổi, về trình độ đào tạo quy định trong Nghị quyết số 42-NQ/TW, ngày 30/11/2004 của Bộ Chính trị (khóa IX) không phải là tiêu chuẩn để đưa cán bộ vào quy hoạch, mà là tiêu chuẩn cần có để được bổ nhiệm hoặc giới thiệu cán bộ ứng cử các chức vụ lãnh đạo, quản lý.
6. Quy hoạch đối với cán bộ đương chức
Thống nhất thực hiện chủ trương quy hoạch cán bộ lên chức vụ cao hơn, không quy hoạch tái cử, tái bổ nhiệm chức vụ đang đảm nhiệm khi xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ tới và các nhiệm kỳ tiếp theo, cũng như khi rà soát, bổ sung quy hoạch của nhiệm kỳ hiện tại. Các đồng chí đương nhiệm về nguyên tắc đã phải có đủ tiêu chuẩn, điều kiện của chức vụ đang đảm nhiệm, nếu có triển vọng phát triển thì đưa vào quy hoạch chức vụ cao hơn; nếu đủ tiêu chuẩn, điều kiện tiếp tục tái cử thì là nguồn đương nhiên để xem xét khi tiến hành công tác nhân sự của khóa mới.
Theo tinh thần trên, các đồng chí phó trưởng đơn vị nếu có đủ tiêu chuẩn, điều kiện và được giới thiệu quy hoạch lên chức vụ trưởng đơn vị mới đưa vào danh sách quy hoạch cấp trưởng của nhiệm kỳ hiện tại và nhiệm kỳ mới. Các đồng chí trưởng đơn vị đương nhiệm sẽ không đưa vào danh sách quy hoạch của đơn vị đó; các đồng chí này nếu có đủ tiêu chuẩn, điều kiện sẽ được quy hoạch lên các chức vụ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp Trường hoặc đơn vị khác.
Đối với cán bộ đảm nhiệm chức danh có quy định một người không giữ chức vụ quá 2 nhiệm kỳ liên tiếp, cần xem xét đưa vào quy hoạch chức vụ khác, hoặc bố trí giữ chức vụ đó ở đơn vị khác.
7. Số lượng nguồn đưa vào quy hoạch
Cần quy hoạch 2 người vào 1 chức danh; không quy hoạch 1 người cho 1 chức danh; không quy hoạch 1 người vào quá 2 chức danh.
Ví dụ: Theo quy định, khoa A có số lượng phó trưởng khoa là 2, thì số lượng người đưa vào quy hoạch chức danh phó trưởng khoa là 2 x 2 = 4 người (tính cả phó trưởng khoa đương nhiệm nếu đủ tiêu chuẩn).
8. Yêu cầu về độ tuổi và cơ cấu cán bộ nữ trong quy hoạch
Yêu cầu về độ tuổi ghi trong Nghị quyết số 42 –NQ/TW xuất phát từ yêu cầu trẻ hóa đội ngũ cán bộ, cần đưa vào quy hoạch những đồng chí có triển vọng, nhưng phải trẻ tuổi, để có quỹ thời gian cho việc đào tạo, bồi dưỡng về lý luận, chuyên môn, nghiệp vụ và kinh qua thực tiễn lãnh đạo, quản lý ở cấp dưới. Để đến khi bố trí cán bộ vào chức danh quy hoạch, phải bảo đảm những đồng chí lần đầu bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử các chức danh lãnh đạo, quản lý phải đủ tuổi công tác từ hai nhiệm kỳ trở lên, ít nhất cũng trọn một nhiệm kỳ (mỗi nhiệm kỳ là 5 năm).
- Thời điểm tính tuổi cán bộ đưa vào quy hoạch là thời điểm tiến hành tổng kết nhiệm kỳ trưởng khoa, hiệu trưởng trường trực thuộc và tổng kết nhiệm kỳ hiệu trưởng Nhà trường (đối với các phòng, ban, trung tâm, trạm).
- Những đồng chí đã có trong quy hoạch nhưng không đủ tuổi bổ nhiệm hoặc ứng cử lần đầu vào chức danh quy hoạch, cần đưa ra khỏi quy hoạch.
- Về cơ cấu 3 độ tuổi: Duy trì cơ cấu ba độ tuổi trong quy hoạch tập thể cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp (theo Kết luận số 24-KL/TW ngày 05/6/2012 của Bộ Chính trị); dãn cách giữa các độ tuổi là 5 năm. Ban Thường vụ Đảng ủy chỉ phê duyệt quy hoạch khi đáp ứng yêu cầu này.
- Về tỷ lệ cán bộ nữ trong quy hoạchBảo đảm tỷ lệ không dưới 15% trong quy hoạch trưởng, phó đơn vị. Đồng thời thực hiện chủ trương: phải có cán bộ nữ trong cơ cấu lãnh đạo các đơn vị.
9. Tiêu chuẩn
Tiêu chuẩn cần có để được bổ nhiệm hoặc giới thiệu cán bộ ứng cử các chức danh lãnh đạo, quản lý yêu cầu sau khi đưa vào quy hoạch phải có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuẩn bị nguồn cán bộ bảo đảm như sau:
- Đối với cán bộ chủ chốt của các đơn vị: nói chung phải có trình độ thạc sĩ trở lên; trưởng các khoa đào tạo phải có trình độ tiến sĩ.
- Đối với cán bộ trẻ đưa vào quy hoạch, ngoài các tiêu chuẩn chung theo quy định; ưu tiên cán bộ đang làm nghiên cứu sinh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhiều năm liền, dưới 35 tuổi.
10. Thực hiện công khai trong công tác quy hoạch cán bộ
- Các tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn cụ thể của từng chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý được công khai để cán bộ, đảng viên tham gia bỏ phiếu giới thiệu quy hoạch ở đơn vị được biết.
- Danh sách cán bộ đưa vào quy hoạch và đưa ra khỏi quy hoạch phải được công khai trong tập thể cấp ủy, tập thể cán bộ lãnh đạo, đồng thời thông báo cho cá nhân cán bộ biết.
II. NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP, CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH QUY HOẠCH CÁN BỘ
1. Thẩm quyền và đối tượng quy hoạch cán bộ
1.1. Cấp có thẩm quyền đề nghị quy hoạch cán bộ là tập thể cấp ủy và tập thể cán bộ lãnh đạo đơn vị. Cấp phê duyệt quy hoạch cán bộ là tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Trường.
1.2. Các chức danh phải tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch ở các đơn vị:
+ Trưởng, Phó Trưởng khoa Giáo dục thể chất nhiệm kỳ 2014-2019.
+ Trưởng, Phó Trưởng khoa Luật nhiệm kỳ 2014-2019.
+ Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Chuyên nhiệm kỳ 2014-2019.
+ Trưởng, Phó Trưởng các phòng, ban, trung tâm, trạm nhiệm kỳ 2015-2020.
+ Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non thực hành nhiệm kỳ 2015-2020.
+ Trưởng, Phó Trưởng khoa Xây dựng nhiệm kỳ 2015-2020.
+ Trưởng, Phó Trưởng khoa Điện tử viễn thông nhiệm kỳ 2015-2020.
+ Trưởng, Phó Trưởng khoa Giáo dục nhiệm kỳ 2015-2020.
+ Trưởng, Phó Trưởng khoa Giáo dục quốc phòng nhiệm kỳ 2016-2021.
+ Trưởng, Phó Trưởng khoa Toán học nhiệm kỳ 2017-2022.
+ Trưởng, Phó Trưởng khoa Hóa học nhiệm kỳ 2017-2022.
+ Trưởng, Phó Trưởng khoa Sinh học nhiệm kỳ 2017-2022.
+ Trưởng, Phó Trưởng khoa Ngoại ngữ nhiệm kỳ 2017-2022.
+ Trưởng, Phó Trưởng khoa Công nghệ thông tin nhiệm kỳ 2017-2022.
+ Trưởng, Phó Trưởng khoa Kinh tế nhiệm kỳ 2017-2022.
+ Trưởng, Phó Trưởng khoa Nông Lâm Ngư nhiệm kỳ 2017-2022.
2.3. Các khoa Vật lý, Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục chính trị, Địa lý đã xây dựng quy hoạch Trưởng, Phó Trưởng khoa nhiệm kỳ 2013-2018 năm 2012 nên năm 2013 không phải xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý mà cấp ủy và tập thể lãnh đạo, quản lý các khoa tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch Trưởng, Phó Trưởng khoa nhiệm kỳ 2013-2018 để báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Trường.
2.4. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường sẽ có hướng dẫn riêng về quy hoạch cán bộ trưởng, phó 10 đơn vị sau đây:
- Nhà xuất bản Đại học Vinh.
- Phòng Tổ chức cán bộ.
- Phòng Quản lý Khoa học và Thiết bị.
- Phòng Đào tạo.
- Phòng Đào tạo Sau đại học.
- Phòng Hợp tác quốc tế.
- Phòng Thanh tra giáo dục.
- Trung tâm Công nghệ thông tin.
- Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học.
- Trung tâm Thể dục - Thể thao.
2.5. Ban Thường vụ Đảng ủy Trường sẽ có hướng dẫn riêng về quy hoạch cán bộ trưởng, phó các đoàn thể trực thuộc Trường.
2. Quy trình xây dựng quy hoạch
2.1. Công tác chuẩn bị xây dựng quy hoạch
Trước khi thực hiện quy trình xây dựng quy hoạch: Tập thể cấp ủy và tập thể lãnh đạo các đơn vị tiến hành các công việc sau:
- Rà soát đội ngũ cán bộ và đánh giá cán bộ:
+ Rà soát đánh giá chung đội ngũ cán bộ về chất lượng, số lượng, cơ cấu, nhất là về trình độ, độ tuổi, ngành nghề, lĩnh vực công tác.
+ Đánh giá cán bộ theo các nội dung nêu tại mục 3.1 phần I của Hướng dẫn này.
+ Trên cơ sở yêu cầu quy hoạch và tiêu chuẩn cán bộ, phân loại cán bộ theo chiều hướng phát triển: cán bộ có triển vọng đảm nhận nhiệm vụ cao hơn; cán bộ tiếp tục giữ chức vụ cũ; cán bộ cần đào tạo, bồi dưỡng thêm; cán bộ không đủ điều kiện bổ nhiệm lại…
- Xác định tiêu chuẩn chức danh cán bộ:
Căn cứ vào nhiệm vụ của đơn vị, tập thể cấp ủy và tập thể lãnh đạo xác định cơ cấu, độ tuổi, tiêu chuẩn cụ thể của cán bộ dự nguồn quy hoạch các chức danh. Bảo đảm cơ cấu 3 độ tuổi, tăng tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ.
2.2. Các bước xây dựng quy hoạch
Tập thể cấp ủy và tập thể cán bộ lãnh đạo quản lý các đơn vị tổng hợp các thông tin cơ bản về cán bộ, xây dựng kế hoạch và thống nhất danh sách nhân sự có triển vọng dự kiến đưa vào quy hoạch các chức danh trước khi đưa ra lấy ý kiến giới thiệu tại hội nghị cán bộ toàn đơn vị.
Các thông tin cơ bản gồm: Họ và tên, ngày, tháng, năm sinh, đơn vị công tác, dân tộc, giới tính, ngày tháng năm vào Đảng, chức vụ hiện tại, ngạch bậc công chức, trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học…
Bước 1: Phát hiện, giới thiệu nguồn quy hoạch
1. Tổ chức hội nghị cán bộ toàn đơn vị giới thiệu
- Thành phần hội nghị: Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị.
- Nội dung: Lấy phiếu giới thiệu quy hoạch các chức danh trưởng, phó đơn vị.
- Trình tự:
+ Lãnh đạo đơn vị chủ trì, quán triệt mục đích, yêu cầu, tiêu chuẩn, cơ cấu cán bộ đưa vào các chức danh.
+ Lãnh đạo đơn vị phát danh sách kèm thông tin về cán bộ dự kiến đưa vào quy hoạch để cán bộ dự hội nghị nghiên cứu. Các đại biểu tham dự hội nghị có thể giới thiệu thêm nguồn quy hoạch ngoài danh sách đã được chuẩn bị.
+ Lập Ban kiểm phiếu, các đại biểu dự hội nghị xem xét, viết phiếu, bỏ phiếu giới thiệu; Ban kiểm phiếu thu phiếu và tiến hành kiểm phiếu.
2. Các thành viên lãnh đạo giới thiệu
Các đồng chí cấp ủy viên và trưởng, phó đơn vị giới thiệu:
+ Người thay thế cương vị mình (từ 1 đến 2 người).
+ Nguồn quy hoạch các chức danh cán bộ nêu tại phần nội dung lấy phiếu giới thiệu của hội nghị cán bộ.
3. Tổng hợp kết quả phát hiện, giới thiệu nguồn
Tập thể cấp ủy và tập thể cán bộ lãnh đạo quản lý tổng hợp kết quả giới thiệu của hội nghị cán bộ toàn đơn vị và của các thành viên lãnh đạo, để thảo luận, thống nhất danh sách nhân sự đưa ra lấy ý kiến của cấp ủy đơn vị.
Bước 2: Tổ chức lấy ý kiến tập thể cấp ủy đơn vị (Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ bộ phận là cán bộ, Ban Chấp hành Chi bộ cán bộ).
Hội nghị cấp ủy đơn vị thảo luận, ghi phiếu giới thiệu cán bộ đưa vào quy hoạch các chức danh lãnh đạo trưởng, phó đơn vị.
Bước 3: Tập thể cấp ủy và tập thể lãnh đạo, quản lý (trưởng, phó) đơn vị xem xét, quyết định quy hoạch cán bộ.
Trên cơ sở nghiên cứu kết quả giới thiệu quy hoạch ở bước 1, bước 2, tập thể cấp ủy và tập thể lãnh đạo, quản lý đơn vị thảo luận, ghi phiếu quyết định:
- Giới thiệu quy hoạch các chức danh nêu ở phần nội dung lấy phiếu giới thiệu của hội nghị cán bộ toàn đơn vị nói ở điểm 1, mục 1, bước 1, báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Trường phê duyệt.
- Khi ghi phiếu, mỗi thành viên tập thể cấp ủy và tập thể lãnh đạo, quản lý giới thiệu 2 người cho 1 chức danh;1 người quy hoạch tối đa vào 2 chức danh và chú ý bảo đảm cơ cấu 3 độ tuổi trong các chức danh cán bộ; dãn cách giữa các độ tuổi là 5 năm.
Những người được trên 50% tổng số thành viên tập thể cấp ủy và tập thể lãnh đạo bỏ phiếu tán thành thì đưa vào danh sách quy hoạch. Kết quả quy hoạch phải bảo đảm mỗi chức danh lãnh đạo có ít nhất 2 cán bộ. Cần quan tâm xem xét, đưa vào quy hoạch để đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ trẻ có triển vọng phát triển nhưng chưa là đảng viên, cán bộ nữ.
3. Định kỳ xây dựng và rà soát, bổ sung quy hoạch
Trong mỗi nhiệm kỳ, các đơn vị chỉ xây dựng quy hoạch cán bộ 1 lần, đồng thời hằng năm tiến hành rà soát, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch. Cụ thể như sau:
- Vào năm thứ 2 của nhiệm kỳ, các đơn vị xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý cho nhiệm kỳ tới và các nhiệm kỳ tiếp theo với đầy đủ các bước như quy trình đã hướng dẫn nêu trên (riêng đối với nhiệm kỳ này thời gian hoàn thành xây dựng quy hoạch chậm nhất đến ngày 10/1/2013).
- Trong những năm tiếp theo, các tập thể lãnh đạo rà soát, bổ sung vào quy hoạch những nhân tố mới, đưa ra khỏi quy hoạch những đồng chí không còn đủ tiêu chuẩn, điều kiện và những đồng chí uy tín thấp qua lấy phiếu tín nhiệm hằng năm.
Khi rà soát, bổ sung quy hoạch, các tập thể lãnh đạo căn cứ vào đánh giá cán bộ hằng năm để xem xét, bỏ phiếu quyết định, không cần thực hiện đầy đủ các bước như xây dựng quy hoạch ban đầu.
4. Về độ tuổi cán bộ đưa vào quy hoạch
Chỉ đưa vào quy hoạch chức vụ cao hơn đối với những đồng chí còn đủ tuổi bổ nhiệm trong nhiệm kỳ tới và các nhiệm kỳ tiếp theo.
 Ví dụ: các đồng chí quy hoạch lần đầu vào các chức danh lãnh đạo, quản lý của nhiệm kỳ 2015-2020 ít nhất phải đủ tuổi công tác trọn nhiệm kỳ 2015-2020: nam sinh từ năm 1960, nữ sinh từ năm 1965 trở lại đây). Các đồng chí được bổ sung vào quy hoạch của nhiệm kỳ hiện tại cũng cần đủ tuổi công tác ít nhất trọn một nhiệm kỳ (5 năm).
5. Gắn quy hoạch với đào tạo, bồi dưỡng và luân chuyển cán bộ
Căn cứ quy hoạch cán bộ, tập thể lãnh đạo các đơn vị xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và lập danh sách theo Biểu 4A-ĐTBD kèm theo.
III. QUẢN LÝ VÀ THỰC HIỆN QUY HOẠCH
1. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sắp xếp cán bộ theo quy hoạch
Căn cứ vào quy hoạch cán bộ và tiêu chuẩn chức danh quy hoạch, cấp có thẩm quyền chỉ đạo thực hiện và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sắp xếp cán bộ theo quy hoạch.
2. Bố trí sử dụng cán bộ theo quy hoạch
- Việc cử cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử các chức vụ lãnh đạo, quản lý phải căn cứ vào quy hoạch cán bộ.
- Cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp trên nói chung phải trải qua chức vụ lãnh đạo chủ chốt cấp dưới.
- Khi bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử chức danh nào thì chọn cán bộ có trong quy hoạch của chức danh đó; trường hợp thật đặc biệt mới chọn các đồng chí trong quy hoạch các chức danh tương đương và phải được sự đồng ý của cấp trên.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
            1. Cấp ủy, tập thể lãnh đạo các đơn vị trực thuộc căn cứ Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 30/11/2004, Kết luận số 24-KL/TW ngày 05/6/2012 của Bộ Chính trị và hướng dẫn này để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Cụ thể như sau:
            - Xây dựng và thực hiện quy hoạch cán bộ của đơn vị.
            - Báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Trường (qua Văn phòng Đảng ủy) phê duyệt quy hoạch các chức danh trưởng, phó đơn vị mình. Thời gian báo cáo trước 10/1/2013.
+ Phiếu quy hoạch cán bộ: thực hiện theo Biểu 2A -QHCB.
            + Tổng hợp danh sách quy hoạch cán bộ và danh sách cán bộ đương chức thuộc Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng uỷ quản lý theo Biểu 3A-QHCB3B-QHCB và kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, danh sách luân chuyển cán bộ theo Biểu 4A-ĐTBD gửi về Văn phòng Đảng ủy sau khi thực hiện xong việc xây dựng quy hoạch.
         2. Ban Tổ chức Đảng uỷ Trường tham gia ý kiến về quy hoạch cán bộ của các đơn vị trực thuộc; tổng hợp nguồn quy hoạch cán bộ của các đơn vị; tham mưu để Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường phê duyệt quy hoạch và kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sắp xếp các chức danh cán bộ diện Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường quản lý.
3. Giao các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc công tác xây dựng quy hoạch cán bộ của các đơn vị được phân công phụ trách để thực hiện đúng quy trình, đảm bảo số lượng, chất lượng và thời gian thực hiện (trước ngày 10/1/2013).
 

 

Nơi nhận:                                                                         T/M BAN THƯỜNG VỤ
 - Tỉnh uỷ Nghệ An,                                                                         BÍ THƯ
- Ban Giám hiệu Nhà trường,
- Đảng uỷ, các ban của Đảng uỷ,
- Các đảng bộ bộ phận, các chi bộ,
- Lưu Văn phòng Đảng uỷ.         
                                                                    
                                                                                                Đinh Xuân Khoa
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Tin công nghệ Xem tin công nghệ
Đăng lúc: 01-03-2016 06:45:40 AM

Tin Bộ GD-DT

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 14

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 13


Hôm nayHôm nay : 3029

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 33083

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1423975

tin mới

Tin tổng hợp Xem tất cá các tin tổng hợp
Đăng lúc: 06-05-2016 11:30:35 PM
Đăng lúc: 06-05-2016 11:30:12 PM
Đăng lúc: 06-05-2016 11:29:56 PM
Đăng lúc: 06-05-2016 11:29:37 PM
Đăng lúc: 06-05-2016 11:29:16 PM
Đăng lúc: 06-05-2016 11:27:38 PM
Đăng lúc: 06-05-2016 11:27:17 PM
Đăng lúc: 06-05-2016 11:18:43 PM
Thông tin bản quyền
    + Bản quyền thuộc Trường THPT Lương Văn Chánh
    + Đ/C: Huỳnh Văn Bánh , Quảng Ninh