Ngày 21 tháng 06 năm 2011, Nhà trường đã Ban hành khung học phí Đại học chính quy thu theo hình thức tín chỉ của các khối ngành, giai đoạn 2011-2015. Theo đó, học phí được ấn định khung vào năm 2011 và tiếp tục tăng theo lộ trình trong 04 năm học (2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015). Sinh viên cần nắm rõ để thực hiện nghiêm chỉnh, đúng quy định. Thông tin chi tiết tại file đính kèm.

Khung_hoc_phi_chinh_quy_112812092913.PDF