Kính gửi:           Thủ trưởng các đơn vị 

            Theo kế hoạch, kỳ thi tuyển sinh Sau đại học đợt 2 năm nay của Trường Đại học Vinh sẽ tổ chức vào các ngày 28, 29, 30 tháng 08 năm 2009. Nhà trường thông báo kế hoạch và triển khai thực hiện như sau:
I. Kế hoạch thời gian:
 Ngày 28/ 08/2009:
       + Từ 6 giờ 30 phút đến 8 giờ: Họp cán bộ coi thi
       + Từ 8 giờ đến 10 giờ: Làm thủ tục tại phòng thi (thu lệ phí thi, cấp thẻ dự thi, phổ biến qui chế thi, đính chính sai sót).
        + Chiều từ 14 giờ đến 17 giờ: Tiếp tục đính chính sai sót tại Khoa Sau đại học.
Ngày 29/08/2009:
         +   Buổi sáng:  Thi môn Cơ bản cho Cao học và NCS
         +   Buổi chiều: Thi môn Cơ sở cho Cao học và NCS
Ngày  30/08/2009:
         + Buổi sáng :  Thi môn Ngoại ngữ cho Cao học và NCS
         + Buổi chiều: Thi môn Chuyên ngành cho NCS
 Ngày 31/08/2009:
         + NCS bảo vệ đề cương nghiên cứu.
II. Phân công nhiệm vụ.
 1. Khoa Đào tạo Sau đại học
  Là đơn vị đầu mối tất cả các công việc thi tuyển sinh Sau đại học, có nhiệm vụ chuẩn bị:
         - Các quyết định thành lập Hội đồng, tiểu ban
         -  Văn phòng phẩm (lưu ý cho 2 nơi thi: Vinh, Sài Gòn)
         - Danh sách thí sinh:
+ Danh sách thí sinh trong từng phòng thi
+ Danh sách ảnh trong từng phòng thi
-  Các loại biên bản
-  Giấy báo thi, thẻ dự thi, phù hiệu
-  Nhân bản quy chế tuyển sinh Sau đại học phần dành cho thí sinh và cán bộ coi thi.
-  Phòng thi:
+ Địa điểm thi tại Đại học Vinh: 16 phòng thi, 01 phòng Ban chỉ đạo
+ Địa điểm thi tại Đại học Sài Gòn: 3 phòng thi, 01 phòng Ban chỉ đạo và 01 phòng in sao đề
-  Các loại giấy mời: Cán bộ xem thi, thanh tra Bộ, Công an.
-  Lấy danh sách cán bộ coi thi đủ tiêu chuẩn (34  người)
 1. Phòng KH-TC
-    Chuẩn bị phiếu thu tiền lệ phí thi theo mẫu Bộ tài chính quy định,
-     Thu lệ phí thi từ ban chỉ đạo các điểm thi.
-     Chi các khoản liên quan đến tuyển sinh.
 1. Phòng Quản trị
-   Bố trí phòng thi tại nhà A2, A3 ( 16 phòng thi, 01 phòng Ban chỉ đạo, 01 phòng y tế có 01 chiếc giường 1)
-   Sắp xếp bàn ghế trong phòng thi
-   Vệ sinh phòng thi, phòng vệ sinh, đóng cửa, mở cửa đúng thời gian qui định.
-   Bố trí người trực kéo còi từ ngày 29/8/2009 đến 31/8/2009
-   Mỗi phòng thi có 02 ghế giáo viên
-   Kết hợp với bảo vệ để đảm bảo nơi gửi xe cho thí sinh đầy đủ và an toàn.
-   Chuẩn bị 01 máy phát nổ và 01 cán bộ trực 24/24.
-   Chuẩn bị 01 xe phục vụ thi.
 1. Phòng HC-TH
- Nước uống cho cán bộ và thí sinh
- Trực điện thoại, văn thư, máy Fax
- Chuẩn bị chỗ ăn nghỉ cho cán bộ thanh tra.
- Bố trí trực máy phôtô từ ngày 29 /8/2009 đến ngày 30/8/2009
 1. Phòng Công tác Chính trị và Quản lý HS-SV
-  Bản tin về Sau đại học (tư liệu Sau đại học cung cấp)
-  Băng rôn tuyên truyền cho kỳ thi tuyển sinh Sau đại học tại khu nhà A2, A3.
-   Lên các bảng điện tử và trang web về kỳ thi tuyển sinh Sau đại học đợt 2 năm 2009.
 1. Trung tâm Nội trú – Y tế
-  Chuẩn bị chỗ làm việc theo yêu cầu của Ban chỉ đạo thi từ sáng 28/8/2009 đến chiều 30/8/2009
-  Cử 01 Đ/c trực y tế và thuốc đầy đủ tại điểm thi, từ sáng 28/08/2009 đến chiều 30/8/2009.

       7. Phòng Quản lý Khoa học – Thiết bị
-  Chuẩn bị máy phôtô để nhân bản đề thi (lau chùi và kiểm tra máy)
 1. Phòng Bảo vệ
-   Giữ trật tự chung, nơi cổng và nơi giữ xe.
-    Cử 03 Đ/chí làm nhiệm vụ trong thời gian thi (01 cho in sao đề và 02 bảo vệ khu vực thi)
 1. Xưởng in
-  In đầy đủ các loại văn phòng phẩm (từ Khoa đào tạo Sau đại học)
-  Cử người trực ngày 29/8/2009.
 1.  Các khoa đào tạo.
- Cử cán bộ coi thi theo kế hoạch của Hội đồng tuyển sinh.
- Thông báo cho cán bộ và sinh viên có giờ dạy hoặc học tập tại khu nhà A2, A3 trong các ngày 28, 29, 30 và sáng 31/8/2009 sẽ chuyển sang nơi khác (theo sự bố trí của phòng Quản trị)
Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị có liên quan nghiêm túc triển khai đầy đủ những nội dung của chỉ thị này theo đúng chức năng nhiệm vụ được phân công.
 
Nơi nhận:                                                                             K/T. HIỆU TRƯỞNG
- Các đơn vị có liên quan                                                     PHÓ HIỆU TRƯỞNG
- Lưu HCTH, SĐH,
                                               
 
 
                                                                                         PGS.TS PHẠM MINH HÙNG