Giới thiệu Chương trình

Năm 2012 cơ quan Hỗ trợ Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Trường Đại học Bang San José (SJSU) đã ký thỏa thuận hợp tác thiết lập Chương trình Thăng tiến Giáo dục Công tác xã hội (SWEEP). Trước đó, kể từ năm 2008, SJSU là một trong số các trường đại học quốc tế có nhiều nỗ lực trong việc phát triển giáo dục công tác xã hội (CTXH) bậc cử nhân ở Việt Nam. Những vấn đề xã hội xuất hiện nhanh chóng là những thách thức đối với các chương trình an sinh xã hội và cơ sở hạ tầng mới hình thành của Việt Nam. Số liệu cho thấy 25% dân số Việt Nam cần các dịch vụ CTXH. Để đáp ứng nhu cầu này, Việt Nam cần hơn 10,000 nhân viên CTXH chuyên nghiệp.

 

SWEEP là một tổ hợp quốc tế bao gồm Cơ quan hỗ trợ phát triển quốc tế Hoa Kỳ USAID, Trường Đại học Bang San Jose SJSU, 8 trường đại học ở Việt Nam – trong đó có Trường Đại học Vinh, các bộ ngành,Tập đoàn công nghệ mạng Cisco, các tổ chức cộng đồng và các bên liên quan khác. Mục đích của SWEEP là nhằm hỗ trợ 8 trường đại học của Việt Nam nâng cao chương trình đào tạo cử nhân CTXH. Dự án được tài trợ đến hết tháng 9 năm 2015 nhằm nâng cao:   

·         Việc quản trị các chương trình CTXH 

·         Năng lực giảng dạy và nghiên cứu của giảng viên

·         Chương trình đào  tạo CTXH, và

·         Mạng lưới truyền thông giữa các trường đại học thông qua việc sử dụng các công nghệ tiên tiến.

Trong năm đầu tiên, nhóm SWEEP đã thực hiện một khảo sát nhu cầu để hiểu rõ hơn về những điểm mạnh và các thách thức mà các đại học đối tác đang phải đối mặt. Từ kết quả khảo sát nhu cầu, nhóm đã xây dựng kế hoạch chi tiết của dự án nhằm tháo gỡ những vấn đề này. 

Để đạt được những mục tiêu đề ra, SWEEP mời các giảng viên và các nhà quản trị của các đại học đối tác tham gia chương trình tập huấn hàng năm ở  San Jose, tổ chức Lễ tổng kết hàng năm tại Việt Nam, tiến hành tập huấn trực tuyến và cung cấp những hỗ trợ kỹ thuật cần thiết.

 

Phát triển chuyên môn

 SWEEP tập trung vào thúc đẩy phát triển chuyên môn cho cả lãnh đạo nhà trường và giảng viên CTXH. Đối với lãnh đạo, trọng tâm của SWEEP là tăng cường năng lực quản trị các chương trình CTXH, bao gồm các lĩnh vực như lập kế hoạch chiến lược, kỹ năng lãnh đạo  và khái quát về CTXH.

Đối với giảng viên, các lĩnh vực tập huấn bao gồm xây dựng chương trình đào tạo theo chuẩn đầu ra, động cơ học tập của sinh viên, các phương pháp tốt nhất trong giảng dạy, đánh giá kết quả sinh viên và giúp giảng viên xây dựng một kế hoạch phát triển sự nghiệp bao gồm mục tiêu về giảng dạy, nghiên cứu, hợp tác với cộng đồng và lãnh đạo.

 

Nghiên cứu

Các hoạt động nghiên cứu hiện nay của SWEEP bao gồm:

·         Ghi chép lại việc thực hiện chương trình SWEEP

·         Viết các bài báo đăng trên tạp chí khoa học về  các hoạt động, thành quả, ảnh hưởng, và những ứng dụng của chương trình SWEEP

·         Hợp tác với giảng viên của các đại học đối tác thực hiện nghiên cứu về mô hình thực tập CTXH ở Việt Nam

·         Ghi chép lại những ảnh hưởng do việc gặp gỡ giữa những lãnh đạo/giảng viên các trường ĐH đối tác đến SJSU tập huấn với đại diện cộng đồng ở San Jose.

 

Website của Chương trình SWEEP:

https://sites.google.com/a/sjsu.edu/sweep/home