Sau chương trình khai mạc, giảng viên và sinh viên hai trường đã có bài học đầu tiên về con người và năng lượng. Sinh viên hai trường đã hăng hái tham gia với những các đặt vấn đề đa dạng và khá thực tế. Đây là một phần mở đầu tốt đẹp cho chuỗi các hoạt động trong chương trình trao đổi.