Kính mời cán bộ và sinh viên tìm hiểu và nộp đơn chương trình học bổng của Trường Đại học Thammasat, Thái Lan.

Nội dung chi tiết xin kiểm tra tại đây: www.siit.tu.ac.th

và file đính kèm (dưới đây)

grad-sch-JUNE2013_132706091254.pdf