Nhận thức rõ về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác giáo dục an toàn giao thông (ATGT), trong những năm qua, lãnh đạo nhà trường đã rất quan tâm và tổ chức có hiệu quả việc tuyên truyền, giáo dục cho học sinh, sinh viên về công tác an toàn giao thông và thu được những kết quả rất có ý nghĩa. Xin giới thiệu sơ lược về nội dung công tác này của trường đại học Vinh trong thời gian qua như sau:

 1. Công tác tổ chức

- Nhà trường đã thành lập Ban ATGT Trường Đại học Vinh nhằm tham mưu cho Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch, chương trình, chỉ đạo, giám sát và đánh giá công tác tổ chức tuyên truyền, giáo dục ATGT trong cán bộ, công chức và HSSV toàn trường.

- Hằng năm, nhà trường ban hành các văn bản về công tác giáo dục ATGT như: công văn chấn chỉnh nề nếp, ý thức tham gia giao thông của HSSV; công văn tăng cường nắm bắt, xử lý các trường hợp HSSV vi phạm Luật Giao thông. Đồng thời, cụ thể hóa các văn bản của cấp trên liên quan công tác tuyên truyền về ATGT đến HSSV toàn trường.

2. Xây dựng cơ chế phối hợp hiệu quả giữa các đơn vị liên quan trong việc tuyên truyền, giáo dục ATGT cho HSSV

Trường Đại học Vinh đã phối hợp với các đơn vị liên quan nhằm huy động các nguồn lực từ xã hội cùng phối hợp nhằm làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục ATGT cho HSSV nhà trường, thực hiện chủ trương xã hội hóa công tác này. Cụ thể như:

- Phối hợp Sở Giao thông vận tải, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức ra quân tuyên truyền về ATGT trong HSSV hàng năm.

- Phối hợp Ban ATGT tỉnh Nghệ An để tư vấn về nội dung, cách thức tuyên truyền;  khia thác các tài liệu, văn bản liên quan…

- Phối hợp lực lượng công an các cấp để tham gia báo cáo chuyên đề về công tác an toàn giao thông, hỗ trợ trong công tác diễu hành (đảm bảo an toàn, có xe dẫn đoàn...); phối hợp trao đổi thông tin và xử lý HSSV vi phạm giao thông.

- Phối hợp với chính quyền địa phương để xây dựng các tuyến đường an toàn, văn minh; xây dựng các tổ HSSV tự quản...

- Phối hợp với các doanh nghiệp trên địa bàn để tài trợ kinh phí, quà tặng cho HSSV; hỗ trợ chuyên gia, video, tài liệu để tổ chức Hội thi lái xe an toàn; hỗ trợ các phương tiện và xe mô hình…

- Phối hợp các Trung tâm đào tạo lái xe để hỗ trợ báo cáo viên về Luật giao thông; hỗ trợ các cơ sở vật chất cho việc tổ chức Hội thi Lái xe an toàn; phối hợp đào tạo, cấp giấy phép lái xe cho các HSSV có nhu cầu.

3. Công tác tuyên truyền, giáo dục về Luật Giao thông, văn hóa giao thông, kỹ năng lái xe an toàn cho HSSV

- Định kỳ hàng năm, nhà trường tổ chức tuyên truyền Luật giao thông, văn hóa tham gia giao thông cho HSSV tại các diễn đàn như “Tuần sinh hoạt công dân HSSV đầu khóa”, các đợt sinh hoạt chính trị của HSSV toàn trường, qua các hội nghị dân chủ HSSV ...

- Tổ chức Lễ phát động Năm ATGT 2012 tại Trường Đại học Vinh thông qua sự phối hợp với các sở ban ngành của Nghệ An như Sở Giao thông Vận tải, Công An tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban ATGT.tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục ATGT sâu rộng trong cán bộ và HSSV nhà trường.

- Tổ chức chương trình tuyên truyền, phổ biến pháp luật về giao thông, văn hóa tham gia giao thông, hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn cho học sinh, sinh viên. Chương trình đã góp phần tích cực trong việc nâng cao nhận thức, trách nhiệm của HSSV về công tác đảm bảo an toàn giao thông. Thông qua chương trình, giúp các em có thêm những hiểu biết thiết thực và bổ ích về thực trạng tình hình tai nạn giao thông và hệ quả đối với gia đình và xã hội; kiến thức, văn hoá tham gia giao thông.

- Tổ chức Hội thi lái xe an toàn với 3 phần thi là kiểm tra kiến thức lý thuyết; thi lái xe mô hình; điều khiển xe theo yêu cầu kỹ thuật của chương trình thi sát hạch cấp giấy phép lái xe theo quy định của nhà nước nhằm góp phần tích cực trong việc nâng cao nhận thức, trách nhiệm và kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho các bạn sinh viên nói riêng, cộng đồng xã hội nói chung.

4. Phối hợp để làm tốt công tác đào tạo, cấp giấy phép lái xe cho HSSV

- Phối hợp với các cơ sở đào tạo lái xe có uy tín trên địa bàn tổ chức đào tạo, cấp giấy phép lái xe cho HSSV nhà trường với nhiều ưu đãi: tổ chức học lý thuyết tập trung tại trường, phần thực hành cho HSSV mượn phương tiện tập luyện miễn phí, ưu đãi về kinh phí học. Góp phần phổ cập việc học và cấp giấy phép lái xe cho HSSV đủ điều kiện, giúp HSSV hiểu biết về luật và có kỹ năng lái xe, kỹ năng tham gia giao thông an toàn.

5. Phối hợp xử lý HSSV vi phạm Luật Giao thông

Phối hợp với Công an các cấp xử lý các trường hợp HSSV nhà trường vi phạm Luật giao thông theo đúng quy định, trong đó chú ý đến yếu tố tuyên truyền, giáo dục để HSSV hiểu biết về Luật Giao thông, có văn hóa khi tham gia giao thông và có trách nhiệm cùng xã hội trong việc tuyên truyền làm giảm thiểu tai nạn giao thông, xây dựng môi trường giao thông an toàn và có văn hóa.

6. Làm tốt công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật

Làm tốt công tác sơ kết, tổng kết, thi đua khen thưởng trong giáo dục ATGT theo học kỳ và năm học, trong đó:

- Khen thưởng, nêu gương đối với các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong việc tuyên truyền về ATGT; các tập thể không có người vi phạm Luật giao thông hoặc không để xảy ra tai nạn giao thông.

- Kỷ luật kịp thời, nghiêm túc, có tính răn đe, giáo dục đối với HSSV vi phạm Luật Giao thông, Pháp lệnh ATGT; hạ thi đua đối với các tập thể có nhiều HSSV vi phạm…

                                                    Trung tâm Hỗ trợ sinh viên & Quan hệ doanh nghiệp