Kính gửi: - Thủ trưởng các đơn vị
                        - Trợ lý Quản lý sinh viên khoa
                        - Lớp trưởng các lớp sinh viên
       
            Căn cứ vào Thông tư số 29/2010/TTLT-BGD ĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 15/11/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tài Chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống Giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015 (sau đây gọi tắt là Thông tư 29). Nhà trường quy định và hướng dẫn một số nội dung cụ thể như sau:
            I. QUY ĐỊNH CHUNG
            1. Từ năm học 2010 - 2011, trừ sinh viên các ngành sư phạm, tất cả các đối tượng sinh viên khác đều phải đóng học phí cho Nhà trường trước khi đăng ký học.
            2. Học phí đóng mỗi năm 10 tháng, mức đóng theo quy định hiện hành của nhà trường. Riêng những sinh viên đã được miễn giảm học phí học kỳ I năm học 2010 - 2011, Nhà trường sẽ truy thu bằng cách trừ vào tài khoản sinh viên. Sinh viên phải hoàn thành việc đóng học phí bổ sung trước ngày 30/4/2011.
            3. Đối tượng được miễn, giảm học phí là những sinh viên thuộc khoản 1, khoản 2 Điều 2 của Thông tư 29. Sinh viên thuộc diện miễn, giảm học phí được Nhà nước cấp kinh phí trực tiếp tại địa phương để đóng học phí cho Nhà trường. (Thông tư 29 và Nghị định 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ, Nhà trường đã đăng tải trong mục “Sinh viên” trên trang web của Trường Đại học Vinh: www.vinhuni.edu.vn ).
            II. THỦ TỤC, HỒ SƠ
            1. Trong vòng 30 ngày kể từ ngày bắt đầu mỗi học kỳ, sinh viên phải làm đơn đề nghị cấp tiền hỗ trợ miễn, giảm học phí (theo mẫu số 1). Kèm theo đơn là bản sao có công chứng một trong các giấy tờ theo điểm a khoản 3 Điều 3 của Thông tư 29.
            2. Sinh viên nộp đơn và giấy tờ kèm theo về Khoa (qua Trợ lý quản lý sinh viên). Trợ lý quản lý sinh viên khoa (QLSV) kiểm tra và ghi đầy đủ các nội dung vào đơn ở mục “Xác nhận của Trường Đại học Vinh” và ký nháy xác nhận vào phần cuối. Mức xác nhận học phí của năm học 2010-2011 đối với sinh viên là mức cơ bản 285.000 đồng/tháng, những năm sau Nhà trường sẽ có thông báo cụ thể.
            3. Trợ lý QLSV tập hợp danh sách (theo mẫu số 2) trực tiếp chuyển về Nhà trường (qua phòng Công tác chính trị và Học sinh, sinh viên) để ký xác nhận; Trợ lý QLSV nhận lại hồ sơ từ 16 giờ đến 17 giờ hàng ngày, đóng dấu trả lại cho sinh viên.
            4. Sinh viên nhận đơn tại Khoa và nạp về Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện nơi cư trú để làm thủ tục nhận kinh phí.
            III. MỘT SỐ ĐIỂM LƯU Ý VỀ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ
            1. Sinh viên hệ sư phạm không phải đóng học phí nên không làm các thủ tục miễn, giảm học phí. Sinh viên hệ cử tuyển học phí do Uỷ ban nhân dân Tỉnh cấp trực tiếp cho Nhà trường thông qua hợp đồng đào tạo cử tuyển hàng năm nên cũng không phải làm thủ tục miễn, giảm học phí.
            2. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện nơi sinh viên cư trú chịu trách nhiệm quản lý, tổ chức thực hiện chi trả cấp bù học phí trực tiếp bằng tiền mặt cho cha mẹ sinh viên theo điểm b khoản 3 Điều 3 của Thông tư 29.
            3. Tiền hỗ trợ miễn, giảm học phí được cấp cho sinh viên mỗi năm 10 tháng theo kỳ hạn: Lần 1 cấp vào tháng 9 hoặc tháng 10 hàng năm; Lần 2 cấp vào tháng 3 hoặc tháng 4 hàng năm. Thời điểm được hưởng kể từ ngày 01/7/2010. Trường hợp gia đình sinh viên chưa nhận tiền hỗ trợ miễn, giảm học phí theo thời hạn quy định thì được truy lĩnh trong kỳ chi trả tiếp theo.
            4. Các đối tượng thuộc diện được miễn, giảm học phí theo quy định tại Thông tư 29 mà cùng một lúc được hưởng nhiều chính sách hỗ trợ khác nhau thì chỉ được hưởng một chế độ ưu đãi cao nhất.
            5. Sinh viên thuộc diện được miễn, giảm học phí cùng một lúc học ở nhiều trường (hoặc nhiều khoa trong cùng một trường) thì chỉ được hưởng chế độ ưu đãi về miễn, giảm học phí tại một trường (hoặc một khoa).
            6. Không áp dụng chế độ ưu đãi về miễn, giảm học phí đối với sinh viên thuộc diện được miễn, giảm trong trường hợp đã hưởng chế độ này tại một cơ sở đào tạo, nay tiếp tục học thêm ở một cơ sở đào tạo khác cùng cấp và trình độ đào tạo.
            7. Trường hợp sinh viên bị kỷ luật ngừng học hoặc buộc thôi học thì Nhà trường sẽ gửi thông báo về Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội nơi sinh viên cư trú biết để dừng thực hiện chi trả. Khi sinh viên được nhập học lại, Nhà trường sẽ gửi thông báo để Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục thực hiện chi trả.
             Nhà trường yêu cầu các Trưởng đơn vị, Trợ lý QLSV và các Lớp trưởng sinh viên thông báo và triển khai thực hiện các nội dung trên. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các khoa phản ánh về Nhà trường (qua Phòng Công tác chính trị và Học sinh, sinh viên) xem xét, giải quyết.
            Quy định này được thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2011.
                                                                                                         KT HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận:
- Như k/g;
- Ban Giám hiệu;                                                                                  (Đã ký)
- Website trường;                                                                  PGS.TS Ngô Đình Phương

- Lưu HCTH, CTCT&HSSV.

Mau_DS_mien_giam_(danh_cho_TLQLSV)_102912144721.doc

Don_de_nghi__ho_tro_tien_mien,_giam_hoc_phi_(mau_so_1)_102912144906.doc