BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
   Số: 4744/ĐHV-HTSVQHDN            Nghệ An, ngày 27  tháng 11 năm 2014
   V.v  thực tập nghề cho sinh viên
ngành Du lịch tại Khu du lịch Bà Nà.
 
Kính gửi:  
- Trưởng khoa Lịch sử;
- Trưởng Phòng Đào tạo;
- Trưởng các đơn vị liên quan.
 
Thực hiện kết luận của Hiệu trưởng tại cuộc họp ngày 03 tháng 11 năm 2014 triển khai công tác thực tập nghề cho sinh viên năm học 2014-2015; Căn cứ kết quả làm việc giữa Trường Đại học Vinh và Công ty Cổ phần dịch vụ cáp treo Bà Nà về việc tổ chức các chương trình hỗ trợ sinh viên, trong đó có việc bố trí sinh viên thực tập nghề nghiệp tại Khu Du lịch Bà Nà, Nhà trường triển khai việc tổ chức thực tập nghề cho sinh viên ngành Du lịch tại Khu du lịch Bà Nà năm học 2014-2015 như sau:
 
1. Đối tượng, số lượng
- Đối tượng: Sinh viên ngành Việt Nam học (Du lịch) khóa 52 và các khóa khác đủ điều kiện đi thực tập và có nguyện vọng thực tập tốt nghiệp tại Khu du lịch Bà Nà. Ưu tiên sinh viên có kết quả học tập và rèn luyện tốt, sinh viên có hình thức dễ nhìn.
- Số lượng:
+ Chuyên ngành Khách sạn, nhà hàng:  20 sinh viên
+ Chuyên ngành Hướng dẫn du lịch:      15 sinh viên
+ Chuyên ngành Văn hóa du lịch:            15 sinh viên.
 
2. Thời gian, địa điểm
- Thời gian:
+ Thời gian đăng ký: Từ 01/12 đến 31/12/2014
+ Thời gian thực tập: Từ tháng 3 năm 2014.
Địa điểm thực tập: Khu du lịch Bà Nà, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng.
 
3. Các chế độ sinh viên thực tập được hưởng
- Công ty Cổ phần dịch vụ cáp treo Bà Nà bố trí xe ô tô đưa đón miễn phí từ Trường Đại học Vinh đến Khu du lịch Bà Nà và ngược lại trước và sau khi sinh viên hoàn thành đợt thực tập.
- Công ty Cổ phần dịch vụ cáp treo Bà Nà bố trí chỗ ở miễn phí cho sinh viên thực tập tại khu vực dành riêng cho cán bộ công ty;
- Công ty bố trí suất ăn miễn phí cho sinh viên thực tập với chế độ như tiêu chuẩn đối với cán bộ nhân viên của công ty;
- Kết thúc đợt thực tập, Công ty Cổ phần dịch vụ cáp treo Bà Nà sẽ tiến hành tổng kết, đánh giá kết quả thực tập, cấp giấy chứng nhận hoàn thành đợt thực tập và hỗ trợ kinh phí cho toàn bộ sinh viên đã tham gia thực tập với các mức từ 600.000 đồng đến 1.000.000 đồng/sinh viên/tháng tùy theo kết quả hoạt động của sinh viên.
- Những sinh viên có năng lực, có kết quả thực tập tốt sẽ được Công ty tổ chức tuyển dụng vào làm việc ngay sau khi kết thúc đợt thực tập.
 
4. Phân công thực hiện
- Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp:
+ Là đầu mối kết nối với Công ty Cổ phần dịch vụ cáp treo Bà Nà, thống nhất về số lượng sinh viên, thời gian, địa điểm đưa đón đoàn, chế độ thông tin, cách thức và quy trình tổ chức, quản lý sinh viên trong quá trình thực tập;
+ Làm việc với Khoa Lịch sử, phòng Đào tạo để hoàn thiện hồ sơ, làm công văn gửi cho doanh nghiệp trước đợt thực tập.
+ Phối hợp kiểm tra, tổng kết thực tập, lấy ý kiến phản hồi về kết quả thực tập và nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp.
 
- Khoa Lịch sử:
+ Thông báo đến toàn thể sinh viên đủ điều kiện biết để đăng ký, tổ chức cho sinh viên đăng ký theo đối tượng, số lượng nêu trên; chọn cử các nhóm trưởng, hoàn thành hồ sơ thực tập theo quy định và phối hợp Phòng Đào tạo để ban hành Quyết định thành lập đoàn thực tập tại Công ty Cổ phần dịch vụ cáp treo Bà Nà.
+ Thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá chuyên môn và các công tác khác theo các quy định hiện hành.
- Phòng Đào tạo:
Thực hiện theo Công văn số 3984/ĐHV-ĐT của Hiệu trưởng nhà trường, về việc tổ chức thực tập nghề nghiệp cho sinh viên các ngành đào tạo đại học hệ chính quy, ban hành ngày ngày 14 tháng 11 năm 2014.
 
Yêu cầu Trưởng các đơn vị liên quan triển khai và thực hiện nghiêm túc nội dung trên.
 

 

Nơi nhận
- Ban Giám hiệu (để b/c);
- Công ty CPDVCT Bà Nà (để p/h);
- Như k/g (để t/h);
- Gửi đăng eOffice, website;      
Lưu HCTH, HTSVQHDN.
        K.T HIỆU TRƯỞNG
 PHÓ HIỆU TRƯỞNG
        (Đã ký)       
 
 PGS.TS Ngô Đình Phương