Ngày 03 tháng 09 năm 2015, Hiệu trưởng Nhà trường đã ký ban hành công văn số 3110/ĐHV-ĐTLT về việc yêu cầu các khoa kiểm tra, rà soát và cung cấp thông tin về các hoạt động thực hành, thực tập, thực tế chuyên môn phục vụ cho nhu cầu đăng ký địa bàn thực hành, thực tập của sinh viên. Đến nay, một số khoa đã có báo cáo với Nhà trường (qua Trung tâm Đào tạo liên tục) về các nội dung nêu trên. Ngày 14 tháng 12 năm 2015, Trung tâm Đào tạo liên tục nhận được công văn của khoa Xây dựng về việc đề nghị hỗ trợ liên hệ và bố trí địa điểm thực tập tốt nghiệp cho sinh viên khóa 52 ngành Kỹ thuật Xây dựng. Theo đó, khoa Xây dựng đề xuất Trung tâm Đào tạo liên tục liên hệ và bố trí địa điểm thực tập cho 393 sinh viên (chia thành 27 nhóm) tại các công trình xây dựng của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Vinh.

Trên cơ sở đã kết nối với hệ thống các doanh nghiệp trước đó trên địa bàn, sau khi nhận được công văn, Trung tâm Đào tạo liên tục đã phân công cán bộ liên hệ, làm việc trực tiếp với các doanh nghiệp trên địa bàn. Kết quả, đã có 11 công ty, doanh nghiệp đồng ý tiếp nhận sinh viên ngành Kỹ thuật Xây dựng được thực tập tốt nghiệp tại các công trình trên địa bàn thành phố Vinh (có bảng danh sách, số lượng chi tiết kèm theo).

Danh sách các doanh nghiệp!