DANH SÁCH LƯU HỌC SINH LÀO ĐƯỢC NHẬN HỌC BỔNG
của Hội Hữu nghị Việt - Lào tỉnh Nghệ An
 

 

TT
Họ và tên
Lớp
Số tiền
Ghi chú
1.       
Phounxay Silitham
49B4 TCNH
500.000 đ
 
2.       
Soudavan Singdavong
48A Toán
500.000 đ
 
3.       
Souksakhone Sayalath
49B2 KHMT
500.000 đ
 
4.       
Panhia Mouavangya
50A Chính trị
500.000 đ
 
5.       
Bouavan Phanthanith
49K Tin
500.000 đ
 
6.       
Bounchanh Bouakeo
49B QT KD
500.000 đ
 

 

 
DANH SÁCH LƯU HỌC SINH ĐƯỢC NHẬN HỌC BỔNG
Của Công ty Tân Nam

 

TT
Họ và tên
Lớp
Số tiền
Ghi chú
7.       
Johnny Ly
49B4 CT Luật
500.000 đ
 
8.       
Toulachanh Chanthamalee
48B5 TCNH
500.000 đ
 
9.       
Eonki Vongvilay
48B KHMT
500.000 đ
 
10. 
Nounaline Mouavangya
48B5 TCNH
500.000 đ
 
11. 
Houmphanh Singkhalak
50K Tin
500.000 đ
 
12. 
Nidnoy Inthavong
49B3 TCNH
500.000 đ
 
13. 
Sivone Ruevaibounthavy
49A Toán
500.000 đ
 
14. 
Vanxay Salor
48A Lý
500.000 đ
 
15. 
Sombat Manyvong
49B QTKD
500.000 đ
 
16. 
Touathor Laoneng
49K2 KSXD
500.000 đ
 
17. 
Somsalit Maylokham
48B5 TCNH
500.000 đ
 
18. 
Southida Phimmasone
50B TCNH
500.000 đ
 
19. 
Vavue Xouada
48B2 Luật
500.000 đ
 
20. 
Pahoua Vamenglor
50B Tin
500.000 đ
 
21. 
Khamlan Louangphaseut
48B6 TCNH
500.000 đ
 
22. 
Gerthor Cherkoua
48B6 TCNH
500.000 đ
 
23. 
Tole Khantiphoutthavong
49K Tin
500.000 đ
 
24. 
Sounisone Xaimeuangnam
50B TCNH
500.000 đ
 
25. 
Arya Choorivat
49B Tiếng Anh
500.000 đ
LHS Th¸i Lan
26. 
Isaraporn Satsri
49B Tiếng Anh
500.000 đ
LHS Th¸i Lan