Danh sách sinh viên nhập học ngành 2 năm 2013

 

STT Mã SV Họ  và tên Ngày sinh Lớp quản lý Ngành học thứ nhất Ngành học thứ hai
1 1155041897 Nguyễn Tất Hùng 20/5/1989 52A GDQP - An ninh Chính trị học
2 1151047070 Lê Viết  Quý 10/06/1993 52B104 Khoa học máy tính Công nghệ thông tin
3 1151047114 Nguyễn Văn  Thông 10/10/1993 52B104 Khoa học máy tính Công nghệ thông tin
4 1152054074 Hà Thị  Hằng 09/07/1993 52K4205 Quản lý đất đai Công nghệ thông tin
5 1151047076 Nguyễn Anh  Thái 01/05/1993 52B104 Khoa học máy tính Công nghệ thông tin
6 1154006170 Biện Đức   Hoàng 02/03/1992 52B4400 Quản trị kinh doanh Kế toán
7 1157013496 Bùi Thị  Nhâm 12/06/1993 52A701 Sư phạm tiếng anh Kế toán
8 1154023001 Bùi Thị Hằng  Nhung 23/02/1993 52B5402 Tài chính ngân hàng Kế toán
9 1157513561 Bùi Trang  Nhung 02/07/1993 52B1751 Ngôn ngữ Anh Kế toán
10 1157512341 Cao Thị  Mến 13/12/1993 52B3751 Ngôn ngữ Anh Kế toán
11 1153060918 Cao Thị  Yên 18/10/1993 52B2306 Khoa học môi trường Kế toán
12 1154002704 Cao Thị Thu  Phương 26/08/1993 52B2400 Quản trị kinh doanh Kế toán
13 1151047064 Chu Thị Thương  Hiền 04/10/1993 52B104 Khoa học máy tính Kế toán
14 1151000026 Đặng Thị Hồng  Thắm 01/03/1993 52A100 Sư phạm Toán Kế toán
15 1151047101 Đậu Thị Hải  Yến 29/10/1993 52B104 Khoa học máy tính Kế toán
16 1152054070 Đậu Thị Hồng  Hoài 07/10/1993 52K1205 Quản lý đât đai Kế toán
17 1154006306 Đinh Thị  Trâm 01/03/1993 52B4400 Quản trị kinh doanh Kế toán
18 1151047063 Đoàn Thị Minh  Phương 19/08/1992 52B104 Khoa học máy tính Kế toán
19 1154023056 Đoàn Thị Quỳnh  Trang 02/03/1993 52B4402 Tài chính ngân hàng Kế toán
20 1154006322 Dương Ngọc   Thành 16/03/1993 52B4400 Quản trị kinh doanh Kế toán
21 1152054002 Dương Thị  Huyền 20/01/1993 52K4205 Quản lý đât đai Kế toán
22 1152043893 Dương Thị  Tâm 04/05/1993 52204K2 Công nghệ thực phẩm Kế toán
23 1151047071 Dương Thị Khánh  Linh 04/10/1993 52B104 Khoa học máy tính Kế toán
24 1153071108 Hồ Thị  Hiền 26/10/1993 52K6307 Quản lý tài nguyên môi trường Kế toán
25 1153071065 Hồ Thị  Nga 26/07/1993 52K6307 Quản lý tài nguyên môi trường Kế toán
26 1153060997 Hồ Thị  Ngân 20/10/1992 52B2306 Khoa học môi trường Kế toán
27 1154002756 Hồ Thị Ngọc  Quỳnh 08/06/1993 52B2400 Quản trị kinh doanh Kế toán
28 1154002772 Hoàng Thị  Mai 02/04/1992 52B2400 Quản trị kinh doanh Kế toán
29 1154002776 Hoàng Thị  Thùy 07/10/1993 52B3400 Quản trị kinh doanh Kế toán
30 1151047073 Lê Hoàng Khánh  Huyền 14/06/1993 52B104 Khoa học máy tính Kế toán
31 1153074381 Lê Thi  Hạnh 16/08/1993 52K5307 QLTN và môi truòng Kế toán
32 1157512343 Lê Thị  Hạnh 07/10/1993 52B3751 Ngôn ngữ Anh Kế toán
33 1154021583 Lê Thị  Hương 13/12/1993 52B3402 Tài chính ngân hàng Kế toán
34 1153074251 Lê Thị  Trang 26/08/1993 52K1307 QLTN và môi trường Kế toán
35 1153062618 Lê Thị Hải  Anh 13/01/1993 52B3306 Khoa học môi trường Kế toán
36 1151047103 Lê Thị Ngọc  Hằng 23/11/1993 52B104 Khoa học máy tính Kế toán
37 1152057051 Lê Thị Thanh  Vân 09/02/1993 52K3205 Quản lý đât đai Kế toán
38 1151073717 Lê Thị Vân  Anh 01/10/1993 52K2107 Công nghệ thông tin Kế toán
39 1157513578 Lê Thu  Ngân 02/09/1993 52B2751 Ngôn ngữ Anh Kế toán
40 1154002724 Lê Trần Huyền  Trân 27/04/1993 52B2400 Quản trị kinh doanh Kế toán
41 1151047065 Lê Việt  Hải 22/09/1993 52B104 Khoa học máy tính Kế toán
42 1153013129 Lương Thị Huyền  thương 26/04/1993 52A301 Sư phạm Sinh học Kế toán
43 1154006131 Lưu Thị Hà   Trang 25/10/1992 52B4400 Quản trị kinh doanh Kế toán
44 1151074795 Mai Thị Ngọc   Anh 01/06/1993 52K3107 Công nghệ thông tin Kế toán
45 1154002693 Nguyễn Đình  Lực 29/11/1992 52B3400 Quản trị kinh doanh Kế toán
46 1153060914 Nguyễn Hồng  Nga 26/01/1993 52B2306 Khoa học môi trường Kế toán
47 1153061059 Nguyễn Khắc  Đại 19/08/1989 52B2306 Khoa học môi trường Kế toán
48 1151073737 Nguyễn Kiều  Oanh 29/09/1993 52K2107 Công nghệ thông tin Kế toán
49 1157512311 Nguyễn Lê Phương  Trang 25/09/1993 52B1751 Ngôn ngữ Anh Kế toán
50 1153060824 Nguyễn Thị  Duẩn 19/04/1992 52B2306 Khoa hoc môi trường Kế toán
51 1154006200 Nguyễn Thị  Dung 20/05/1993 52B4400 Quản trị kinh doanh Kế toán
52 1151000020 Nguyễn Thị  Hằng 16/06/1993 52A100 Sư phạm Toán Kế toán
53 1154022937 Nguyễn Thị  Hiền 02/01/1993 52B5402 Tài chính ngân hàng Kế toán
54 1152013103 Nguyễn Thị  Hương 14/11/1993 52A201 sư phạm Hóa học Kế toán
55 1154021610 Nguyễn Thị  Lài 25/05/1993 52B5402 Tài chính ngân hàng Kế toán
56 1154002701 Nguyễn Thị  Loan 05/04/1993 52B3400 Quản trị kinh doanh Kế toán
57 1153074371 Nguyễn Thị  Lương 15/05/1993 52K3307 Quản lý TN và MT Kế toán
58 1157513547 Nguyễn Thị  Ngọc 02/01/1992 52B1751 Ngôn ngữ Anh Kế toán
59 1151047099 Nguyễn Thị  Nguyệt 28/09/1993 52B104 Khoa học máy tính Kế toán
60 1157513566 Nguyễn Thị  Oanh 20/03/1993 52B1751 Ngôn ngữ Anh Kế toán
61 1151047095 Nguyễn Thị  Phú 07/02/1993 52B104 Khoa học máy tính Kế toán
62 1151047067 Nguyễn Thị  Phương 05/01/1993 52B104 Khoa học máy tính Kế toán
63 1153062594 Nguyễn Thị  Quyên 02/10/1993 52B3306 Khoa học môi trường  Kế toán
64 1153074208 Nguyễn Thị  Tâm 24/01/1993 52K3307 QLTN và MT Kế toán
65 1153074274 Nguyễn Thị  Thảo 19/05/1992 52K1307 QLTN và MT Kế toán
66 1154021637 Nguyễn Thị  Thuận 28/02/1993 52B2402 Tài chính ngân hàng Kế toán
67 1154002708 Nguyễn Thị  Trang 24/05/1993 52B3400 Quản trị kinh doanh Kế toán
68 1154002696 Nguyễn Thị  Vân 22/09/1993 52B2400 Quản trị kinh doanh Kế toán
69 1153076001 Nguyễn Thị ánh  Nghĩa 30/10/1992 52K3307 Quản lý TN và MT Kế toán
70 1151047081 Nguyễn Thị Hà  Xuyên 21/05/1992 52B104 Khoa học máy tính Kế toán
71 1151047068 Nguyễn Thị Hoài  Linh 20/04/1993 52B104 Khoa học máy tính Kế toán
72 1157513535 Nguyễn Thị Hồng  Nhung 12/10/1992 52B2751 Ngôn ngữ Anh Kế toán
73 1151047092 Nguyễn Thị Hương  Giang 19/04/1993 52B104 Khoa học máy tính Kế toán
74 1151047088 Nguyễn Thị Huyền  Trang 30/09/1992 52B104 Khoa học máy tính Kế toán
75 1153071199 Nguyễn Thị Huyền  Trang 29/04/1993 52K5307 QLTN và MT Kế toán
76 1153062615 Nguyễn Thị Kim  Hồng 12/09/1993 52B3306 Khoa học môi trường Kế toán
77 1154006191 Nguyễn Thị Lan Phương 04/11/1993 52B4400 Quản trị kinh doanh Kế toán
78 1151000016 Nguyễn Thị Linh  Trang 18/10/1993 52A100 Sư phạm Toán Kế toán
79 1152054077 Nguyễn Thị Ngọc  Ánh 08/10/1993 52K2205 Quản lý đât đai Kế toán
80 1151047082 Nguyễn Thị Ngọc  Loan 05/11/1993 52B104 Khoa học máy tính Kế toán
81 1153062616 Nguyễn Thị Quỳnh  Như 27/07/1993 52B3306 Khoa học môi  trường Kế toán
82 1157512337 Nguyễn Thị Quỳnh  Trang 21/02/1992 52B1751 Ngôn ngữ Anh Kế toán
83 1151047061 Nguyễn Thị Thanh  Huyền 17/02/1993 52B104 Khoa học máy tính Kế toán
84 1151097121 Nguyễn Thị Thảo   52CQ109B Toán ứng dụng Kế toán
85 1153074259 Nguyễn Thị Thu  Hà 15/06/1993 52K4307 QLTN và MT Kế toán
86 1151000023 Nguyễn Thị Thu  Hà 19/06/1993 52A100 Sư phạm Toán Kế toán
87 1153074264 Nguyễn Thị Thu  Hằng 17/12/1993 52K6307 QLTN và MT Kế toán
88 1153074329 Nguyễn Thị Thu  Hoài 21/03/1993 52K2307 QLTN và MT Kế toán
89 1151047106 Nguyễn Thị Thu  Thảo 14/04/1993 52B104 Khoa học máy tính Kế toán
90 1151047055 Nguyễn Thị Thu  Thuỳ 06/12/1993 52B104 Khoa học máy tính Kế toán
91 1152043908 Nguyễn Thị Trang  Yến 10/01/1994 52204K3 Công nghệ thực phẩm Kế toán
92 1152054081 Nguyễn Thị Tú  Anh 10/04/1993 52K4205 Quản lý đất đai Kế toán
93 1157513543 Nguyễn Thị Tuyết  Trinh 16/02/1993 52B3751 Ngôn ngữ Anh Kế toán
94 1151047078 Nguyễn Thị Việt  Nga 07/05/1993 52B104 Khoa học máy tính Kế toán
95 1153061029 Nguyễn Thúy  Hường 27/11/1993 52B2306 Khoa học môi trường Kế toán
96 1151047086 Nguyễn Thuỳ  Linh 26/06/1993 52B104 Khoa học máy tính Kế toán
97 1151047085 Nguyễn Viết  Hùng 24/06/1993 52B104 Khoa học máy tính Kế toán
98 1157513544 Phan Thị Thuý  Diễm 08/08/1993 52B3751 Ngôn ngữ Anh Kế toán
99 1153074242 Phạm Thị  Hoài 23/01/1993 52K2307 Quản lý TN và MT Kế toán
100 1154002778 Phạm Thị  Thảo 18/06/1993 52B4400 Quản trị kinh doanh Kế toán
101 1152050603 Phạm Thị Cẩm  Vân 16/04/1993 52K2205 Quản lý đât đai Kế toán
102 1151047108 Phạm Thị Phương  Thảo 14/08/1993 52B104 Khoa học máy tính Kế toán
103 1151047109 Phạm Thu  Hiền 25/04/1993 52B104 Khoa hoọc máy tính Kế toán
104 1157513525 Phan Cẩm  Vân 08/07/1993 52B1751 Ngôn ngữ Anh Kế toán
105 1151073706 Phan Ngọc  Anh 08/08/1993 52K2107 Công nghệ thông tin Kế toán
106 1157512338 Phan Thị  Bảo 15/07/1993 52B2751 Ngôn ngũ Anh Kế toán
107 1154002754 Phan Thị Bích  Thuỷ 02/08/1993 52B2400 Quản trị kinh doanh Kế toán
108 1153060850 Phan Thị Hoài  Thương 24/06/1993 52B2306 Khoa hoc môi trường Kế toán
109 1151047107 Phan Thị Thu  Hiền 27/08/1993 52B104 Khoa học máy tính Kế toán
110 1157513517 Phùng Thị Phương  Thảo 11/05/1993 52B3751 Ngôn ngữ Anh Kế toán
111 1152054034 Tạ Huyền  Lâm 04/04/1993 52K4205 Quản lý đât đai Kế toán
112 1154024817 Trần Hoài   An 03/09/1992 52B6402 Tài chính ngân hàng Kế toán
113 1154002739 Trần Hữu Diệu  Hà 07/05/1993 52B4400 Quản trị kinh doanh Kế toán
114 1154022983 Trần Lê Thúy  An 16/01/1993 52B5402 Tài chính ngân hàng Kế toán
115 1152046017 Trần Ngọc  Sáng 20/05/1993 52204K2 Công nghệ thực phẩm Kế toán
116 1153071209 Trần Thị  Duyên 03/02/1993 52K6307 QLTN và MT Kế toán
117 1154021632 Trần Thị  Hải 16/04/1993 52B1402 Tài chính ngân hàng Kế toán
118 1153074231 Trần Thị  Hạnh 01/05/1993 52K5307 QLTN và MT Kế toán
119 1153013113 Trần Thị  Mai 08/10/1993 52A301 Sư phạm Sinh học Kế toán
120 1152050632 Trần Thị  Ngọc 20/10/1993 52K3205 Quản lý đât đai Kế toán
121 1157512351 Trần Thị  Tình 05/12/1991 52B1751 Ngôn ngữ Anh Kế toán
122 1154002729 Trần Thị Bích  Hiệp 21/11/1993 52B2400 Quản trị kinh doanh Kế toán
123 1154006356 Trần Thị Hải  Yến 16/01/1993 52B4400 Quản trị kinh doanh Kế toán
124 1154023050 Trần Thị Hồng  Trang 17/05/1993 52B5402 Tài chính ngân hàng Kế toán
125 1151074853 Trần Thị Khánh Linh 04/09/1993 52K2107 Công nghệ thông tin Kế toán
126 1153074189 Trần Thị Lê  Huyền 01/06/1993 52K4307 QLTN và MT Kế toán
127 1154021561 Trần Thị Quỳnh  Như 12/11/1993 52B2402 Tài chính ngân hàng Kế toán
128 1154022963 Trần Thị Thanh  Huyền 20/12/1993 52B5402 Tài chính ngân hàng Kế toán
129 1154022999 Trần Thị Thanh  Tâm 10/12/1993 52B3402 Tài chính ngân hàng Kế toán
130 1157512329 Trần Thị Thu  Trang 22/10/1993 52B3751 Ngôn ngữ Anh Kế toán
131 1154002786 Trịnh Thị  Tâm 20/04/1993 52B2400 Quản trị kinh doanh Kế toán
132 1151047117 Trịnh Thị Thu  Hằng 06/09/1993 52B104 Khoa học máy tính Kế toán
133 1151047072 Trịnh Thị Thuỳ  Linh 28/03/1993 52B104 Khoa học máy tính Kế toán
134 1154021612 Trương Thị  Oanh 05/01/1993 52B3402 Tài chính ngân hàng Kế toán
135 1154002777 Trương Thị Phương  Thảo 15/06/1993 52B3400 Quản trị kinh doanh Kế toán
136 1157513518 Trương Thị Thanh  Hảo 02/02/1993 52B1751 Ngôn ngữ Anh Kế toán
137 1154002699 Võ Mai  Loan 19/03/1993 52B3400 Quản trị kinh doanh Kế toán
138 1152054036 Võ Thị  Thuỷ 10/06/1993 52K4205 Quản lý đất đai Kế toán
139 1154002767 Võ Thị Thu  Hiền 08/09/1993 52B2400 Quản trị kinh doanh Kế toán
140 1152053945 Nguyễn Thị  Ngà 27/05/1993 52K3205 Quản lý đất đai Khoa học môi trường
141 1153010674 Đinh Công  Bình 21/06/1993 52A301 Sư phạm Sinh học Khoa học môi trường
142 1154021565 Hoàng Thị Việt  Trinh 15/02/1993 52B1402 Tài chính ngân hàng Khoa học môi trường
143 1154021530 Trần Thị Ngọc  Linh 26/10/1993 52B2402 Tài chính ngân hàng Khoa học môi trường
144 1151044861 Nguyễn Văn Nam 10/12/1993 52B104 Khoa học máy tính Kỹ thuật xây dựng
145 1153061003 Dương Văn  Quý 10/01/1993 52B2306 Khoa học môi trường Kỹ thuật xây dựng
146 1153060839 Lê Anh  Đức 08/02/1993 52B2306 Khoa học môi trường Kỹ thuật xây dựng
147 1153074161 Mai Thị Thanh  Hương 02/06/1993 52K4307 Quản lý TNMT Kỹ thuật xây dựng
148 1155034508 Trần Đức  Tài 01/08/1992 52B3503 Luật học Kỹ thuật xây dựng
149 1055023752 Trần Thị Lan Quy 15/08/1991 52B1502 Chính trị học Luật học
150 1155023253 Phan Công  Quý 29/05/1993 52B1502 Chính trị học Luật học
151 1156064730 Nguyễn Đình  Giảng 15/09/1992 52B2606 Du lịch (Việt Nam học) Luật học
152 1156064717 Mai Thị  Hiền 06/12/1993 52B2606 Du lịch (Việt Nam học) Luật học
153 1156064705 Phan Thị Ngọc  Trâm 17/12/1993 52B2606 Du lịch (Việt Nam học) Luật học
154 1156064718 Nguyễn Văn  Xuân 02/10/1991 52B2606 Du lịch (Việt Nam học) Luật học
155 1154016153 Bùi Thị  Minh 21/11/1993 52B8401 Kế toán Luật học
156 1153060959 Ngô Thị Kim  Hạnh 13/08/1992 52B2306 Khoa hoọc môi trường Luật học
157 1156053356 Nguyễn Thị Thu  Thuỷ 26/11/1993 52B605 Lịch sử Luật học
158 1157512346 Trần Thị Kiều  Trang 28/07/1993 52B2751 Ngôn ngữ Anh Luật học
159 1153071114 Nguyễn Thị  Huệ 01/12/1993 52K1307 Quản lý TN và MT Luật học
160 1153074344 Phạm Ngọc  Tường 24/08/1989 52K5307 Quản lý TN và MT Luật học
161 1152053999 Dương Ngọc  Đức 20/12/1993 52K1205 Quản lý đất đai Luật học
162 1156084784 Ma Thị Mỹ  Linh 15/02/1993 52B608 Quản lý Giáo dục Luật học
163 1156084780 Mai Thị  Vân 18/06/1993 52B608 Quản lý Giáo dục Luật học
164 1157013504 Lê An  Na 26/07/1992 52A701 Sư phạm tiếng Anh Luật học
165 1156043317 Lê Thị Ngọc  Hà 25/10/1992 52B1604 Văn học Luật học
166 1154012885 Trần Thiị Thanh Huyền 1/6/1993 52B6 Kế toán Luật học
167 1156064716 Trần Đình  Song 13/02/1993 52B1606 Du lịch Ngôn ngữ Anh
168 1153060844 Nguyễn Viết  Hiệp 01/10/1993 52B1306 Khoa học môi trường Ngôn ngữ Anh
169 1151083812 Lê Thị  Hiền 28/03/1993 52K1108 KT Điện tử truyền thông Ngôn ngữ Anh
170 1151080423 Hà Thanh  Phi 24/08/1991 52K1108 KT Điện tử truyền thông Ngôn ngữ Anh
171 1156084816 Bùi Thị   Thông 02/05/1993 52B608 Quản lý Giáo dục Ngôn ngữ Anh
172 1154022990 Lại Kim  Chi 16/09/1993 52B4402 Tài chính ngân hàng Ngôn ngữ Anh
173 1154022998 Đinh Thị Thuỳ  Linh 13/07/1993 52B5402 Tài chính ngân hàng Ngôn ngữ Anh
174 1151047096 Lê Trần Diệu  Linh 02/10/1993 52B104 Khoa học máy tính Quản lý đất đai
175 1152010475 Lê Thị Thu  Thơ 17/08/1992 52A201 sư phạm Hóa học Quản lý giáo dục
176 1152054843 Lê Thuỳ  Dương 27/11/1993 52K4205 Quản lý đất đai Quản lý tài nguyên môi trường
177 1152044856 Lê Trọng Hòa 24/09/1993 52204K3 Công nghệ thực phẩm Quản trị kinh doanh
178 1154011270 Nguyễn Tuấn  Tài 06/12/1993 52B5401 Kế toán Quản trị kinh doanh
179 1154012838 Lê Thị Việt  Hoa 02/04/1993 52B7401 Kế toán Quản trị kinh doanh
180 1155034656 Phạm Vĩnh  Hưng 12/09/1992 52B7503 Luật học Quản trị kinh doanh
181 1157513534 Lê Quang  Minh 13/09/1993 52B1751 Ngôn ngữ Anh Quản trị kinh doanh
182 1157513563 Trần Thị  Nga 21/08/1992 52B1751 Ngôn ngữ Anh Quản trị kinh doanh
183 1157512325 Thái Thị  Ngọc 17/12/1992 52B3751 Ngôn ngữ Anh Quản trị kinh doanh
184 1153074328 Đặng Thị Tuyết  Mai 09/10/1992 52K3307 QLTN và Môi trường Quản trị kinh doanh
185 1153074386 Nguyễn Bá  Đức 18/10/1993 52K3307 QLTN và Môi trường Quản trị kinh doanh
186 1152053987 Nguyễn Thị  Hương 07/01/1993 52K3205 Quản lý đât đai Quản trị kinh doanh
187 1154021636 Hoàng Quốc  Tiệp 08/04/1993 52B1402 Tài chính ngân hàng Quản trị kinh doanh
188 1154023040 Hoàng Trường  Giang 05/09/1993 52B3402 Tài chính ngân hàng Quản trị kinh doanh
189 1154022967 Trần Thị Yến  Ngọc 23/09/1993 52B4402 Tài chính ngân hàng Quản trị kinh doanh
190 1156062090 Thái Thị Thu  Thảo 28/03/1993 52B1606 Du lịch Sư phạm Địa lý
191 1156053354 Đinh Thị Thanh  Thuý 22/11/1992 52B605 Lịch sử Sư phạm Lịch sử
192 1156053353 Lại Thị Như  Yến 13/11/1992 52B605 Lịch sử Sư phạm Lịch sử
193 1156053345 Nguyễn Thị  Đào 20/12/1993 52B605 Lịch sử Sư phạm Lịch sử
194 1153061000 Lê Thị  Hoài 15/05/1993 52B2306 Khoa học môi trường Sư phạm Sinh học
195 1153023134 Nguyễn Thị Ngọc  Anh 21/01/1993 52B302 Sinh học Sư phạm Sinh học
196 1153023158 Nguyễn Thị Hồng  Nhung 10/01/1992 52B302 Sinh học Sư phạm Sinh học
197 1153023156 Phạm Thị Hải  Yến 17/06/1993 52B302 Sinh học Sư phạm Sinh học
198 1154016360 Nguyễn Thị Hồng  Nhung 29/09/1993 52B8401 Kế toán Sư phạm tiếng Anh
199 1157513562 Võ Thị  Châu 15/05/1993 52B1751 Ngôn ngữ Anh Sư phạm tiếng Anh
200 1157513559 Phan Thị Mỹ  Duyên 07/03/1993 52B1751 Ngôn ngữ Anh Sư phạm tiếng Anh
201 1157514806 Nguyễn Đình  Trung 13/03/1993 52B1751 Ngôn ngữ Anh Sư phạm tiếng Anh
202 1157513552 Kiều Thị  Loan 22/02/1993 52B3751 Ngôn ngữ Anh Sư phạm tiếng Anh
203 1157512320 Phan Thị Khánh  Ly 17/11/1993 52B3751 Ngôn ngữ Anh Sư phạm tiếng Anh
204 1157512348 Trần Bảo  Trung 12/11/1993 52B3751 Ngôn ngữ Anh Sư phạm tiếng Anh
205 1157513542 Trịnh Thị  Trâm 15/01/1993 52B3751 Ngôn ngữ Anh Sư phạm tiếng Anh
206 1154011454 Nguyễn Thị  Mơ 07/03/1993 52B3401 Kế toán Sư phạm Toán
207 1156043310 Bùi Thị  Hoan 03/03/1993 52B1604 Văn học Sư phạm Văn
208 1156043343 Nguyễn Thị  Hà 11/07/1993 52B1604 Văn học Sư phạm Văn
209 1156044794 Phan Thị Thanh Lam 19/07/1993 52B1604 Văn học Sư phạm Văn
210 1156043307 Võ Thị Khánh  Ly 07/11/1992 52B1604 Văn học Sư phạm Văn
211 1156042048 Bùi Phương  Mai 31/01/1993 52B1604 Văn học Sư phạm Văn
212 1156043313 Võ Thị  Phượng 21/09/1992 52B1604 Văn học Sư phạm Văn
213 1156043308 Nguyễn Thị  Quý 05/10/1992 52B1604 Văn học Sư phạm Văn
214 1156043319 Vũ Thị Huyền  Trang 09/09/1992 52B1604 Văn học Sư phạm Văn
215 1156042052 Phan Thị  Trinh 10/10/1991 52B1604 Văn học Sư phạm Văn
216 1151073735 Nguyễn Trọng  Trường 11/11/1982 52K3107 Công nghệ thông tin Tài chính ngân hàng
217 1151076109 Nguyễn Tuấn   Trường 01/11/1991 52K3107 Công nghệ thông tin Tài chính ngân hàng
218 1152043880 Trần Tùng  Dương 30/11/1993 52204K2 Công nghệ thực phẩm Tài chính ngân hàng
219 1154011446 Lê Thị  Hà 22/08/1993 52B2401 Kế toán Tài chính ngân hàng
220 1154011475 Nguyễn Thị  Anh 17/10/1993 52B4401 Kế toán Tài chính ngân hàng
221 1154012863 Nguyễn Thị Kiều  Anh 08/12/1993 52B6401 Kế toán Tài chính ngân hàng
222 1154011392 Lê Thị Quỳnh  Hoa 20/10/1993 52B6401 Kế toán Tài chính ngân hàng
223 1155034659 Đỗ Phương  Thúy 15/04/1993 52B7503 Luật học Tài chính ngân hàng
224 1153077052 Bùi Thị Bích  Phương 27/10/1993 52K4307 Quản lý tài nguyên môi trường Tài chính ngân hàng
225 1153074298 Nguyễn Thị  Duyên 10/10/1992 52K5307 Quản lý tài nguyên môi trường Tài chính ngân hàng
226 1153071180 Cao Thị Huyền  Trang 16/04/1993 52K5307 Quản lý tài nguyên môi trường Tài chính ngân hàng
227 1152050651 Lê Thị Diệu  Huyền 12/08/1993 52K3205 Quản lý đất đai Tài chính ngân hàng
228 1152050630 Nguyễn Bá Hiếu 16/11/1993 52K4205 Quản lý đất đai Tài chính ngân hàng
229 1157013500 Đặng Thị Thanh  Thuỳ 02/08/1993 52A701 Sư phạm tiếng anh Tài chính ngân hàng
230 1151097123 Nguyễn Trường  Lâm 18/06/1993 52CQ109B Toán ứng dụng Tài chính ngân hàng
231 1153076181 Trần Thi Ngọc 20/4/1993 52K4307 Quản lý TNMT Tài chính ngân hàng
232 1156064733 Phạm Thị Thủy 21/12/1993 52B2606 Du Lịch Văn học

 

Lưu ý: Nhà trường sẽ xóa tên những sinh viên không làm thủ tục nhập học ngành 2 trong danh sách xin đăng ký học ngành 2 năm 2013.

                                                                                                                                                        Phòng CTCT,HSSV