BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
        ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯                                                               ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
                                                                                                    Nghệ An, ngày 25 tháng 6 năm 2012
 
THÔNG BÁO
Điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên
Trường Đại học Vinh năm 2012
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
 
            I. Cách tính điểm
            1. Đối với Hệ chuyên (A) = Môn 1 + Môn 2 + Môn 3 + (Môn chuyên x 2)
            (Điều kiện điểm môn chuyên phải đạt ≥ 5.00, không có môn nào ≤ 2.0, Điểm TBC ≥ 5.00 điểm);
            2. Đối với Hệ chuyển đổi (A') = Môn 1 + Môn 2 + Môn 3 + (Môn chuyên x 2)
            (Điều kiện điểm môn chuyên phải đạt ≥ 5.00, không có môn nào ≤ 2.0, Điểm TBC ≥ 5.00 điểm).
            II. Điểm chuẩn
            1. Chuyên Toán: Tổng điểm ≥ 34.00 điểm;
            2. Chuyên Tin:
                        a) Nguyện vọng I: Tổng điểm ≥ 25.00 điểm;
                        b) Nguyện vọng II: Tổng điểm ≥ 25.00 điểm;
            3. Chuyên Lý: Tổng điểm ≥ 25.00 điểm;
            4. Chuyên Hoá: Tổng điểm ≥ 32.00 điểm;
            5. Chuyên Anh: Tổng điểm ≥ 36.00 điểm;
            6. Hệ chuyển đổi (A') Toán: Tổng điểm từ 28.00 điểm đến 33.75 điểm;
            7. Hệ chuyển đổi (A') Hoá: Tổng điểm từ 25.00 điểm đến 31.75 điểm;
            8. Đối với hệ chuyển đổi (A') Lý: Tổng điểm từ 20.00 điểm đến 24.75 điểm và các môn thi > 2.00 điểm.
 
 
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT CHUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

 

Diem_chuan_10_Chuyen_2012_122606172117.doc