BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
¯¯¯¯¯¯¯
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
 

 

            
ĐIỂM TRÚNG TUYỂN BỔ SUNG ĐỢT 1 (NGUYỆN VỌNG 2)
HỆ CHÍNH QUY NĂM 2012
 

 

TT
Tên ngành
Khối
Điểm chuẩn 2012
Ghi chú
1.       
Sư phạm Tin học
A
15.0
 
2.       
Sư phạm Vật lý
A
15.0
 
3.       
Sư Phạm Hoá học
A
17.0
 
4.       
Sư phạm Sinh học
B
15.0
 
5.       
Giáo dục Quốc phòng - An ninh
A
15.0
 
B
15.0
 
C
15.0
 
6.       
Giáo dục Chính trị
C
15.0
 
7.       
Sư phạm Lịch sử
C
16.0
 
8.       
Quản lý Giáo dục
A
13.0
 
C
14.5
 
D1
13.5
Điểm môn Tiếng Anh không nhân hệ số
9.       
Công tác xã hội
C
14.5
 
10.  
Du lịch
C
14.5
 
D1
13.5
Điểm môn Tiếng Anh không nhân hệ số
11.  
Lịch sử
C
14.5
 
12.  
Văn học
C
14.5
 
13.  
Luật
A
14.0
 
A1
14.5
 
C
15.5
 
14.  
Quản lý Tài nguyên và Môi trường
A
13.0
 
B
14.0
 
15.  
Khoa học Môi trường
B
14.5
 
16.  
Khuyến Nông
A
13.0
 
B
14.0
 
17.  
Nông nghiệp
A
13.0
 
B
14.0
 
18.  
Nuôi trồng Thuỷ sản
A
13.0
 
B
14.0
 
19.  
Sinh học
B
14.0
 
20.  
Kỹ thuật Điện tử truyền thông
A
13.0
 
A1
13.0
 
21.  
Sư phạm Tiếng Anh
D1
25.0
Điểm môn Tiếng Anh đã nhân hệ số 2 và tổng điểm chưa nhân hệ số (kể cả khu vực, đối tượng ưu tiên) phải đạt từ 13.5 trở lên
22.  
Công nghệ Thông tin
A
14.0
 
A1
14.0
 
23.  
Kỹ thuật Xây dựng
A
15.0
 
A1
15.0
 
24.  
Quản lý đất đai
A
13.0
 
B
14.0
 
25.  
Tài chính ngân hàng
A
15.0
 
A1
15.0
 
26.  
Kế toán
A
16.0
 
A1
16.0
 
27.  
Quản trị kinh doanh
A
14.5
 
A1
14.0
 
28.  
Công nghệ thực phẩm
A
14.0
 
29.  
Hoá học
A
13.0
 
30.  
Toán ứng dụng
A
13.0
 
31.  
Ngôn ngữ Anh
D1
21.0
Điểm môn Tiếng Anh đã nhân hệ số 2 và tổng điểm chưa nhân hệ số (kể cả khu vực, đối tượng ưu tiên) phải đạt từ 13.5 trở lên
32.  
Khoa học máy tính
A
13.0
 
33.  
Chính trị học
C
14.5
 
34.  
Kỹ thuật Điện tử và tự động hóa
A
13.0
 
A1
13.0
 
35.  
Kinh tế đầu tư
A
14.0
 
A1
14.0
 
36.  
Kinh tế Nông nghiệp
A
13.0
 
B
14.0
 
37.  
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
A
14.5
 
A1
14.5
 

 

 

 

 
Nghệ An, ngày 10 tháng 9 năm 2012
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH
HIỆU TRƯỞNG
 
(Đã ký)
 
Đinh Xuân Khoa