Thực hiện chủ trương của Nhà trường về việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, ôn tập, thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ cấp độ B1 theo khung tham chiếu Châu Âu cho sinh viên khóa 54 hệ chính quy nhằm đáp ứng chuẩn đầu ra đúng tiến độ quy định, Nhà trường đã tổ chức các lớp học ôn cho những sinh viên có nhu cầu ôn tập trước khi thi và các đợt thi cấp chứng chỉ cho những sinh viên không có nhu cầu ôn tập. Tính đến thời điểm hiện tại, Nhà trường đã tổ chức 1 đợt thi vào ngày 12/3/2016 cho 228 sinh viên và hiện đang tổ chức 30 lớp học với 1.467 sinh viên học ôn các cấp độ 1 và 2; số sinh viên này đã đăng kí thi vào các đợt thi trong tháng 4/2016 do Nhà trường tổ chức.

Tuy nhiên, theo số liệu thống kê thì vẫn còn nhiều sinh viên đủ điều kiện nhưng chưa đăng ký ôn tập và thi. Để đảm bảo kế hoạch đào tạo và lộ trình chuẩn đầu ra cho sinh viên nhằm xét tốt nghiệp cuối khóa đúng thời hạn quy định, Nhà trường yêu cầu Trưởng các khoa rà soát, đôn đốc và quán triệt đến các đối tượng sinh viên khóa 54 hệ chính quy các nội dung sau:

1. Đối với sinh viên đã tham gia học ôn đợt 1 nhưng chưa đăng ký thi (95 sinh viên, có danh sách kèm theo), phải đăng ký và tham dự các đợt thi trong tháng 4 năm 2016: đợt 1 thi ngày 09 và 10/4, đợt 2 thi ngày 23 và 24/4.

2. Đối với sinh viên chưa đăng ký ôn tập, thi (672 sinh viên, có danh sách kèm theo ) thực hiện như sau:

- Sinh viên không có nhu cầu ôn tập, chỉ đăng ký dự thi thì nộp tiền lệ phí thi, lệ phí cấp chứng chỉ qua phòng thu của ngân hàng tại sảnh nhà B2 trước ngày 25/4/2016. Dự kiến Nhà trường sẽ tổ chức đợt thi vào đầu tháng 5/2016.

- Sinh viên có nhu cầu ôn tập trước khi thi đăng kí ôn và thi trực tiếp tại Văn phòng Trung tâm Đào tạo liên tục (tầng 1 nhà A0) trước 10h00’ ngày 15/4/2016 để Nhà trường sắp xếp lịch học ôn. Dự kiến các lớp ôn thi sẽ được triển khai trong tháng 4/2016 và lịch thi được tổ chức đầu tháng 5/2016.

3. Đối với các sinh viên đã đăng ký học ôn đợt 1 nhưng nghỉ học nhiều buổi không có lý do và cũng chưa đăng ký thi (21 sinh viên, có danh sách kèm theo), đề nghị các khoa rà soát kỹ từng đối tượng và yêu cầu sinh viên thực hiện nghiêm túc việc ôn và thi; chậm nhất trong tháng 5/2016 phải hoàn thành việc thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo kế hoạch của Nhà trường.

Yêu cầu Trưởng các khoa, Trưởng các đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện các nội dung trên./.

 

Danh sách sinh viên khóa 54 chưa đăng ký học ôn hoặc thi

Danh sách sinh viên khóa 54 đã học ôn nhưng chưa đăng ký thi

Danh sách sinh viên khóa 54 nghỉ học ôn và chưa đăng ký thi