Thông tin Dự án 

 

Văn bản phê duyệt Dự án: Quyết định số 3598/QĐ-BGDĐT ngày 11/9/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt nội dung văn kiện Dự án Phát triển Giáo dục đại học theo định hướng nghề nghiệp - ứng dụng (POHE) ở Việt Nam (giai đoạn 2).

- Tên nhà tài trợ: Tổ chức Hợp tác quốc tế về Giáo dục của Hà Lan (Nuffic)

- Đối tác thực hiện dự án phía Hà Lan: Trường Đại học Saxion (chủ trì), Trường Đại học Van Hall Larenstein, Trường Đại học Amsterdam và Tổ chức Đào tạo và Tư vấn MDF

- Đối tượng thụ hưởng Dự án: 08 trường đại học (Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên – Đại học Thái Nguyên, Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên – Đại học Thái Nguyên, Trường Đại học Vinh, Trường Đại học Nông lâm Huế - Đại học Huế và Trường Đại học Nông lâm TP. Hồ Chí Minh)

- Thời gian dự kiến thực hiện dự án: 4 năm (từ 2012 đến 2015).

 

 

Mục tiêu Dự án: 

1.1. Mục tiêu chung: Phát triển các chương trình đào tạo đại học gắn với nhu cầu của thị trường lao động nhằm cung cấp sinh viên tốt nghiệp đại học có kiến thức, thái độ, kỹ năng phù hợp với từng nhóm nghề nghiệp cụ thể; củng cố và hoàn thiện những chương trình đào tạo đại học theo định hướng nghề nghiệp - ứng dụng (POHE) tại 8 trường đại học đã tham gia dự án POHE giai đoạn 1.

1.2. Mục tiêu cụ thể:

- Đánh giá 10 chương trình POHE hiện có (từ giai đoạn 1), bao gồm cả việc khảo sát sinh viên tốt nghiệp chương trình POHE trên thị trường lao động và phân tích vấn đề giới.

- Tiếp tục thực hiện các chương trình giáo dục theo định hướng nghề nghiệp hiện có theo hướng gắn chặt hơn nữa với yêu cầu của thị trường lao động và kết hợp tốt giữa lý thuyết, kỹ năng, thái độ trong hành vi nghề nghiệp. Bồi dưỡng cho các nhà quản lý và giảng viên có năng lực phát triển, chỉnh sửa và giảng dạy các học phần (mô đun) của chương trình POHE tại 8 trường đang thực hiện dự án và các trường có nhu cầu. Xây dựng bộ tài liệu hướng dẫn thực hiện chương trình POHE ở trình độ đại học và thạc sĩ.

- Hỗ trợ thành lập 05 trung tâm đào tạo trực thuộc các trường đại học tham gia dự án để phục vụ cho việc xây dựng, nhân rộng chương trình POHE; đào tạo bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý chương trình POHE.

Hoàn thiện khung chính sách về POHE của Việt Nam để thực hiện mục tiêu 70 – 80% sinh viên theo định hướng nghề nghiệp - ứng dụng như đã đề ra trong Nghị quyết số 14/2005/NQ-CP ngày 2/11/2005 của Chính phủ về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2006 – 2020.

 

Website của Dự án: http://pohevn.grou.ps/