TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 02 /TB-CNTT
Nghệ An, ngày 15 tháng 03 năm 2012
 
 
THÔNG BÁO
GIAO LƯU SINH VIÊN KHOA CNTT VỚI CÁC NHÀ TUYỂN DỤNG
 
1. Nội dung giao lưu:
- Nhu cầu nguồn nhân lực xã hội về CNTT, gắn kết việc đào tạo với thế giới việc làm
- Ngành CNTT với nhu cầu hội nhập Quốc tế của nền giáo dục Đại học Việt Nam
- Yêu cầu kỹ năng nghề nghiệp đối với sinh viên tốt nghiệp ngành kỹ sư CNTT.
2. Danh sách các nhà tuyển dụng tham gia giao lưu:
- Trung tâm Đào tạo Lập trình viên quốc tế NGHEAN-APTECH
- Công ty TNHH Tin học Thành Tâm
- Công ty Điện toán và Truyền số liệu (VDC Nghệ An)
- Công ty Cổ phần thương mại Hồng Hà
- Trung tâm Đào tạo Công nghệ Thông tin NewEpoch
- Công ty TNHH máy tính Hoàng Lân
- Công ty Cổ phần máy tính SNS
- Công ty đầu tư và phát triển công nghệ PTC
3. Yêu cầu đối với sinh viên:
Cán bộ lớp, cán bộ đoàn-hội các lớp thông báo đến tất cả thành viên trong lớp tham gia đầy đủ, nghiêm túc đêm giao lưu. Triển khai đề xuất 3-4 câu hỏi/lớp, lập danh sách tham dự gửi về BTC trước ngày 21.3.2012 qua email: fit@vinhuni.edu.vn. LCĐ khoa CNTT theo dõi sự đóng góp và tham gia của các sinh viên trong đêm giao lưu với các nhà tuyển dụng để đưa vào tiêu chí khen thưởng cuối năm.
4. Thời gian, địa điểm:                                          
- Thời gian: 19h ngày 24/03/2012
- Địa điểm: Hội trường A - Đại học Vinh
- Thành phần tham dự: Cán bộ, SV khoa CNTT và SV các khoa khác, các nhà tuyển dụng.
                                                                                                  TM. BAN TỔ CHỨC
                                                                                                     TRƯỞNG KHOA
                                                                                                              (đã ký)
                                                                                                       TS PHAN LÊ NA