I. NỘI DUNG CÂU HỎI

          1. Phân tích những truyền thống quý báu của Đảng Cộng sản Việt Nam?

          2. Phân tích những bài học kinh nghiệm được Đảng ta xác định trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011)?

          3. Nguyên tắc tập trung dân chủ được thể hiện trong Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam như thế nào?

          4. Để tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, anh/chị xây dựng chương trình phấn đấu, rèn luyện của bản thân để hoàn thành nhiệm vụ hiện nay như thế nào?

          5. Điều kiện, tiêu chuẩn để trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam? Ngoài những tiêu chuẩn chung, tại Đảng bộ Trường Đại học Vinh còn quy định thêm những tiêu chuẩn nào để nâng cao chất lượng đảng viên?

          6. Anh/chị hãy viết một bài luận (khoảng 2.000 từ) về một trong các chủ đề sau đây:

          - Chủ đề 1: Những cơ hội và thách thức khi là sinh viên/học viên của Trường Đại học Vinh.

          - Chủ đề 2: Góp ý xây dựng công tác Hội và phong trào sinh viên khi Chủ tịch Hội Sinh viên trường là sinh viên.

          - Chủ đề 3: Những cơ hội và thách thức của anh/chị khi Nhà trường trở thành trường đại học trọng điểm quốc gia, là thành viên của mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN) và cộng đồng kinh tế các nước ASEAN hình thành.

          II. HÌNH THỨC TRÌNH BÀY

          1. Bài viết tay trên một mặt giấy A4, đóng thành tập.

          2. Trang bìa yêu cầu ghi rõ:

          + Đảng bộ tỉnh Nghệ An (dòng trên), Đảng bộ Trường Đại học Vinh (dòng dưới), phần trên của bìa.

          + Bài thu hoạch Lớp đối tượng kết nạp Đảng, phần giữa.

          + Họ và tên, ngày/tháng/năm sinh, quê quán, lớp, khoa, phòng, ban, trung tâm, trạm..., phần dưới của bìa.

          III. THỜI GIAN NỘP BÀI

          - Các học viên hoặc đại diện lớp/khoa/phòng/trung tâm/trạm/trường trực thuộc nộp bài thu hoạch tại Văn phòng Đoàn trường, tầng 1 nhà A1.

          - Thời gian: chậm nhất là 17h00', chiều thứ Hai ngày 4/4/2016.

          - Nhận chứng chỉ trong tháng 04/2016 tại Văn phòng Đoàn trường.

          Hướng dẫn làm bài

          Mẫu bìa