Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Nghệ An; Nguyễn Thị Hồng Hoa, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trần Quốc Thành, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nghệ AnTôn Mạnh, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An cùng các đồng chí lãnh đạo các phòng của các ban xây dựng Đảng Tỉnh uỷ Nghệ An. Hơn 600 đảng viên trong toàn Đảng bộ đã có mặt tham dự Hội nghị.

Đại biểu tham dự Hội nghị

          Hội nghị đã nghe PGS.TS. Thái Văn Thành, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, trình bày báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2015; triển khai nhiệm vụ năm 2016.

          Năm 2015, Đảng bộ Trường Đại học Vinh tiếp tục đạt được nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực: cơ cấu tổ chức được sắp xếp hợp lý; công tác cán bộ đi vào nền nếp; công tác đào tạo ổn định về quy mô và chất lượng; hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ có hiệu quả; hoạt động hợp tác quốc tế được tăng cường; cơ sở vật chất, tài chính phát triển lành mạnh, minh bạch; đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên được nâng cao; an ninh, trật tự và an toàn trong Nhà trường được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng được quan tâm đúng mức, nội bộ Nhà trường đoàn kết thống nhất; cán bộ, học sinh, sinh viên đồng thuận, triển khai đầy đủ và kịp thời các chủ trương, nghị quyết của cấp ủy cấp trên, nhất là Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 31/10/2012 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về phát triển khoa học và công nghệ; Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 30/07/2013 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020. Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đã ban hành nhiều văn bản cụ thể để lãnh đạo, chỉ đạo, bám sát chương trình công tác năm 2015; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác; tăng cường hướng dẫn, kiểm tra các tổ chức đảng trực thuộc. Thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên (năm 2015 đã kết nạp được 294 đảng viên, trong đó có 15 cán bộ, 279 học sinh, sinh viên, học viên). Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường luôn quan tâm lãnh đạo và tạo điều kiện cho các đoàn thể quần chúng hoạt động có hiệu quả. Chỉ đạo và thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/05/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay"; Chỉ thị số 17-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và Đề án số 07-ĐA/TU ngày 30/05/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An về "Nâng cao tính gương mẫu, chống tư tưởng bảo thủ, trông chờ, ỷ lại trong cán bộ, đảng viên". Năm 2015, đa số cán bộ, đảng viên và người học luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng bộ mà hạt nhân là Ban Thường vụ Đảng uỷ; sự điều hành linh hoạt, sáng tạo của Ban Giám hiệu. Cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên, học viên luôn đồng cảm và chia sẻ với những thuận lợi cũng như khó khăn, thách thức của Nhà trường, của đơn vị, của nền giáo dục đại học nước nhà. Căn cứ vào thành tích của các tập thể và cá nhân, Đảng ủy Trường đã công nhận 28 tổ chức đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh; 27 tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ; 1 tổ chức đảng chưa phân loại; 60 đảng viên đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 683 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; 27 đảng viên hoàn thành nhiệm vụ; 7 đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ và 79 đảng viên chưa phân loại.

PGS.TS. Thái Văn Thành báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2015; triển khai nhiệm vụ năm 2016

          Năm 2016 là năm có nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước: kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2016); diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đây cũng là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XXXI và Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo và Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 31/10/2012 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về phát triển khoa học và công nghệ. Vì vậy, đòi hỏi các cấp ủy đảng, đơn vị, đoàn thể và mỗi cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên, học viên phải nỗ lực hơn nữa để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra; Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau đây:

          - Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; góp phần tích cực vào việc thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 30/07/2013 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020.

          - Ổn định và từng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương, khu vực và cả nước. Ưu tiên đầu tư về kinh phí, nhân lực cho những đề tài nghiên cứu khoa học ứng dụng vào thực tiễn; những đề tài nghiên cứu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Khuyến khích các chương trình hợp tác nghiên cứu khoa học với các cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học khác. Đẩy mạnh các hoạt động của Nhà xuất bản nhằm phục vụ cho công tác đào tạo của Nhà trường.

          - Chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác xây dựng kế hoạch năm học. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện định mức kinh tế - kỹ thuật tại các khoa đào tạo. Tập trung chỉ đạo hoàn thành dự án mở rộng cơ sở 1; đẩy mạnh xây dựng cơ sở 2 của Nhà trường. Tăng cường công tác kiểm tra, giám định, nghiệm thu, bảo đảm chất lượng công trình xây dựng và chống thất thoát, lãng phí. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, sử dụng cơ sở vật chất thiết bị.

          - Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện 3 công khai theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chỉ đạo công tác điều hành ngân sách theo hướng công khai, minh bạch, tiết kiệm và hiệu quả. Phân bổ và sử dụng tài chính hợp lý cho các lĩnh vực hoạt động. Hoàn thiện hệ thống phần mềm quản lý, các quy chế về quản lý tài chính. Không ngừng nâng cao đời sống cho cán bộ, viên chức.

          - Tích cực chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) của Bộ Chính trị về chiến lược an ninh quốc gia trong tình hình mới, Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 03/05/2007 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục quốc phòng, an ninh trong tình hình mới.

          - Tuyên truyền, quán triệt để cán bộ, đảng viên và quần chúng nắm vững và chấp hành đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các chủ trương, nhiệm vụ của Ngành, của Nhà trường. Chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của Ngành để giáo dục truyền thống, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

          - Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động của Đảng, của Ngành, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/05/2011 của Bộ Chính trị gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Tăng cường phát hiện gương người tốt, việc tốt, những cán bộ tận tụy, tâm huyết, gương mẫu để phổ biến, nhân rộng. Tiếp tục chỉ đạo đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác thi đua - khen thưởng theo hướng thiết thực, chống bệnh thành tích làm ảnh hưởng đến phong trào thi đua của cán bộ, đảng viên và học sinh, sinh viên, học viên

          - Chỉ đạo kiện toàn tổ chức bộ máy trên cơ sở điều chỉnh, phát triển cơ cấu ngành nghề đào tạo và đảm bảo nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý. Chỉ đạo hoàn thành sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị và xây dựng định mức lao động cho cán bộ khối hành chính.

          - Nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, đánh giá, luân chuyển cán bộ, chú trọng cán bộ nữ, cán bộ trẻ. Bố trí, sắp xếp cán bộ phù hợp với công việc và năng lực. Rà soát lại cơ cấu đội ngũ cán bộ khoa học để đáp ứng yêu cầu đào tạo và nghiên cứu khoa học.

          - Hoàn thành việc thành lập Hội đồng Trường. Chỉ đạo tổng kết nhiệm kỳ Trưởng khoa ở các khoa đào tạo hết nhiệm kỳ. Chỉ đạo thực hiện đúng thời hạn, chính xác việc giải quyết chế độ, nhất là các chế độ về tiền lương, bảo hiểm đối với cán bộ, viên chức.

          - Chỉ đạo đẩy mạnh phong trào xây dựng nếp sống văn hoá, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tăng cường công tác cải cách hành chính. Tiếp tục thực hiện Quy định số 57-QĐ/TW về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, góp phần hoàn thành tốt công tác tổ chức xây dựng Đảng.

          - Tăng cường thực hiện Kết luận số 65-KL/TW ngày 04/02/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ quy định về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

          - Chỉ đạo học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XXXI.

          - Tiếp tục hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy. Tổ chức sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy cấp trên theo đúng hướng dẫn và thời gian quy định. Chỉ đạo đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt đảng bộ bộ phận, chi bộ. Thực hiện tốt công tác phát triển Đảng; nâng cao chất lượng đảng viên; thực hiện phát thẻ đảng viên, trao tặng Huy hiệu Đảng, xây dựng cơ sở dữ liệu đảng viên đúng quy định. Chỉ đạo tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016 của các đảng bộ bộ phận, các chi bộ, các ban của Đảng uỷ; xét phân loại, khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên năm 2016.

          - Tiếp tục lãnh đạo Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, Hội Cựu chiến binh, Hội Cựu giáo chức hoạt động theo đúng Điều lệ và có hiệu quả. Có kế hoạch và biện pháp cụ thể chăm lo sức khoẻ, đời sống tinh thần và vật chất cho cán bộ, đảng viên, viên chức, học sinh, sinh viên. Chỉ đạo xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn, Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Xây dựng được các mô hình hoạt động phù hợp với đào tạo theo tín chỉ để đánh giá đúng kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên, học viên.

          - Thực hiện toàn diện và có hiệu quả Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2016 của Ban Thường vụ Đảng ủy, các chủ trương về công tác kiểm tra, giám sát của Trung ương, của Tỉnh ủy; trong đó tập trung kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

          Tại hội nghị GS.TS. Đinh Xuân Khoa, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường, đã phổ biến, quán triệt nội dung cơ bản các chủ trương, kết luận của hội nghị lần thứ 13, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI). Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 14 đến ngày 21/12/2015, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã họp Hội nghị lần thứ 13 để bàn về: Tiếp thu ý kiến đóng góp của đại hội đảng bộ các cấp, của đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân, của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XII của Đảng; Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay"; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII và nhân sự Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII; về Dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Dự thảo Quy chế bầu cử tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng trình Đại hội XII của Đảng và một số vấn đề quan trọng khác. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định triệu tập Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng từ ngày 20/01/2016 đến ngày 28/01/2016 tại Thủ đô Hà Nội, trong đó phiên trù bị tổ chức vào ngày 20/01/2016, khai mạc chính thức vào ngày 21/01/2016. Chủ đề của Đại hội XII là: Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Tham dự Đại hội có 1.510 đại biểu, đại diện cho hơn 4,5 triệu đảng viên của cả nước.

GS.TS. Đinh Xuân Khoa phổ biến, quán triệt nội dung cơ bản các chủ trương, kết luận của hội nghị lần thứ 13, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)

          Đồng chí Bí thư Đảng ủy đã yêu cầu các cấp ủy đảng, đơn vị, đoàn thể tập trung làm tốt một số nhiệm vụ sau đây để góp phần vào thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng:

          - Tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị và mỗi cá nhân; hoàn thành tốt việc dạy, học, thi kết thúc học phần và sơ kết học kỳ I năm học 2015 - 2016. Phát huy những kết quả đạt được, có giải pháp khắc phục các hạn chế, tồn tại, để triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của cấp ủy các cấp ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2016.

          - Đẩy mạnh tuyên truyền về truyền thống lịch sử vẻ vang, những thành tựu vĩ đại của Đảng qua các thời kỳ, nhất là trong thực hiện nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp 5 năm qua và sau 30 năm đổi mới đất nước; những ưu điểm, khuyết điểm, bài học kinh nghiệm; phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020; gắn với tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay và Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

          - Tăng cường nắm bắt, phản ánh tâm tư, tình cảm của cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên, học viên hướng về Đại hội; tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, biểu dương gương người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến nhằm tạo không khí phấn khởi, vui tươi chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

          - Chủ động nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; coi trọng việc tuyên truyền, đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, chống âm mưu "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch và các phần tử cơ hội chính trị xuyên tạc, phủ nhận Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước và công tác nhân sự Đại hội; phê phán tư tưởng bè phái cục bộ, lợi ích nhóm, gây mất đoàn kết nội bộ, thái độ thờ ơ, thiếu trách nhiệm, thiếu ý thức xây dựng Đảng.

Tham luận của các Đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường

          Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Nghệ An, đã đánh giá cao và biểu dương những kết quả đạt được của tập thể cán bộ, đảng viên Nhà trường trong những năm qua, đồng thời định hướng những nội dung cần thực hiện trong những năm tiếp theo để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị đề ra, tiếp tục thực hiện mục tiêu xây dựng Trường Đại học Vinh thành trường đại học trọng điểm quốc gia, có một số ngành đạt tiêu chuẩn quốc tế, là thành viên của Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN), góp phần quan trọng đưa tỉnh Nghệ An trở thành trung tâm giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ của khu vực Bắc Trung Bộ và cả nước.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường phát biểu chỉ đạo Hội nghị

          Cũng tại Hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đã tặng giấy khen cho 5 tập thể và 26 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2015.

 Tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc

Toàn cảnh Hội nghị

Tin: Quang Tuấn; Ảnh: Minh Giang (ĐHV), Thành Duy (BNA)