BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
       ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯                                           ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
                                                                                  Nghệ An, ngày 17 tháng 9 năm 2012
 
HƯỚNG DẪN
Làm bài thu hoạch "Tuần sinh hoạt công dân - học sinh, sinh viên"
năm học 2012 - 2013 cho sinh viên khoá 53
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
 
            I. CÂU HỎI
            - Câu 1: Trình bày nội dung của việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong học sinh, sinh viên Trường Đại học Vinh? Anh (chị) hãy trích dẫn ít nhất 3 lời dạy của Bác Hồ đối với thanh niên, học sinh, sinh viên?
            - Câu 2: Trình bày nhiệm vụ của học sinh, sinh viên về công tác tuyên truyền và hoạt động bảo vệ chủ quyền biển đảo trong giai đoạn hiện nay?
            - Câu 3:
            3.1. Trình bày hiểu biết của anh (chị) về các khái niệm sau đây: Tín chỉ, tính chỉ học phí, học phần, lớp sinh viên, lớp học phần, môn học tiên quyết, môn học trước?
            3.2. Trình bày thang điểm chữ nhiều bậc để đánh giá kết quả học tập từng môn học trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ ở Trường Đại học Vinh hiện nay?
            3.3. Công thức tính điểm học phần đối với các học phần có cả lý thuyết và thực hành? Công thức tính điểm trung bình chung học kỳ và điểm trung bình chung tích lũy?
            3.4. Điều kiện để được xét công nhận tốt nghiệp?
            - Câu 4:
            4.1. Trình bày nghĩa vụ và quyền lợi của sinh viên theo Qui chế công tác học sinh - sinh viên hiện hành.
            4.2. Quy định về mức đóng học phí theo tín chỉ của Trường Đại học Vinh giai đoạn 2011 - 2015 đối với chuyên ngành mà các anh chị đang theo học.
            - Câu 5: Trình bày kế hoạch, nhiệm vụ học tập của anh (chị) để thực hiện được 8 chữ vàng truyền thống của sinh viên Trường Đại học Vinh?
 
            II. HÌNH THỨC TRÌNH BÀY
            1. Bài thu hoạch do chính anh (chị) viết tay trên một mặt giấy A4 và được đóng thành tập, có bìa theo mẫu. Nhà trường không đánh giá kết quả đối với các bài đánh máy photocopy hoặc làm giống nhau.
            2. Thời gian làm bài của sinh viên khoá 53 nhập học đợt 1: từ ngày 17/9 đến ngày 21/9/2012. Thời gian làm bài của sinh viên khoá 53 nhập học đợt 2: từ ngày 8/10 đến ngày 12/10/2012.
            3. Bài thu hoạch nộp về: Văn phòng Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên trường (tầng 1, nhà A0).


 Mẫu bìa:

 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
 
 
 
 
 
 
 
 
BÀI THU HOẠCH
"Tuần sinh hoạt công dân - học sinh, sinh viên"
năm học 2012 - 2013
 
 
 
 
 
                                                Họ và tên: .............................................
                                                Mã số sinh viên: ...................................
                                                Ngày sinh: .............................................
                                                Ngành học: ...........................................
                                                Khoa: ....................................................
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nghệ An, tháng 9 năm 2012
 

File đính kèm

Huong_dan_lam_thu_hoach.doc