Thực hiện công văn số 3310/ĐHV-CTCTHSSV ngày 28 tháng 11 năm 2011 của Nhà trường về việc triển khai nhận xét sinh viên tạm trú học kì I năm học 2011 - 2012, Trung tâm Phục vụ sinh viên hướng dẫn một số nội dung, quy trình nhận xét sinh viên nội trú như sau:
 
1. Quy trình thực hiện
1.1. Sinh viên nhận phiếu nhận xét theo mẫu thống nhất được cán bộ quản lý ký túc xá phát trực tiếp và tập trung theo phòng ở, khai đầy đủ các thông tin vào phiếu nhận xét, tự nhận mức điểm cá nhân trên cơ sở các tiêu chí, thang điểm quy định.
1.2. Phòng trưởng mỗi phòng căn cứ ý thức, trách nhiệm và đóng góp của từng sinh viên trong phòng để đánh giá một cách khách quan, chính xác điểm của từng cá nhân; tập trung phiếu nạp cho cán bộ quản lý KTX. Cán bộ trực KTX theo phân công căn cứ kết quả rèn luyện, ý thức chấp hành nội quy, quy định để đánh giá và cho điểm từng sinh viên.
1.3. Tổ trưởng Tổ Nội trú rà soát, đối chiếu danh sách sinh viên vi phạm nội quy hoặc chậm thực hiện nghĩa vụ đóng nạp để trừ điểm; rà soát việc cộng điểm cho sinh viên có nhiều đóng góp cho phong trào; ghi nhận xét và xếp loại từng sinh viên theo quy định.
1.4. Sau khi lãnh đạo Trung tâm ký và đóng dấu, cán bộ trực KTX theo phân công tổng hợp kết quả đánh giá, trực tiếp chuyển trả phiếu đến các phòng cho Trưởng phòng ở. Sinh viên nhận và nạp phiếu nhận xét cho lớp trưởng lớp hành chính để tổng hợp, bình xét qua sinh hoạt lớp phiên tháng 1 năm 2012. Lớp nộp kết quả và phiếu nhận xét về khoa (qua Trợ lý Quản lý sinh viên) để Khoa căn cứ xét điểm rèn luyện học kỳ I năm học 2011-2012;
 
2. Thời gian tiến hành:
- Từ 21/12 đến 31/12/2011: Trung tâm Phục vụ sinh viên phát phiếu, tổ chức nhận xét đánh giá và trả phiếu cho sinh viên theo quy trình. Sinh viên nạp phiếu đã được đóng dấu cho lớp trưởng lớp sinh viên.
- Từ 01/01 đến 10/01/2012: Các lớp sinh hoạt lớp, bình xét và nạp kết quả, phiếu về khoa quản lý.
3. Một số lưu ý:
3.1. Tất cả sinh viên ở nội trú tại ký túc xá Trường Đại học Vinh đều phải thực hiện việc nhận xét nội trú để tính điểm rèn luyện theo quy định.
3.2. Sau ngày 31 tháng 12 năm 2011, Trung tâm Phục vụ sinh viên không nhận phiếu cho bất cứ phòng ở hoặc cá nhân nào nộp muộn và sẽ tổng hợp kết quả nhận xét sinh viên nội trú, thông báo các trường hợp cá biệt cho từng khoa và gửi lên hệ thống thông tin eOffice. Những phòng ở và những sinh viên không thực hiện hoặc thực hiện không nghiêm túc quy định về nhận xét nội trú sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định. Những phòng ở sạch sẽ, ngăn nắp; những sinh viên có nhiều đóng góp cho phong trào sinh viên nội trú sẽ được Trung tâm xem xét cộng thêm điểm và đề xuất nhà trường biểu dương, khen thưởng theo quy định hiện hành.
3.3. Ngoài lịch trực chung, cán bộ trực KTX được phân công đặc trách từng vị trí như sau:
- KTX số I:
+ Tầng 1, 2 và các phòng từ 1307 đến 1312:       Cô Phan Thị Sâm
+ Tầng 4, 5 và các phòng từ 1301 đến 1306:       Thầy Đào Việt Hồng
- KTX số II:
+ Tầng 1, 2 và các phòng từ 2307 đến 2312:       Thầy Nguyễn Bá Út
+ Tầng 4, 5 và các phòng từ 2301 đến 2306:       Cô Trần Thị Thu Chung
- KTX số III:
+ Tầng 1:                                                    Cô Nguyễn Thị Quỳnh Trang
+ Tầng 2, 3:                                                Cô Hoàng Thị Hương Giang
- KTX số IV:
+ Tầng 1:                                                    Cô Trần Thị Bích Lan
+ Tầng 2, 3:                                                Thầy Trần Ngọc Luận
+ Tầng 4, 5:                                                Cô Nguyễn Thị Sen
- KTX khoa Nông Lâm Ngư:
+ Từ phòng C101 - C105, C206 - C210:    Thầy Lê Đình Tri
+ Từ phòng C106 - C109, C201 - C205:    Thầy Lê Công Việt.
 
Trung tâm Phục vụ sinh viên yêu cầu cán bộ Tổ Nội trú và sinh viên tạm trú tại các ký túc xá Trường Đại học Vinh thực hiện nghiêm túc các nội dung trên.