ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Số: 154/2011/KH-ĐTN
 
 
Nghệ An, ngày 7 tháng 12 năm 2011

 

 
KẾ HOẠCH
Hưởng ứng cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về biên giới quốc gia"
 
            Thực hiện Kế hoạch phối hợp số: 02/KH-MTTQ-CCB-BĐBP, ngày 1/11/2011 của Ban Thường trực UBMTTQ tỉnh, Hội CCB tỉnh và Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh về việc tổ chức thi "Tìm hiểu pháp luật về biên giới quốc gia" trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Ban Thường vụ Đoàn trường triển khai hưởng ứng cuộc thi như sau:
            I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA.
            1. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của ĐVTN trong sự nghiệp xây dựng, quản lý chủ quyền biên giới quốc gia. Trên cơ sở đó nâng cao lòng yêu nước, tinh thần tự cường dân tộc, đoàn kết quốc tế trong ĐVTN, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia của Tổ quốc.
            2. Góp phần tạo môi trường để ĐVTN rèn luyện kỹ năng viết - một kỹ năng cần thiết và quan trọng.
            3. Cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về biên giới quốc gia" là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật về biên giới quốc gia cho cán bộ, ĐVTN trong toàn trường, thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Vinh lần thứ XXIX.
            II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC THI
            1. Nội dung:
            Trả lời 05 câu hỏi của Ban Tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về biên giới quốc gia":
            - Câu 1: Thế nào là biên giới quốc gia? Biên giới quốc gia nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam? Khu vực biên giới đất liền và khu vực biên giới biển được quy định như thế nào?
            - Câu 2: Chế độ pháp lý các vùng biển và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam? Quy định đối với người, tàu, thuyền hoạt động trong khu vực biên giới biển nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam?
            - Câu 3: Những hoạt động nào ở khu vực biên giới đất liền, khu vực biên giới biển bị nghiêm cấm? Công dân Việt Nam, người nước ngoài khi ra, vào, hoạt động tại khu vực biên giới đất liền phải chấp hành quy định pháp luật như thế nào
             - Câu 4: Ngày, tháng nào trong năm được xác định là "Ngày Biên phòng toàn dân", Nội dung của "Ngày Biên phòng toàn dân"? 
            - Câu 5: Nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân trong bảo vệ biên giới quốc gia và chế độ, chính sách của Nhà nước đối với người, phương tiện, tài sản của tổ chức, cá nhân được huy động làm nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia?
            2. Hình thức thi.
            - Thi viết, thí sinh tham gia dự thi với tư cách cá nhân hoặc nhóm tác giả trả lời 05 câu hỏi theo nội dung của Ban Tổ chức cuộc thi; bài dự thi có thể sử dụng tài liệu, phụ lục hoặc tranh ảnh minh họa để làm rõ thêm những luận cứ được trình bày trong bài viết.
            - Bài dự thi có thể viết tay hoặc đánh máy vi tính bằng tiếng Việt trên khổ giấy A4, kiểu chữ Times New Roman, cỡ chữ 14, dãn dòng Single, đánh số trang theo thứ tự.
            - Một người dự thi có thể gửi nhiều bài dự thi.
            - Bài dự thi là bài chưa được công bố trên bất kỳ phương tiện thông tin đại chúng hoặc các loại ấn phẩm khác. Người dự thi phải chịu trách nhiệm về tính trung thực của bài thi và các vấn đề liên quan đến tác quyền. Ban tổ chức không chấp nhận bài thi chép theo của người khác.
            - Bài dự thi ghi rõ: Họ và tên, giới tính, tuổi, lớp, khoa, trường, điện thoại, email.
            III. THỜI GIAN, CÁCH THỨC VÀ NƠI NHẬN BÀI DỰ THI
            1. Thời gian tổ chức:
            - Cuộc thi được tổ chức: từ 10/12/2011 đến 20/01/2012.
            - Ban Tổ chức cuộc thi cấp Trường nhận bài thi của các đơn vị, cá nhân đến hết ngày 20/01/2012. Tiến hành chấm và báo cáo kết quả thi cấp Tỉnh. Tổ chức trao giải và gửi những bài có chất lượng về Ban Tổ chức cấp tỉnh.
            - Giao cho các liên chi đoàn: khoa GD Chính trị, khoa Lịch sử và khoa Luật nòng cốt tham gia thực hiện.
            2. Cách thức gửi bài dự thi:
            Bài thi nạp trực tiếp về Văn phòng Đoàn trường Đại học Vinh, số 182, Lê Duẩn, TP.Vinh, Nghệ An. Điện thoại: 038.3855775.
            3. Để tạo điều kiện thuận lợi cho ĐVTN toàn trường tham dự cuộc thi, Ban Thường vụ Đoàn trường đăng tải Thể lệ cuộc thi, Đề cương làm bài và các tài liwwuj liên quan lên Website của Trường
            IV. GIẢI THƯỞNG.
            1. Cơ cấu giải thưởng:
            1.1. Giải cấp tỉnh:
            - Giải tập thể:
            + Đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen và kèm theo tiền thưởng: 01 giải Nhất trị giá 5.000.000đ; 02 giải Nhì, mỗi giải trị giá 3.000.000đ;
            + Tặng Giấy khen MTTQ tỉnh, HCCB tỉnh và BCH Biên phòng tỉnh và kèm theo tiền thưởng: 03 giải Ba, mỗi giải trị giá 2.000.000đ; 06 giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá 1.000.000đ.
            - Giải cá nhân:
            + Đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen và kèm theo tiền thưởng: 01 giải Nhất trị giá 2.000.000đ; 02 giải Nhì, mỗi giải trị giá 1.500.000đ;
            + Tặng Giấy khen MTTQ tỉnh, HCCB tỉnh và BCH Biên phòng tỉnh và kèm theo tiền thưởng: 03 giải Ba, mỗi giải trị giá 1.000.000đ; 06 giải Khuyến khích dành cho người tham gia cao tuổi nhất, người nhỏ tuổi nhất, người dự thi là đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo có bài thi chất lượng tốt, mỗi giải trị giá 300.000đ.
            1.2. Giải cấp Trường:
            Ban tổ chức cuộc thi cấp Trường căn cứ vào số lượng và chất lượng bài thi để trao giải thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc tham gia cuộc thi. Ngoài ra, các cá nhân đạt giải cao còn được tham gia miễn phí các lớp tập huấn công tác Đoàn - Hội - Đội do Đoàn trường và Tỉnh Đoàn Nghệ An tổ chức, được tham dự xét các giải thưởng, học bổng của Đoàn thanh niên và Hội sinh viên trường.
            Nhận được kế hoạch này, yêu cầu Ban Chấp hành các Liên chi đoàn, Ban Chủ nhiệm các câu lạc bộ, đội, nhóm khẩn trương triển khai thực hiện.

 

Nơi nhận:
- TT, Ban T.học tỉnh Đoàn (b/c),
- Đảng uỷ, BGH Nhà trường (b/c),
- Các đơn vị liên quan (p/h),
- Các LCĐ, CĐ (t/h),
- Website,
- Lưu VP.
TM.BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG
BÍ THƯ
 
(Đã ký)
 
 
Nguyễn Hồng Soa