Lưu ý: Thủ tục và lệ phí nhập học sẽ được cập nhật vào ngày 17/7/2013

  Tải văn bản tại đây:

Ke_hoach_tiep_nhan_sv_nganh_2_GDQP_131607095049.pdf