ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Số: 80/2012/KH-ĐTN
 
 
 
Nghệ An, ngày 18 tháng 4 năm 2012

 

  
  
KẾ HOẠCH
Tổ chức Chiến dịch tình nguyện hè năm 2012
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
 
            Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2011 - 2012; Căn cứ Kế hoạch số 298 KH/TĐ ngày 19 tháng 4 năm 2012 của Ban chấp hành Tỉnh đoàn Nghệ An về tổ chức Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2012; thực hiện chỉ đạo của Đảng uỷ và Ban Giám hiệu Nhà trường, Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học Vinh xây dựng kế hoạch tổ chức Chiến dịch tình nguyện hè năm 2012 như sau:
            Chủ đề: "Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới".
            Phương châm: "Mỗi thanh niên một việc làm tình nguyện; mỗi cơ sở Đoàn một công trình, phần việc thiết thực tham gia xây dựng nông thôn mới".
            Khẩu hiệu của Chiến dịch: "Thiết thực - Sáng tạo - Hiệu quả - An toàn".
 
            I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
            - Phát huy tinh thần tình nguyện, sức trẻ trong ĐVTN toàn trường góp phần tham gia vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội - văn hoá, chung sức cùng cộng đồng ở các địa phương, đặc biệt là ở những xã nghèo, huyện nghèo, địa bàn còn nhiều khó khăn.
            - Xây dựng tinh thần đoàn kết, chia sẻ của sinh viên Trường Đại học Vinh với thanh thiếu nhi (TTN) các địa phương triển khai chiến dịch.
- Thông qua các hoạt động tình nguyện góp phần tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên, củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn, Hội.
            - Chiến dịch phải được tổ chức sâu rộng, thu hút 100% ĐVTN tham gia, chú trọng các hoạt động tình nguyện tại chỗ, chuyên sâu.
           
            II. CÁC CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CHIẾN DỊCH
            Chương trình 1: "Tiếp sức mùa thi - 2012", hoạt động trong 1đội hình tập trung (của 18 LCH các Khoa và diễn đàn dhvinh.com) từ 20/6 đến hết ngày 10/7/2012.
            Chương trình 2: SVTN về các huyện. Triển khai hoạt động từ ngày 01/7 - 30/7/2012 trên địa bàn các huyện: Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Quế Phong, Quỳ Hợp, Nam Đàn, Thanh Chương, Hưng Nguyên (có bảng phân công kèm theo).
            Chương trình 3: Đội SVTN quốc tế hoạt động tại tỉnh Bolykhamxay hoặc tỉnh Xiengkhuang, nước CHDCND Lào gồm cả SVTN Việt Nam và lưu học sinh Lào, tổ chức dạy tiếng Việt và giao lưu văn hoá Việt - Lào.
            Chương trình 4: Đội CTXH số 1 dạy hè và tổ chức các hoạt động tại Làng trẻ em SOS Vinh. Hoạt động từ ngày 01/7 - 20/8/2012.
            Chương trình 5: Thực hiện các hoạt động tình nguyện tại chỗ, làm các công trình, phần việc thanh niên, bảo vệ môi trường, an ninh trật tự trong kỳ hè của sinh viên.
 
            III. NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN
            Bước 1: Công tác chuẩn bị
            - Ban Thường vụ Đoàn trường xây dựng kế hoạch phổ biến trong toàn trường, phân công các liên chi đoàn phụ trách các đội hình tình nguyện tập trung (9/5 - 25/5/2012).
            - Các LCĐ, LCHSV tổ chức cho SV đăng ký tham gia các chương trình (9/5 - 25/5/2012).
            - Các LCĐ, LCHSV chốt danh sách sinh viên tham gia và làm công tác chuẩn bị (25/5 - 30/5/2012).
            - Ban Thường vụ Đoàn trường tổ chức tập huấn (30/5 - 20/6/2012).
            - Ban Thường vụ Đoàn trường báo cáo kế hoạch cho Ban Tổ chức Chiến dịch cấp tỉnh (trước 20/5/2012).
            - Ban Thường vụ Đoàn trường, các LCĐ, LCHSV liên hệ với các địa phương, địa bàn triển khai chiến dịch(trước 20/6/2012).
            Bước 2: Tổ chức triển khai
            - Tổ chức Lễ ra quân chiến dịch (sáng 30/6/2012).
            - Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ của chiến dịch (30/6 - 20/8/2012).
            Bước 3: Tổng kết chiến dịch, làm công tác thi đua, khen thưởng (8/2012).
            - Bình xét các hình thức khen thưởng các cấp.
            - Tổ chức Lễ tổng kết chiến dịch.
 
            IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
            1. Ban Thường vụ Đoàn trường
            - Thành lập Ban Tổ chức chiến dịch, báo cáo chủ trương với Đảng uỷ, Ban Giám hiệu Nhà trường, tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo Chiến dịch của Trường.
            - Lập, triển khai kế hoạch tận các chi đoàn, chi hội, tuyên truyền, vận động 100% sinh viên tham gia chiến dịch.
            - Hội Sinh viên trường phụ trách Chương trình 1 và Chương trình 4.
            - Tổ chức tập huấn chung cho tất cả SVTN tham gia Chiến dịch. Ban tổ chức Chiến dịch sẽ có văn bản hướng dẫn chi tiết và cụ thể về thời gian cũng như nội dung của chương trình tập huấn.
            - Tổ chức Lễ ra quân, triển khai thực hiện các nhiệm vụ của chiến dịch.
            - Kết thúc chiến dịch, làm hồ sơ tổng kết, công tác thi đua, khen thưởng các cấp, làm báo cáo gửi Ban Tổ chức cấp tỉnh.
            - Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền.
            2. Các liên chi đoàn, chi đoàn
            - Làm công tác tuyên truyền để 100% ĐVTN góp sức cho chiến dịch.
            - Các liên chi đoàn trực tiếp phụ trách Chương trình 2, triển khai Chương trình 5; làm công tác cổ động cho chiến dịch: khẩu hiệu, website; làm tốt công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, vận động tài trợ.
            Chiến dịch tình nguyện hè hàng năm là một trong những nội dung quan trọng trong công tác Đoàn và PTTN. Yêu cầu Ban Chấp hành các chi đoàn, liên chi đoàn, Ban Tổ chức chiến dịch có trách nhiệm triển khai cao nhất, đảm bảo cho chiến dịch tình nguyện hè 2012 thành công tốt đẹp.
 

 

Nơi nhận: 
- TT Tỉnh đoàn,                                      
- Ban ĐKTTTN, TG, VP Tỉnh đoàn,
- Hội Sinh viên Tỉnh,
- Sở GD Tỉnh Xiêng Khoảng,               
- Đảng ủy, BGH Nhà trường,
- Hội Sinh viên Trường,                       
- BCH các LCĐ,                                                 
- Diễn đàn dhvinh.com,
- Lưu VP, website
TM.BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG
BÍ THƯ
 
(Đã ký)
 
 
Nguyễn Hồng Soa

 

 

Kế hoạch 2012.doc