BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Số: 593/KH-ĐHV
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Nghệ An, ngày 13 tháng 3 năm 2013

 

  
KẾ HOẠCH
Tổ chức Hội nghị dân chủ học sinh, sinh viên năm học 2012 - 2013
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
 
            Thực hiện kế hoạch năm học 2012 - 2013, Nhà trường xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị dân chủ học sinh, sinh viên năm học 2012 - 2013 cho học sinh, sinh viên toàn trường như sau.
            I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
            1. Nâng cao nhận thức của học sinh, sinh viên về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giúp cho học sinh, sinh viên nắm được tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước, khu vực và quốc tế.
            2. Giúp học sinh, sinh viên hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của học sinh, sinh viên thông qua việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật, các quy chế, quy định về đào tạo, về công tác học sinh, sinh viên của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Nhà trường; nhiệm vụ của người học nhằm đáp ứng nhu cầu của xã hội.
            3. Phản ánh tâm tư, nguyện vọng của học sinh, sinh viên trong học tập và rèn luyện.
            4. Việc tổ chức Hội nghị phải được tiến hành nghiêm túc, đạt hiệu quả giáo dục cao.
            II. NỘI DUNG HỘI NGHỊ
           1. Báo cáo tổng quan của Nhà trường.
            2. Học sinh, sinh viên phản ánh tâm tư, nguyện vọng, đề xuất của bản thân trong quá trình học tập và rèn luyện.
            3. Giải đáp của các phòng ban chức năng, các trung tâm, trạm, các khoa đào tạo.
            4. Phát biểu kết luận của Ban Giám hiệu Nhà trường.
            III. HÌNH THỨC TỔ CHỨC VÀ THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM
            Hội nghị dân chủ học sinh, sinh viên năm học 2012 - 2013 được tổ chức tập trung tại Hội trường A và Nhà A4 (cụm phòng học online: A4.101, A4.201, A4.202, A3.204 và A3.105) từ ngày 18/3 đến 03/4/2013 (có lịch cụ thể kèm theo).
            IV. PHÂN CÔNG CÔNG TÁC CHUẨN BỊ
            Để việc tổ chức Hội nghị dân chủ học sinh, sinh viên năm học 2012 - 2013 được tiến hành chu đáo, có chất lượng, đạt mục đích, yêu cầu đã đề ra, Nhà trường phân công công tác chuẩn bị và yêu cầu trưởng các đơn vị thực hiện tốt các công việc sau:
            1. Phòng Công tác chính trị - Học sinh, sinh viên:
            Là đơn vị chủ trì tổ chức Hội nghị có trách nhiệm:
            - Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện; tham mưu thành lập các tổ công tác của Nhà trường tham dự Hội nghị.
            - Chuẩn bị báo cáo tổng quan và trình bày báo cáo tại Hội nghị.
            - Theo dõi ý thức thái độ tham gia Hội nghị của học sinh, sinh viên.
            - Cử thư ký ghi chép các nội dung của Hội nghị và làm báo cáo tổng kết, đánh giá kết quả Hội nghị.
            - Xây dựng kế hoạch kinh phí để thực hiện.
            2. Phòng Đào tạo và Trung tâm Đảm bảo chất lượng
            Cung cấp các nội dung cần thông tin cho học sinh, sinh viên về phòng Công tác chính trị - Học sinh, sinh viên (qua đồng chí Nguyễn Hồng Soa) để tổng hợp và làm báo cáo chung của Nhà trường. Các thông tin cung cấp bằng văn bản trước ngày 15/3/2013.
            3. Phòng Quản trị
            - Chuẩn bị Hội trường A và Nhà A4 (cụm phòng học online), âm thanh loa máy phục vụ Hội nghị.
            - Bố trí xe đưa tổ công tác tham dự Hội nghị tại Cơ sở 2 vào tối ngày 28/3/2013.
            4. Phòng Hành chính Tổng hợp: Chuẩn bị nước uống phục vụ Hội nghị.
            5. Phòng Kế hoạch - Tài chính: Thẩm định kế hoạch kinh phí trước khi trình Hiệu trưởng duyệt; hướng dẫn các thủ tục thanh quyết toán.
            6. Đoàn Thanh niên: Cử đội Thanh niên xung kích tham gia công tác quản lý, tổ chức các buổi Hội nghị.
            7. Các khoa đào tạo
            - Cử lãnh đạo khoa theo dõi và phối hợp tổ chức Hội nghị.
            - Cử Trợ lý Đào tạo, Trợ lý Quản lý sinh viên, Bí thư Liên chi đoàn, Liên chi hội trưởng sinh viên tham dự Hội nghị.
            - Trợ lý Quản lý sinh viên trực tiếp tổ chức, quản lý và đôn đốc học sinh, sinh viên tham gia Hội nghị nghiêm túc.
            - Khoa Nông Lâm Ngư chuẩn bị phòng họp, loa máy và các điều kiện đảm bảo để tổ chức Hội nghị tại Cơ sở 2 vào tối ngày 28/3/2013.
            Nhà trường yêu cầu Trưởng các đơn vị liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc các công việc nêu trên để Hội nghị dân chủ học sinh, sinh viên năm học 2012 - 2013 được tổ chức có chất lượng, đạt mục đích, yêu cầu đề ra.
 

 

Nơi nhận:
- Vụ CTHSSV - Bộ GD&ĐT (b/c);
- Ban Giám hiệu (b/c);
- Công đoàn, ĐTN, HSV (p/h);
- Các đơn vị (t/h);
- Lưu: HCTH, CTCTHSSV.
 
HIỆU TRƯỞNG
 
 
(Đã ký)
 
PGS.TS. Đinh Xuân Khoa
 

 

 Lịch tổ chức các khoa: Lich to chuc.doc