HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM      
 BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH  
            ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯                                        Nghệ An, ngày 14 tháng 2 năm 2012
          Số: 02/2012/KH-HSV              
 
KẾ HOẠCH
Tổ chức Hội thi "Nét đẹp nữ sinh" lần thứ 4 - năm 2012
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
 
            Thực hiện Chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2011 - 2012, thiết thực chào mừng đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Vinh lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2012 - 2017 và kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đẩy mạnh phong trào xây dựng Nếp sống văn hóa trong sinh viên toàn trường, Hội Sinh viên Trường Đại học Vinh tổ chức Hội thi "Nét đẹp nữ sinh" lần thứ 4 - năm 2012.
            I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
            1. Đẩy mạnh phong trào xây dựng Nếp sống văn hóa, phong trào Sinh viên 5 tốt trong hội viên, sinh viên toàn trường, tôn vinh vẻ đẹp của nữ sinh viên Trường Đại học Vinh trong thời kỳ mới - thời kỳ Nhà trường trở thành Trường Đại học trọng điểm.
            2. Hội thi phải được tổ chức có ấn tượng sâu sắc, đạt mục đích đề ra, tạo được ảnh hưởng lớn, tích cực đối với sinh viên trong phong trào xây dựng Nếp sống văn hóa.
            II. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI
Các bạn nữ sinh viên đang học tập tập trung tại trường.
            III. HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG THI
            1. Sơ khảo: Các thí sinh được tuyển chọn từ các chi hội, Liên chi hội tham gia vòng sơ khảo bao gồm các nội dung: trắc nghiệm kiến thức chung, ngoại hình, trình diễn sân khấu.
            2. Chung khảo: Thi trang phục áo dài truyền thống, trang phục tự chọn, trang phục dạ hội, sức khoẻ, tài năng (năng khiếu) và ứng xử.
            IV. THỜI GIAN TỔ CHỨC HỘI THI
            - Đăng ký tham gia Hội thi từ ngày 14/2/2012 tại VP Hội SV trường.
            - Sơ khảo Hội thi vào ngày thứ Năm, ngày 15/3/2012.
            - Chung khảo Hội thi vào tối thứ Hai, ngày 26/3/2012.
            V. GIẢI THƯỞNG
            Ban Tổ chức và Ban Giám khảo Hội thi căn cứ kết quả dự thi của các thí sinh để trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 2 giải Ba và các giải phụ khác.
            VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
            1. Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường
            - Báo cáo chủ trương, kế hoạch tổ chức Hội thi với Ban Thư ký Hội Sinh viên tỉnh, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường và Ban Thường vụ Đoàn trường.
            - Xây dựng Kế hoạch tổ chức, xây dựng Điều lệ Hội thi, thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Ban Kỹ thuật, Ban Cơ sở vật chất và vận động tài trợ.
            - Làm công tác tuyên truyền cho Hội thi trên các phương tiện thông tin đại chúng trong và ngoài trường.
            - Xây dựng kịch bản, chương trình của Hội thi.
            - Chuẩn bị cơ sở vật chất, xây dựng êkip thực hiện chương trình.
            - Lập kế hoạch kinh phí, kêu gọi vận động tài trợ cho Hội thi.
            - Tổ chức Hội thi, tổng kết và rút kinh nghiệm.
            2. Các Liên chi hội, chi hội sinh viên
            - Báo cáo với Cấp ủy, Ban Chủ nhiệm khoa và Ban Thường vụ Liên chi đoàn về chủ trương tổ chức Hội thi và kế hoạch hưởng ứng Hội thi của đơn vị.
            - Triển khai kế hoạch tổ chức Hội thi đến tận các chi hội, hội viên, sinh viên toàn trường.
            - Thông báo và vận động nữ sinh viên đủ tiêu chuẩn tham dự Hội thi.
            - Có các hình thức cổ động, tuyên truyền cho Hội thi và hỗ trợ thí sinh của đơn vị tham gia Hội thi.
            - Ghi nhận đóng góp của các thí sinh tham dự Hội thi đối với công tác Hội phong trào sinh viên của đơn vị.
 
            Trên đây là kế hoạch tổ chức Hội thi "Nét đẹp nữ sinh" lần thứ 4 - năm 2012, Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường yêu cầu các Liên chi hội, chi hội sinh viên khẩn trương triển khai thực hiện.
 

 

Nơi nhận:
- BTK Hội SV tỉnh Nghệ An (b/c)
- Đảng uỷ, BGH Nhà trường (b/c)
- BTV Đoàn trường (b/c)
- Các LCH, CH (t/h)
- Lưu VP Hội.
TM.BAN THƯ KÝ HỘI SV TRƯỜNG
CHỦ TỊCH
 
(Đã ký)
 
Lê Minh Giang

 

 

Dieu le Hoi thi.doc