BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
            ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯                                                    ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
        Số: 2335/KH-ĐHV                                             Nghệ An, ngày 23 tháng 8 năm 2012
 
 
KẾ HOẠCH
Tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân - học sinh, sinh viên"
đầu năm học 2012 - 2013
 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
 
            Thực hiện công văn số: 4540/BGDĐT-CTHSSV ngày 16 tháng 7 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân - học sinh, sinh viên" trong các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp năm học 2012 - 2013, Nhà trường xây dựng kế hoạch tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân - học sinh, sinh viên" cho học sinh, sinh viên toàn trường như sau.
            I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
            1. Nâng cao nhận thức của HSSV về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giúp cho HSSV nắm được tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước, khu vực và quốc tế.
            2. Giúp HSSV hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của công dân - HSSV thông qua việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật, các quy chế, quy định về đào tạo, về công tác HSSV của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Nhà trường; phương hướng nhiệm vụ năm học 2012 - 2013; nhiệm vụ của người học nhằm đáp ứng nhu cầu của xã hội.
            3. Việc tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân - học sinh, sinh viên" đầu khóa, đầu năm học 2012 - 2013 phải được tiến hành nghiêm túc, đạt hiệu quả giáo dục cao; có thảo luận, đối thoại, viết thu hoạch và đánh giá kết quả cuối đợt học tập.
            II. NỘI DUNG
           1. Học tập, quán triệt nội dung cơ bản Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng; chương trình hành động của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Nhà trường trong việc triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong HSSV.
            2. Các nội dung về chủ quyền biển, đảo và chiến lược biển của Việt Nam. Thông tin về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của thế giới, của đất nước và của tỉnh Nghệ An trong thời gian qua.
            3. Công tác HSSV: Quán triệt quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm của HSSV; các chế độ chính sách liên quan đến HSSV; xây dựng nếp sống văn hóa, bài trừ các tệ nạn xã hội; công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong trường học. Quán triệt chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp cho HSSV phù hợp với tình hình mới.
            4. Chương trình đào tạo và các vấn đề liên quan trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ (dành cho HSSV khóa mới).
            5. Trường Đại học Vinh: truyền thống 53 năm xây dựng và phát triển; cơ cấu tổ chức của Nhà trường.
            Công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh niên của Nhà trường.
            Các hoạt động, chương trình hỗ trợ HSSV trong học tập và rèn luyện.
            6. Thảo luận, đối thoại, viết thu hoạch và đánh giá kết quả đợt học tập.
            III. HÌNH THỨC TỔ CHỨC VÀ THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM
            "Tuần sinh hoạt công dân - học sinh, sinh viên" đầu năm học 2012 - 2013 được tổ chức thành các buổi học tập trung tại Khu phòng học online (Nhà A4) theo khung thời gian sau:
            1. Học sinh khối 10 Trường THPT Chuyên: Từ ngày 15/8 đến ngày 20/8/2012.
            2. Sinh viên hệ liên thông cao đẳng lên đại học năm 2012: Từ ngày 26/8 đến ngày 28/8/2012.
            3. Sinh viên khóa 53 hệ chính quy: Từ ngày 6/9 đến ngày 30/9/2012.
            4. Sinh viên khóa 52, 51, 50 và 49: Tháng 10/2012.
            Thời gian cụ thể của từng đợt học được thông báo trên website của Nhà trường.
            III. PHÂN CÔNG PHỤ TRÁCH BÀI GIẢNG
 

 

TT
Nội dung
Thời lượng
Đơn vị phụ trách
1.       
Học tập, quán triệt nội dung cơ bản Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng; chương trình hành động của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Nhà trường trong việc triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong HSSV
1 buổi
Khoa Giáo dục Chính trị
2.       
Các nội dung về chủ quyền biển, đảo và chiến lược biển của Việt Nam. Thông tin về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của thế giới, của đất nước và của tỉnh Nghệ An trong thời gian qua
1 buổi
Phòng CTCT HSSV
3.       
Công tác HSSV: Quán triệt quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm của HSSV; các chế độ chính sách liên quan đến HSSV; xây dựng nếp sống văn hóa, bài trừ các tệ nạn xã hội; công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong trường học. Quán triệt chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp cho HSSV phù hợp với tình hình mới
1 buổi
Phòng CTCT HSSV
4.       
Chương trình đào tạo và các vấn đề liên quan trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ
1 buổi
Phòng Đào tạo
5.       
Trường Đại học Vinh: truyền thống 53 năm xây dựng và phát triển; cơ cấu tổ chức của Nhà trường. Công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh niên của Nhà trường. Các hoạt động, chương trình hỗ trợ HSSV trong học tập và rèn luyện
1 buổi
Phòng CTCT HSSV, Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên, TT Hỗ trợ SV & QHDN
6.       
Thảo luận, đối thoại, viết thu hoạch và đánh giá kết quả cuối đợt học tập
2 buổi
Phòng CTCT HSSV

 

 
            IV. PHÂN CÔNG CÔNG TÁC CHUẨN BỊ
            Để việc tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân - học sinh, sinh viên" đầu năm học 2012 - 2013 được tiến hành chu đáo, có chất lượng, Nhà trường phân công công tác chuẩn bị và yêu cầu trưởng các đơn vị thực hiện tốt các công việc sau:
            1. Phòng Công tác chính trị - Học sinh, sinh viên: là đơn vị chủ trì tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân - học sinh, sinh viên" đầu năm học 2012 - 2013 có trách nhiệm:
            - Xây dựng kế hoạch thực hiện; tham mưu thành lập Ban tổ chức; phối hợp với Ban tuyên giáo Đảng ủy mời giảng viên và làm đề cương bài giảng;
            - Theo dõi việc lên lớp, ý thức thái độ học tập của HSSV; đánh giá kết quả học tập, tham gia "Tuần sinh hoạt công dân - học sinh, sinh viên" đầu năm học 2012 - 2013 của HSSV;
            - Xây dựng kế hoạch kinh phí để thực hiện.
            2. Phòng Quản trị: chuẩn bị phòng học, âm thanh loa máy phục vụ.
            3. Phòng Hành chính Tổng hợp: chuẩn bị nước uống cho giảng viên, cán bộ phục vụ, lễ khai mạc, tổng kết.
            4. Phòng Kế hoạch - Tài chính: thẩm định kế hoạch kinh phí trước khi trình Hiệu trưởng duyệt, hướng dẫn các thủ tục thanh quyết toán.
            5. Đoàn Thanh niên: cử đội TNXK tham gia công tác quản lý, tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân - học sinh, sinh viên" đầu năm học 2012 - 2013 của HSSV.
            6. Các Khoa đào tạo và Trường THPT Chuyên: cử lãnh đạo khoa (Nhà trường) theo dõi, chỉ đạo; Trợ lý Quản lý học sinh, sinh viên trực tiếp quản lý và đôn đốc HSSV tham gia học tập nghiêm túc.
 
            Nhà trường yêu cầu thủ trưởng các đơn vị liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc các công việc nêu trên để "Tuần sinh hoạt công dân - học sinh, sinh viên" đầu năm học 2012 - 2013 được tổ chức có chất lượng, đạt hiệu quả, góp phần định hướng tốt cho HSSV trước khi bước vào năm học mới 2012 - 2013.
 

 

Nơi nhận:                                                                        
- Vụ CTHSSV - Bộ GD&ĐT (báo cáo);     
- Các đơn vị trong toàn trường;
- Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên;
- Lưu: HCTH, CTCTHSSV
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 
(Đã ký)
 
 
PGS.TS. Ngô Đình Phương

 

 
 
 
 
                                                                                                  

Ke hoach Tuan sinh hoạt chinh tri - cong dan.doc 
 

Lich To chuc Tuan sinh hoat khoa 53 - dot 1.doc