BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Số: 1840/KH-ĐHV
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
              Nghệ An, ngày 21  tháng 6 năm 2013

        

KẾ HOẠCH
Tổ chức chương trình “Bữa cơm miễn phí - Tiếp sức mùa thi” năm 2013  
 
Thực hiện chương trình công tác năm học 2012 - 2013, nhằm đẩy mạnh việc tổ chức các hoạt động hỗ trợ thí sinh trong kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2013, phát huy kết quả chương trình “Bữa cơm miễn phí - Tiếp sức mùa thi năm 2012”, Trường Đại học Vinh xây dựng kế hoạch triển khai chương trình “Bữa cơm miễn phí - Tiếp sức mùa thi” dành cho các đối tượng thí sinh có hoàn cảnh khó khăn dự thi tại Cụm thi Vinh năm 2013, kế hoạch như sau: 
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Chương trình được thực hiện nhằm hỗ trợ, động viên, tạo điều kiện cho các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn (con mồ côi, thí sinh người dân tộc thiểu số, thí sinh thuộc hộ nghèo, các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn khác) giảm thiểu những khó khăn trong những ngày dự thi, góp phần giúp các em an tâm để đạt kết quả cao trong kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2013.
- Thông qua việc tổ chức chương trình mang ý nghĩa nhân văn này nhằm tạo ấn tượng tốt đẹp đối với thí sinh, người nhà thí sinh về Trường Đại học Vinh, góp phần quảng bá hình ảnh của nhà trường ra xã hội.
2. Yêu cầu
- Chương trình diễn ra theo đúng kế hoạch: thời gian, địa điểm, phục vụ đúng đối tượng, đảm bảo chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm và đạt mục đích đề ra; tổ chức một cách an toàn, thiết thực, tiết kiệm, hỗ trợ tối đa cho thí sinh có hoàn cảnh khó khăn.
- Chương trình được thực hiện do sự đóng góp từ các nguồn lực xã hội nên việc triển khai phải đảm bảo rõ ràng, minh bạch, có tổng kết, báo cáo nhà trường về kết quả chương trình.
- Chương trình tặng cơm, sữa và nước uống hoàn toàn miễn phí, không thu bất kỳ khoản tiền nào từ phía thí sinh và người nhà thí sinh.
II. NỘI DUNG, CÁCH THỨC TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH
1.  Nội dung
- Dự kiến tặng 3.000 suất cơm cho thí sinh có hoàn cảnh khó khăn dự thi kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2013 tại Cụm thi Vinh. Ngoài các suất cơm, dự kiến thí sinh còn được nhận 01 hộp sữa hoặc 1 chai nước khoáng của các nhà tài trợ.
 - Các đối tượng thụ hưởng chương trình gồm:
+ Thí sinh con mồ côi có hoàn cảnh khó khăn, thí sinh thuộc diện hộ đói, hộ nghèo;
+ Thí sinh là người dân tộc thiểu số, thí sinh có hộ khẩu tại vùng đặc biệt khó khăn;
+ Thí sinh thuộc diện chính sách;
+ Các đối tượng thí sinh và người nhà thí sinh có hoàn cảnh khó khăn khác.
2. Cách thức tiến hành
- Ban tổ chức sẽ căn cứ vào kinh phí được tài trợ và giá thành đặt cơm để xác định số suất cơm phát miễn phí cho từng đợt, từng buổi.
- Ban tổ chức bố trí điểm đón tiếp, phát phiếu và phát cơm hộp ngay phía trước cổng chính của Trường Đại học Vinh. Căn cứ hoàn cảnh của thí sinh (thông qua thẻ dự thi, các giấy tờ xác nhận,…) lực lượng cộng tác viên sẽ phát “Phiếu tặng cơm” cho thí sinh bắt đầu từ đầu mỗi buổi thi.
- Thí sinh có thể cầm phiếu đến ăn tại Căng tin sinh viên hoặc trực tiếp nhận cơm hộp và đồ uống (nước hoặc sữa) về ăn tại phòng trọ. 
III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC
1. Thời gian
- Chuẩn bị, vận động tài trợ: Từ 22/6 đến 02/7/2013
- Tổ chức chương trình: Đợt 1: Từ 03/7 - 05/7/2013; đợt 2: Từ 08/7 - 10/7/2013
- Tổng kết chương trình: 11/7/2013.
2. Địa điểm
Cổng chính Trường Đại học Vinh và Căng tin sinh viên.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp
- Tham mưu thành lập ban tổ chức, xây dựng đội cộng tác viên tham gia chương trình;
- Chủ trì xây dựng kế hoạch, kêu gọi tài trợ, xây dựng chương trình chi tiết, tổ chức chương trình theo kế hoạch đề ra;
- Lựa chọn và ký kết hợp đồng với đơn vị cung cấp cơm, đồ uống; vị trí ăn đảm bảo hợp vệ sinh và an toàn thực phẩm và gần địa điểm thi của thí sinh;
- Tiến hành phát thẻ ăn cơm miễn phí và phát cơm trực tiếp cho đúng đối tượng của chương trình tại các điểm thi theo kế hoạch.
- Tổ chức tổng kết, đánh giá và rút kinh nghiệm sau khi hoàn thành chương trình.
2. Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên và các đơn vị khác
Phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp để triển khai và tổ chức tốt chương trình này.
Nhà trường yêu cầu trưởng các đơn vị liên quan triển khai thực hiện kế hoạch nêu trên. 

 

 Nơi nhận:
- Ban Giám hiệu (để b/c);
- Các cơ quan, doanh nghiệp (để p/h);
- Các đơn vị liên quan (để p/h);
- Đoàn TN, Hội sinh viên (để p/h);
- Gửi qua Website, eOffice;
- Lưu HCTH, HTSVQHDN.
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
(Đã ký)
 
 
PGS.TS. Ngô Đình Phương

 

 
 Quyết định thành lập Ban tổ chức chương trình: Quyết định thành lập BTC.doc