BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
 
 
Số: 344/KH-ĐHV
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
                     Nghệ An, ngày 27 tháng 01 năm 2015

 

        KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH
TẾT ẤM CHO HỌC SINH, SINH VIÊN NGHÈO - ẤT MÙI 2015”

           Thực hiện kế hoạch năm học 2014 - 2015 của nhà trường; Công văn số 264/CĐN ngày 13 tháng 10 năm 2014 của Công đoàn giáo dục Việt Nam về việc thực hiện cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”; hưởng ứng thư kêu gọi ủng hộ người nghèo của đồng chí Bí thư tỉnh ủy Nghệ An, phát huy kết quả của chương trình “Tết ấm cho sinh viên nghèo 2014”, nhân dịp Tết Ất Mùi 2015, Trường Đại học Vinh xây dựng kế hoạch tổ chức chương trình “Tết ấm cho học sinh, sinh viên nghèo - Ất Mùi 2015”.  Kế hoạch cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Chương trình “Tết ấm cho học sinh, sinh viên nghèo - Ất Mùi 2015” được tổ chức nhằm giúp đỡ, hỗ trợ cho các học sinh, sinh viên (HSSV) có hoàn cảnh khó khăn được đón Tết Nguyên Đán Ất Mùi 2015 trong không khí vui tươi, ấm cúng, góp phần động viên tinh thần, giúp các em vượt lên hoàn cảnh và đạt kết quả cao trong học tập, rèn luyện, chuẩn bị vững chắc cho con đường lập thân lập nghiệp trong tương lai.
- Chương trình là một hoạt động xã hội lớn, phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, nghĩa cử cao đẹp trong cộng đồng Trường Đại học Vinh. Ngoài sự đóng góp của cán bộ, công chức, viên chức trong nhà trường, chương trình còn huy động sự đóng góp từ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân cùng chăm lo cho sự nghiệp giáo dục.
Chương trìnhđược tổ chức một cách ấm cúng, an toàn, tiết kiệm, phát huy tinh thần đoàn kết, thể hiện tính nhân văn, tính cộng đồng và tính xã hội hóa trong quá trình tổ chức và triển khai thực hiện.
II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
1. Nội dung
- Tên chương trình: “Tết ấm cho học sinh, sinh viên nghèo - Ất Mùi 2015”.
- Chương trình được tổ chức tại Trường Đại học Vinh thông qua buổi gặp mặt thân mật, ấm cúng giữa lãnh đạo nhà trường, đại diện các tổ chức, đơn vị, đoàn thể trong và ngoài trường với các em HSSV nghèo. Nhà trường và các doanh nghiệp, cá nhân tổ chức trao tặng quà tết cho các học sinh, sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp Tết Nguyên Đán Ất Mùi 2015.
2. Đối tượng, tiêu chí, hồ sơ và thủ tục xét cấp
2.1. Đối tượng, tiêu chí:
Học sinh, sinh viên hệ chính quy hiện đang học tập trung tại trường, có hoàn cảnh khó khăn nhưng không ngừng phần đấu vươn lên trong học tập, rèn luyện. Gồm:
2.1.1. Các đối tượng HSSV thuộc diện được hưởng trợ cấp xã hội theo quy định, bao gồm:
- HSSV con hộ đói: Có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về kinh tế, vượt khó trong học tập, gia đình thuộc diện xoá đói giảm nghèo có giấy chứng nhận do sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh cấp. 
- HSSV mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa, không có người đỡ đầu chính thức, không có nguồn chu cấp thường xuyên.
- HSSV người dân tộc thiểu số sống tại vùng đặc biệt khó khăn (được quy định tại Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19 tháng 9 năm 2013). Mốc thời gian tối thiểu 03 năm tính đến thời điểm vào học tại trường (bao gồm cả HSSV cử tuyển, dự bị và đối tượng 30a phù hợp với tiêu chí).
- HSSV là người tàn tật có hoàn cảnh khó khăn theo qui định của nhà nước tại nghị định số 81/CP ngày 23/11/1995. Khả năng lao động bị suy giảm từ 41% trở lên do tàn tật, được hội đồng y khoa có thẩm quyền xác định. 
2.1.2. Các đối tượng HSSV thuộc diện được miễn giảm học phí sau đây:
- HSSV là người dân tộc thiểu số rất ít người sống tại vùng đặc biệt khó khăn;
- HSSV là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo;
- HSSV bị tàn tật, khuyết tật thuộc hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo;
2.1.3. Các đối tượng HSSV khác có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn:
- HSSV mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại không có khả năng lao động để nuôi sống gia đình;
- HSSV bị tai nạn rủi ro đột xuất, có hoàn cảnh khó khăn;
- HSSV thuộc hộ nghèo sống ở vùng kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn;
- HSSV con các đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn;
- HSSV thuộc gia đình gặp khó khăn về tài chính do tai nạn, bệnh tật, thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh trong thời gian theo học;
- Các đối tượng HSSV nghèo, vượt khó, đạt kết quả cao trong học tập, rèn luyện.
2.2. Hồ sơ xét cấp:
HSSV thuộc đối tượng quy định tại mục 2.1. khi xét, cấp học bổng phải có hồ sơ gồm các giấy tờ sau đây:
- Đơn xin cấp học bổng của từng HSSV, có xác nhận của Ban chủ nhiệm khoa hoặc Trường THPT Chuyên (theo mẫu);
- Bản sao các giấy tờ xác minh hoàn cảnh theo quy định. Trong đó:
+ Trường hợp nếu HSSV đã được hưởng các chế độ trợ cấp xã hội, miễn giảm học phí tại Trường Đại học Vinh năm học 2014-2015 (các đối tượng tại mục 2.1.1, 2.1.2) thì Ban Chủ nhiệm khoa (hoặc Ban Giám hiệu Trường THPT Chuyên) căn cứ danh sách để xác nhận cho HSSV, không để HSSV phải về địa phương xin hồ sơ xác minh.
+ Các đối tượng khác: Phải có giấy xác nhận của các cấp có thẩm quyền đối với từng loại đối tượng.
- Biên bản họp xét, đề nghị cấp học bổng kèm theo danh sách HSSV được đề nghị cấp học bổng có xác nhận của Ban Chủ nhiệm Khoa (hoặc Ban Giám hiệu Trường THPT Chuyên).
2.3. Nguyên tắc, điều kiện xét cấp:
- Việc xét chọn được thực hiện theo 3 cấp: bình chọn ở lớp, xét chọn ở khoa và rà soát, xét chọn ở cấp trường. Phương châm xét học bổng: công khai, công bằng, đúng đối tượng, đảm bảo quyền lợi cho học sinh, sinh viên.
- Nhà trường sẽ căn cứ vào số HSSV các khoa và trường trực thuộc đề xuất, hoàn cảnh thực tế của HSSV và kinh phí vận động được của chương trình để định số suất, số tiền mỗi suất phù hợp. Việc xét chọn được thực hiện theo thứ tự ưu tiên từ HSSV có hoàn cảnh khó khăn hơn đến HSSV ít khó khăn. HSSV đã được cấp học bổng tài trợ năm học 2014-2015 vẫn được xét chọn quà Tết năm 2015.
- Để được xét cấp học bổng, học sinh, sinh viên phải bảo đảm có đủ các điều kiện sau đây:
+ Có tinh thần hiếu học, có ý chí vươn lên trong học tập;
+ Có đủ hồ sơ theo quy định.     
4. Kinh phí tổ chức
Kinh phí được huy động từ các nguồn sau:
+ Trích từ nguồn đóng góp bằng ngày lương của cán bộ, công chức, viên chức Trường Đại học Vinh;
+ Huy động các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân hảo tâm đóng góp, hỗ trợ .
5. Dự kiến thời gian, địa điểm tổ chức
- Thời gian tổ chức: 01 buổi, từ 19h30’ ngày 06/02/2015 (18/12 năm Giáp Ngọ).  
- Địa điểm: Hội trường A Trường Đại học Vinh.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp:
Là đơn vị đầu mối, chủ trì tổ chức chương trình, thực hiện các công việc sau:
- Tiến hành kêu gọi, vận động các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tài trợ, ủng hộ bằng hiện vật, kinh phí để tổ chức chương trình.
- Xây dựng kế hoạch, nội dung, kịch bản trình Hiệu trưởng phê duyệt;
- Phối hợp cùng Phòng Công tác chính trị & học sinh, sinh viên và các đơn vị liên quan xét duyệt hồ sơ trình Hiệu trưởng nhà trường ra quyết định. Tham mưu đề xuất nhà trường phương án trao phù hợp với tình hình thực tế dựa trên cơ sở nguồn kinh phí và số lượng học sinh, sinh viên được đề xuất xét trao.
- Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài trường tổ chức chương trình; tổ chức tổng kết, hoàn thành hồ sơ quyết toán sau khi hoàn thành chương trình.
- Thiết kế thư cảm ơn, giấy chứng nhận hoặc bảng vinh danh ghi nhận sự đóng góp của các đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm tài trợ chương trình “Tết ấm cho học sinh, sinh viên nghèo - Ất Mùi 2015”.
2. Phòng Công tác chính trị và học sinh, sinh viên
- Tuyên truyền một cách sâu rộng trong cán bộ, công chức, học sinh, sinh viên và học viên nhà trường về mục đích, ý nghĩa của chương trình; vận động mọi thành viên trong cộng đồng Đại học Vinh tiếp tục quan tâm, chăm lo đến thế hệ trẻ, đặc biệt là các học sinh, sinh viên nghèo.
- Phối hợp cùng Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp, các đơn vị liên quan xét duyệt, lựa chọn những học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn để trao quà trong chương trình “Tết ấm cho học sinh, sinh viên nghèo - Ất Mùi 2015”.
- Bố trí một khu vực tại Nhà Truyền thống, thiết kế các hình thức để vinh danh các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân có các hoạt động ủng hộ, tài trợ cho HSSV và cho nhà trường dưới mọi hình thức.
3. Phòng Kế hoạch Tài chính
Tiếp nhận nguồn kinh phí từ sự ủng hộ của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tài trợ và nguồn đóng góp trích từ ngày lương của cán bộ, công chức, viên chức nhà trường cho chương trình “Tết ấm cho học sinh, sinh viên nghèo - Ất Mùi 2015”. Cấp kinh phí để tổ chức chương trình sau khi được Hiệu trưởng nhà trường phê duyệt.
4. Phòng Quản trị
- Chuẩn bị Hội trường A, hệ thống âm thanh, ánh sáng đảm bảo để tổ chức tốt chương trình.
- Phối hợp làm tốt công tác vệ sinh trước và sau khi tổ chức chương trình.
5. Phòng Hành chính tổng hợp
- Mời các cơ quan thông tấn, báo chí tham dự và đưa tin cho chương trình.
- Chuẩn bị hoa tươi, nước uống phục vụ đại biểu, khách mời.
6. Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên
- Chuẩn bị chương trình văn nghệ và cử sinh viên làm lễ tân phục vụ chương trình.
7. Các khoa, Trường THPT Chuyên
- Thông báo, quán triệt và triển khai chương trình “Tết ấm cho học sinh, sinh viên nghèo - Ất Mùi 2015” đến toàn thể cán bộ, viên chức, học sinh, sinh viên, học viên được biết và thực hiện.
- Xét duyệt hồ sơ, lập danh sách những HSSV có hoàn cảnh khó khăn theo đúng đối tượng, tiêu chí và gửi về Trường qua Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp trước 16h00’ ngày 03/02/2015. Việc xét chọn phải được thực hiện một cách minh bạch, công khai, đảm bảo đúng đối tượng, chính xác, khách quan, không để sót các đối tượng khó khăn.
Nhà trường yêu cầu trưởng các đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện kế hoạch nêu trên.
 

 

 
Nơi nhận:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo (để b/c);
- Công đoàn giáo dục Việt Nam (để b/c);
- Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An (để b/c);
- BTC chương trình “Tết vì người nghèo -
 Ất Mùi 2015’ tỉnh Nghệ An (để b/c)
- Như k/g (để t/h);
- Ban Giám hiệu (để b/c);
- Các cơ quan, doanh nghiệp (để p/h);
- Các đơn vị, đoàn thể trong toàn trường;
- Gửi đăng website, eOffice;
- Lưu HCTH, HTSV&QHDN.
KT. HIỆU TRƯỞNG
               PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 
(Đã ký)
 
 
PGS.TS. Phạm Minh Hùng
 
 

 

2015_152801095854.1.12._Chuong_trinh_Tet_am.doc 
 

Đơn_xin_xét_cấp_HB_152801095909.doc