I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Giúp sinh viên trong trường hiểu biết và có thông tin đầy đủ về chương trình “Hợp tác đào tạo và thực hành nông nghiệp tại Israel”.

- Tạo điều kiện cho những sinh viên có nguyện vọng và khả năng tham gia chương trình tại Israel được nâng cao kiến thức, kinh nghiệm và năng lực tổ chức, quản lý sản xuất nông nghiệp theo mô hình tiên tiến, hiện đại.

- Thông qua chương trình thực tế tại Israel, sinh viên có cơ hội rèn luyện và nâng cao trình độ ngoại ngữ, kỹ năng làm việc, có điều kiện tiếp xúc và có thêm hiểu biết về văn hóa của nhiều dân tộc khác nhau trên thế giới.

2. Yêu cầu

- Chương trình được tổ chức theo đúng kế hoạch và đạt được mục đích đề ra.

- Thu hút sự quan tâm, tham gia của đông đủ các đối tượng sinh viên trong toàn trường, đặc biệt là sinh viên các ngành phù hợp với đối tượng của chương trình.

IINỘI DUNG, CÁCH THỨC TỔ CHỨC

1. Nội dung

Tổ chức giới thiệu chương trình “Hợp tác đào tạo và thực hành nông nghiệp tại Israel” cho các đối tượng sinh viên trong trường.

2. Cách thức tổ chức

- Đại diện lãnh đạo của Công ty Oleco trực tiếp cung cấp thông tin, hướng dẫn quy trình, thủ tục đăng ký, hồ sơ dự xét và giải đáp thắc mắc về những vấn đề liên quan cho sinh viên tham dự chương trình.

- Phỏng vấn và sơ tuyển các ứng viên đăng ký tham gia chương trình nói trên.

IIIĐỐI TƯỢNG, SỐ LƯỢNG THAM GIA

1Đối tượng

Sinh viên ngành Nông học, Khuyến nông,  Nuôi trồng thủy sản, Kinh tế nông nghiệp, Sinh học, Khoa học môi trường, Quản lý Tài nguyên và môi trường, Công nghệ thực phẩm và các đối tượng sinh viên khác có nhu cầu.

2. Số lượng

- Khoa Nông Lâm Ngư: toàn thể sinh viên các khóa 53, 54 và 55 đang học tại trường.

- Khoa Sinh học: 100 sinh viên (ngành Khoa học môi trường và cử nhân Sinh học).

- Khoa Địa lý & Quản lý tài nguyên: 100 sinh viên (ngành Quản lý tài nguyên & môi trường, Quản lý đất đai).

- Khoa Hóa học: 100 sinh viên (ngành Công nghệ thực phẩm).

- Các khoa khác: Thông tin cho sinh viên trong khoa biết và khuyến khích các em có nguyện vọng tham gia chương trình.

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC

1. Thời gian

01 buổi: Từ 13h00’ đến 17h00’ ngày 18 tháng 3 năm 2016.

2. Địa điểm tổ chức

Hội trường A, Trường Đại học Vinh.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trung tâm Đào tạo liên tục

- Là đơn vị đầu mối, xây dựng nội dung, kế hoạch, chủ trì phối hợp với Công ty Oleco và các khoa, các đơn vị liên quan trong trường tổ chức chương trình.

- Phối hợp với các khoa làm công tác thông tin, truyền thông cho sinh viên biết và tham dự chương trình.

- Phối hợp với các khoa liên quan thông báo, tổ chức cho sinh viên đăng ký, hoàn thiện hồ sơ dự xét đi thực hành nông nghiệp tại Israel theo yêu cầu của các đơn vị đối tác.

2. Phòng Quản trị

Chuẩn bị Hội trường, hệ thống âm thanh, ánh sáng, bàn ghế, làm tốt công tác vệ sinh trước và sau khi tổ chức chương trình.

3. Phòng Kế hoạch - Tài chính

Cấp kinh phí tổ chức chương trình theo dự toán được Hiệu trưởng Nhà trường phê duyệt.

4. Các khoa: Nông lâm ngư, Sinh học, Hóa học, Địa lý và quản lý tài nguyên

- Thông báo để sinh viên biết và lập danh sách những sinh viên tham dự chương trình, gửi về Trung tâm Đào tạo liên tục, bản mềm gửi về địa chỉ daotaolientuc@vinhuni.edu.vn trước 16h00’ ngày 17 tháng 3 năm 2016 .

- Cử đại diện lãnh đạo khoa và Trợ lý Quản lý sinh viên tham dự và chịu trách nhiệm theo dõi, quản lý sinh viên trong suốt thời gian diễn ra chương trình.

- Tổ chức cho sinh viên đăng ký, hoàn thiện hồ sơ dự xét đi Tu nghiệp sinh thực hành nông nghiệp tại Israel theo nội dung thông báo và nộp về Nhà trường (qua Trung tâm Đào tạo liên tục trước16h00’ ngày 16 tháng 3 năm 2016, bản mềm gửi về địa chỉ daotaolientuc@vinhuni.edu.vnMọi thông tin về chương trình đề nghị liên hệ trực tiếp đ/c Đoàn Văn Minh, Tổ trưởng Tổ Hành chính - Hỗ trợ sinh viên, Trung tâm Đào tạo liên tục, điện thoại: 0383.733666, di động: 0914530999.