Nhà trường thông báo Lịch thi và Bố trí phòng thi kết thúc học phần cho học viên cao học Khóa 22 tại Trường Đại học Vinh thi vào các ngày 26 và 27 tháng 9 năm 2015 (Tuần 11) tại Nhà học B1 (chi tiết xem file đính kèm). Học viên cao học Khóa 21 đã đăng kí thi bổ sung cũng được bố trí thi đợt này (danh sách cụ thể xem file đính kèm).

           Lưu ý:

           - Học viên xem số báo danh trong tài khoản cá nhân: vào mục ĐÀO TẠO -> Sau đại học -> Tài khoản học viên; hoặc vào website của Trung tâm Đảm bảo chất lượng, vào mục KHẢO THÍ SAU ĐẠI HỌC -> Tài khoản học viên; hoặc học viên có thể tạm thời vào địa chỉ sau: http://old.vinhuni.edu.vn/caohoc/frmloginhv.aspx

           - Học viên chưa có điểm giữa kì hoặc chưa đóng học phí không được dự thi

           - Khi dự thi, học viên phải đeo phù hiệu (hoặc mang theo giấy tờ tùy thân có ảnh nếu mất phù hiệu)

           Lich thi CH22 Vinh Tuan11.xls

           Danh sach thi bo sung 21V 10 T11k22.xls

 

Trung tâm Đảm bảo chất lượng