NGÀY
SÁNG
CHIỀU
24/9/2010
- Từ 7 giờ 00 - 8 giờ 30: Họp Ban coi thi
- Từ 8 giờ 30 - 11 giờ 00: Làm thủ tục tại phòng thi (thu lệ phí thi, phát thẻ, phổ biến qui chế, đính chính sai sót)
Tiếp tục đính chính sai sót
 
25/9/2010
Thi môn Cơ bản cho cao học
Thi môn Cơ sở cho cao học
26/9/2010
Thi môn Ngoại ngữ cho cao học & Nghiên cứu sinh
Duyệt đề cương Nghiên cứu sinh

 

THỜI GIAN BIỂU VÀ HIỆU LỆNH

 

SÁNG
CHIỀU
NỘI DUNG
HIỆU LỆNH
6 giờ 30
13 giờ 00
CBCT và thí sinh có mặt tại điểm thi
1 hồi 9 tiếng
6 giờ 45
13 giờ 15
Họp CBCT và bốc thăm phân công CBCT
 về phòng thi
 
7 giờ 00
13 giờ 30
CBCT đánh SBD vào chỗ ngồi của thí sinh; gọi thí sinh vào phòng thi; đối chiếu, kiểm tra ảnh, thẻ dự thi và danh sách thí sinh. Phổ biến quy chế thi
9 tiếng
7 giờ 20
13 giờ 50
Một CBCT nhận đề thi tại BCĐ.
Một CBCT ký và phát giấy thi, giấy nháp
3 tiếng
7 giờ 35
14 giờ 05
Bóc và phát đề thi cho thí sinh
3 tiếng
7 giờ 45
14 giờ 15
Bắt đầu làm bài thi
(Thời gian làm bài 180 phút
trừ môn Ngoại ngữ)
6 tiếng
(Hết 1 giờ đánh 1tiếng)
10 giờ 30
17 giờ 00
Báo còn 15 phút
3 tiếng
10 giờ 45
17 giờ 15
Thu bài thi
1 hồi trống

 

            Ghi chú: Môn Ngoại ngữ thời gian làm bài 90 phút theo hình thức trắc nghiệm khách quan nên thu bài vào lúc 9 giờ 15.
                                                                                             P.C.T THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SĐH
                                                                                                                         PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 
 
          
                                                                                                

                                                                                                                    PGS.TS. Ngô Sỹ Tùng