NGÀY
SÁNG
CHIỀU
 
 
28/08/2009
- Từ 6 giờ 30 – 8 00 giờ: Họp Ban coi thi
- Từ 8 giờ 00 - 10 giờ 30: Làm thủ tục tại phòng thi (thu lệ phí thi, phát thẻ, phổ biến qui chế, đính chính sai sót)
- Chiều: Tiếp tục đính chính sai sót tai Khoa Sau đại học
29/08/2009
Thi môn Cơ bản cho cao học và NCS
Thi môn Cơ sở cho cao học và NCS
30/08/2009
Thi môn Ngoại ngữ cho cao học, NCS
 Thi môn Chuyên ngành cho NCS
31/08/2009
NCS bảo vệ Đề cương
 
THỜI GIAN BIỂU VÀ HIỆU LỆNH

 

SÁNG
CHIỀU
NỘI DUNG
HIỆU LỆNH
6 giờ 00
13 giờ 00
CBCT và thí sinh có mặt tại điểm thi
1 hồi 9 tiếng
6 giờ 15
13 giờ 15
Họp CBCT và bốc thăm phân công CBCT
 về phòng thi
 
6 giờ 30
13 giờ 30
CBCT đánh SBD vào chỗ ngồi của thí sinh; gọi thí sinh vào phòng thi; đối chiếu, kiểm tra ảnh, thẻ dự thi và danh sách thí sinh. Phổ biến quy chế thi
9 tiếng
6 giờ 50
13 giờ 50
Một CBCT nhận đề thi tại BCĐ.
Một CBCT ký và phát giấy thi, giấy nháp
3 tiếng
7 giờ 05
14 giờ 05
Bóc và phát đề thi cho thí sinh
3 tiếng
7 giờ 15
14 giờ 15
Bắt đầu làm bài thi
(Thời gian làm bài 180 phút
trừ môn Ngoại ngữ)
6 tiếng
(Hết 1 giờ đánh 1tiếng)
10 giờ 00
17 giờ 00
Báo còn 15 phút
3 tiếng
10 giờ 15
17 giờ 15
Thu bài thi
1 hồi trống

 

          
Ghi chú: Môn Ngoại ngữ thời gian làm bài 120 phút, nên thu bài vào lúc 9 giờ 15.
                                                                                                               PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
                                                                   TUYỂN SINH SĐH
 
 
          
                                                             PGS.TS. PHẠM MINH HÙNG