Thông tin chi tiết được đính kèm dưới đây:

Quy_dinh_quan_ly_nguoi_nuoc_ngoai_hoc_tap_tai_Dai_hoc_Vinh_152503105041.pdf

Phu_luc_1.doc

Phu_luc_2.doc