BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
 

Số: 707 /QĐ-ĐHV
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

                     Nghệ An, ngày 11 tháng3 năm 2014

 

 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc khen thưởng
 
 
QUYẾT ĐỊNH
 
Về việc khen thưởng sinh viên tốt nghiệp năm 2014
 
 

 HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

 
            Căn cứ Quyết định số: 62/2001/QĐ-TTg, ngày 25/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc đổi tên Trường Đại học Sư phạm Vinh thành Trường Đại học Vinh;
            Căn cứ Quyết định số: 58/2010/QĐ-TTg, ngày 22/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành "Điều lệ trường đại học";
            Căn cứ Quyết định số: 42/2007/QĐ-BGDĐT ngày 13/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hành Quy chế học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy;
            Căn cứ Quyết định số: 2641/QĐ-ĐHV ngày 10 tháng 10 năm 2011 của Trường Đại học Vinh về việc ban hành Quy định về công tác học sinh, sinh viên;
            Căn cứ Quyết định số: 626/QĐ-ĐHV ngày 28/02/2014 của Hiệu trưởng trường Đại học Vinh về việc công nhận tốt nghiệp đại học cho sinh viên khóa 50 các ngành: Kỹ sư Công nghệ thực phẩm; Kỹ sư Điện tử viễn thông, Kỹ sư Công nghệ thông tin, Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp;
            Căn cứ vào danh sách đề nghị khen thưởng sinh viên của các khoa: Hóa học, Điện tử viễn thông, Công nghệ thông tin, Xây dựng;
            Xét đề nghị của Trưởng phòng Công tác chính trị và học sinh, sinh viên,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
            Điều 1. Tặng giấy khen và phần thưởng cho 01 sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc, 12 sinh viên tốt nghiệp loại giỏi khóa học 2009 - 2014 (có danh sách kèm theo).
            Điều 2. Kèm theo giấy khen, mỗi sinh viên được nhận phần thưởng như sau:
                          Sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc:           150.000đ/người
                          Sinh viên tốt nghiệp loại giỏi:                   100.000đ/người
                        Tổng số tiền thưởng: 1.350.000 đ (Một triệu ba trăm năm mươi nghìn)
            Điều 3. Trưởng các đơn vị: Công tác chính trị và học sinh sinh viên, Đào tạo, Kế hoạch - Tài chính, Hành chính - Tổng hợp; các đơn vị liên quan và các sinh viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 

 

Nơi nhận:
- Ban Giám hiệu;
- Như Điều 3;                                                                       
- Đăng Website và eOffice trường;                                                                           
- Lưu: HCTH, CTCTHSSV.
 
 
 
 
 
 
 
HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
 
 
 
 
PGS.TS. Đinh Xuân Khoa