Danh sách học viên, sinh viên làm nhiệm vụ coi thi, bảo vệ thi:

 

1_132506213833.__Toan.xls

2_-_Ly_132506213843.xls

3_-_Hoa_132506213900.xls

4_-_Sinh_132506213909.xls

5_-_Su_132506213918.xls

6_-_Dia_132506213929.xls

7_-_Chinh_tri_132506213937.xls

8_-_Ngoai_ngu_132506213944.xls

9_-_CNTT_132506214032.xls

10_-_Luat_132506214040.xls

11_-_Kinh_te_132506214048.xls

12_-Quoc_phong_132506214145.xls

13_-_The_duc_132506214152.xls

14_-_Giao_duc_132506214200.xls

15_-_Ngu_van_132506214230.xls