BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                 TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                                                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
         
        
                          Số: 2405/QĐ-ĐHV                                                                 Nghệ An, ngày 22 tháng 8 năm 2013
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc cử sinh viên tham gia phòng chống bão lụt
và phòng chống cháy nổ năm 2013
 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH 
Căn cứ Quyết định số 62/2001/QĐ-TTg ngày 25 tháng 4 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc đổi tên Trường Đại học sư phạm Vinh thành Trường Đại học Vinh;
Căn cứ công văn số 2288/KH-ĐHV ngày 13 tháng 8 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh về kế hoạch phòng chống bão lụt và phòng chống cháy nổ năm 2013;
Căn cứ vào danh sách đề nghị của các khoa đào tạo;
Xét đề nghị của Trưởng phòng Công tác chính trị và học sinh, sinh viên,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cử 692 sinh viên tham gia phòng chống bão lụt và phòng chống cháy nổ năm 2013 tại trường Đại học Vinh (có danh sách cụ thể kèm theo).
Điều 2: Các sinh viên có tên tại Điều 1 phải có mặt đầy đủ, kịp thời khi có lệnh điều động của Nhà trường.
Điều 3. Các ông (bà): Trưởng phòng Công tác chính trị và học sinh, sinh viên, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp, Trưởng phòng Quản trị, Trưởng các khoa đào tạo có liên quan và sinh viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 
Nơi nhận:                                                                                                          KT. HIỆU TRƯỞNG
- Ban Giám hiệu;                                                                                              PHÓ HIỆU TRƯỞNG
- Như điều 3;
- Đăng eOffice và website của trường;
- Lưu HCTH, CTCTHSSV.                                                                     
 
      
PGS.TS. Ngô Đình Phương

QĐ_phong_chống_bão_lụt_2013_131011112539.pdf