BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Số: 1654/QĐ-ĐHV
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
            Nghệ An, ngày 11 tháng 6 năm 2012

 

 
QUYẾT ĐỊNH
V.v khen thưởng sinh viên tốt nghiệp năm 2012
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
 
            Căn cứ Nghị định số: 375/NĐ, ngày 16 tháng 7 năm 1959 của Bộ Giáo dục về việc thành lập Trường Đại học Sư phạm Vinh;
            Căn cứ Quyết định số: 62/2001/QĐ-TTg, ngày 25 tháng 4 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc đổi tên Trường Đại học Sư phạm Vinh thành Trường Đại học Vinh;
            Căn cứ Quyết định số: 58/2010/QĐ-TTg, ngày 22 tháng 9 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Điều lệ trường đại học;
            Căn cứ Quyết định số: 42/2007/QĐ-BGDĐT, ngày 13 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế công tác học sinh sinh viên;
            Căn cứ kết quả họp xét của Hội đồng xét tốt nghiệp năm 2012;
            Theo đề nghị của Trưởng các khoa đào tạo và Trưởng Phòng Công tác chính trị - Học sinh, sinh viên,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
            Điều 1. Tặng Giấy khen và phần thưởng cho 10 sinh viên tốt nghiệp loại Xuất sắc, 402 sinh viên tốt nghiệp loại Giỏi và 2 sinh viên đạt thành tích tốt trong khóa học được xét công nhận tốt nghiệp đợt 1 năm 2012(có danh sách kèm theo).
            Kèm theo Giấy khen, mỗi sinh viên được nhận phần thưởng như sau:
            Sinh viên xuất sắc: 150.000đ/người.
            Sinh viên giỏi và có thành tích tốt trong khoá học: 100.000đ/người.
            Tổng tiền thưởng: 41.900.000đ (Bốn mươi mốt triệu, chín trăm nghìn đồng).
            Điều 2. Các Ông (Bà) Trưởng Phòng Công tác chính trị - Học sinh, sinh viên, Kế hoạch - Tài chính, Trưởng các khoa đào tạo và các sinh viên có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
 

 

Nơi nhận:                                          
- Như điều 2;
- Lưu: HCTH, CTCT-HSSV.
 
HIỆU TRƯỞNG
 
(Đã ký)
 
PGS.TS. Đinh Xuân Khoa

 

 
                                                                                       

DS khen thuong 2012 - SV Xuat sac.doc 
DS khen thuong 2012 - SV Gioi.doc 
DS khen thuong 2012 - SV Kha toan dien.doc