BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Số: 3474/QĐ-ĐHV
 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                    ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
                            Nghệ An, ngày 19 tháng 11 năm 2012

 

             
QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập các lớp chuyên ngành
 cho học viên cao học khóa XX Trường Đại học Vinh
 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

 
          Căn cứ Quyết định số 62/2001/QĐ-TTg ngày 25 tháng 4 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc đổi tên Trường Đại học sư phạm Vinh thành Trường Đại học Vinh;
          Căn cứ Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg ngày 22 tháng 9 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành “Điều lệ trường đại học”;
          Căn cứ Quyết định số 1369/QĐ-ĐHV-SĐH ngày 19/5/2010 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh Quy định về tổ chức và quản lý đào tạo Sau đại học tại Cơ sở đào tạo Sau đại học Trường Đại học Vinh;
          Căn cứ Quyết định số 959/QĐ-ĐHV ngày 10/4/2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh Quy định về công tác quản lý học viên cao học của Trường Đại học Vinh;
          Căn cứ Quyết định số 1442/QĐ-ĐHV ngày 22/5/2012 và Quyết định số 2764/QĐ-ĐHV ngày 01/10/2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh về việc công nhận danh sách trúng tuyển vào cao học khoá XX năm 2012;
Xét đề nghị của Trưởng phòng Công tác chính trị và học sinh, sinh viên,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
          Điều 1. Thành lập 29 lớp chuyên ngành cho 587 học viên cao học khóa XX tại Trường Đại học Vinh (có danh sách kèm theo).
          Điều 2. Học viên cao họccó trách nhiệm thực hiện quyền và nghĩa vụ theo Quy định công tác quản lý học viên cao học số 959/QĐ-ĐHV ngày 10 tháng 4 năm 2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh.
          Điều 3. Các ông (bà) Trưởng các Phòng: Công tác chính trị và học sinh, sinh viên, Đào tạo Sau đai học, Kế hoạch - Tài chính, Hành chính - Tổng hợp; Giám đốc Trung tâm đảm bảo chất lượng; Trưởng các khoa đào tạo; các đơn vị liên quan và học viên cao học có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
 

 

Nơi nhận:                                                                  
- Hiệu trưởng (để b/c);                                    
- Như Điều 3;
- Đăng tải Website và eOffice Trường;
- Lưu HCTH, CTCTHSSV.     
 
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 
 
(Đã ký)
 
 
PGS.TS. Ngô Sỹ Tùng

 

 Danh sách các lớp chuyên ngành:

 CHUYÊN_NGÀNH__LÝ_LUẬN_VÀ_PPDH_BM_GD_CHÍNH_TRỊ_122211161526.doc 
 

CHUYÊN_NGÀNH_chinh_tri_hoc_122211161539.doc 
 

CHUYÊN_NGÀNH_ĐẠI_SỐ_VÀ_LÝ_THUYẾT_SỐ_122211161554.doc 
 

CHUYÊN_NGÀNH_ĐỘNG_VẬT_HỌC_122211161612.doc 
 

CHUYÊN_NGÀNH_GIÁO_DỤC_BẬC_TIỂU_HỌC_122211161638.doc 
 

CHUYÊN_NGÀNH_Hình_học_-_Tôpô_122211161655.doc 
 

CHUYÊN_NGÀNH_HÓA_HỮU_CƠ_122211161707.doc 
 

CHUYÊN_NGÀNH_HÓA_PHÂN_TÍCH_122211161730.doc 
 

CHUYÊN_NGÀNH_HÓA_VÔ_CƠ_122211162640.doc 
 

CHUYÊN_NGÀNH_LỊCH_SỬ_THẾ_GIỚI_122211162657.doc 
 

CHUYÊN_NGÀNH_LỊCH_SỬ_VIỆT_NAM_122211162707.doc 
 

CHUYÊN_NGÀNH_LL&PPDHBM_TIẾNG_ANH_122211162721.doc 
 

CHUYÊN_NGÀNH_LT_Xác_suất_-_Thống_kê_Toán_122211162741.doc 
 

CHUYÊN_NGÀNH_LUẬN_VÀ_PPDH_BM_VẬT_LÝ_122211162803.doc 
 

CHUYÊN_NGÀNH_LÝ_LUẬN_VÀ_PPDH_BM_HÓA_HỌC_122211162816.doc 
 

CHUYÊN_NGÀNH_Lý_luận_và_PPDH_BM_Lịch_sử_122211162828.doc 
 

CHUYÊN_NGÀNH_Lý_luận_và_PPDH_BM_Sinh_học_122211162912.doc 
 

CHUYÊN_NGÀNH_Lý_luận_và_PPDH_BM_Toán_122211162929.doc 
 

CHUYÊN_NGÀNH_Lý_luận_và_PPDH_BM_Văn_và_TV_122211162944.doc 
 

CHUYÊN_NGÀNH_Lý_luận_văn_học_122211163003.doc 
 

CHUYÊN_NGÀNH_NGÔN_NGỮ_HỌC_122211163016.doc 
 

CHUYÊN_NGÀNH_NUÔI_TRỒNG_THỦY_SẢN_122211163031.doc 
 

CHUYÊN_NGÀNH_QUẢN_LÝ_GIÁO_DỤC_122211163058.doc 
 

CHUYÊN_NGÀNH_QUANG_HỌC_122211163109.doc 
 

CHUYÊN_NGÀNH_SINH_HOC_THỰC_NGHIỆM_122211163148.doc 
 

CHUYÊN_NGÀNH_THỰC_VẬT_HỌC_122211163205.doc 
 

CHUYÊN_NGÀNH_TOÁN_GIẢI_TÍCH_122211163224.doc 
 

CHUYÊN_NGÀNH_TRỒNG_TRỌT_122211163237.doc 
 

CHUYÊN_NGÀNH_VĂN_HỌC_VIỆT_NAM_122211163256.doc