BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
                             
 Số: 3828/QĐ-ĐHV
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                             
               Nghệ An, ngày 31 tháng 10 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cấp học bổng tài trợ cho sinh viên
 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
 
         Căn cứ Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg ngày 22 tháng 9 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành “Điều lệ trường đại học”;
Căn cứ Quy chế công tác học sinh - sinh viên, ban hành kèm theo Quyết định số 42/2007/QĐ-BGDĐT, ngày 13 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Quyết định số 2760/QĐ-ĐHV ngày 14 tháng 10 năm 2011 của Hiệu trưởng nhà trường, ban hành Quy định về trao và nhận học bổng tài trợ, trợ cấp học bổng cho học sinh, sinh viên và học viên Trường Đại học Vinh;
Căn cứ thông báo trao học bổng tài trợ của Ban liên lạc cựu cán bộ, sinh viên, cán bộ và giảng viên Khoa Ngoại ngữ Trường Đại học Vinh;
Căn cứ hoàn cảnh gia đình, kết quả học tập, rèn luyện và ý thức phấn đấu của sinh viên;
Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên và Quan hệ Doanh nghiệp và Trưởng phòng Công tác chính trị và học sinh sinh viên.
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Cấp học bổng tài trợ năm học 2014 - 2015 cho 27 sinh viên khoa Ngoại ngữ (có danh sách kèm theo), tổng kinh phí: 35.000.000 đồng (Ba mươi lăm triệu đồng). Kinh phí do cựu cán bộ, cựu sinh viên, cán bộ và giảng viên khoa Ngoại ngữ trường Đại học Vinh tài trợ.
 
Điều 2. Các Ông (Bà): Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp, Trưởng phòng Công tác chính trị và học sinh, sinh viên, Trưởng khoa Ngoại ngữ, Trưởng các đơn vị liên quan và các sinh viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

Nơi nhận
- Ban Giám hiệu (để b/c);
- Khoa Ngoại ngữ
- Các nơi ở điều 2 (để t/h);
- Gửi đăng eOffice, website vinhuni.edu.vn;      
- Lưu HCTH, HTSVQHDN.
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
 
 
PGS.TS. Ngô Đình Phương
 
 
 
 
 
 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
                             
 
 
 
 
 
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                             

 

 
DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC CẤP HỌC BỔNG TÀI TRỢ
CỦA CỰU CÁN BỘ, CÁN BỘ VÀ GIẢNG VIÊN KHOA NGOẠI NGỮ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
(Kèm theo Quyết định số: 3828/QĐ-ĐHV ngày 31 tháng 10 năm 2014
của Hiệu trưởng nhà trường)
 
I. Sinh viên đặc biệt khó khăn (con mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa, sinh viên sống đơn thân)
 

 

TT
Họ và tên
Lớp
Lớp/ngành
Số tiền
1.         
Hà Thị Thanh Nhàn
52A
SP Tiếng Anh
3.000.000 đồng
2.         
Trần Thị Tình
52B1
Ngôn ngữ Anh
3.000.000 đồng
3.         
Chu Văn Thanh
52B2
Ngôn ngữ Anh
3.000.000 đồng
4.         
Trần Thị Bé
52B3
Ngôn ngữ Anh
3.000.000 đồng
5.         
Nguyễn Quốc Tuấn
53B2
Ngôn ngữ Anh
3.000.000 đồng

 

 
II. Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng không ngừng vươn lên trong học tập, rèn luyện, có nhiều đóng góp cho phong trào của sinh viên Khoa Ngoại ngữ và của Nhà trường
 

 

TT
Họ và tên
Lớp
Lớp/ngành
Số tiền
1.         
Bùi Thị Chang
52A
SP Tiếng Anh
1.000.000 đồng
2.         
Đặng Thị Giang
53A
SP Tiếng Anh
1.000.000 đồng
3.         
Nguyễn Thị Oanh
52B1
Ngôn ngữ Anh
1.000.000 đồng
4.         
Nguyễn Thị Lộc
52B2
Ngôn ngữ Anh
1.000.000 đồng
5.         
Lê Thị Oanh
52B3
Ngôn ngữ Anh
1.000.000 đồng
6.         
Lê Thị Hoa
53A
SP Tiếng Anh
1.000.000 đồng
7.         
Nguyễn Thị Trúc
53B1
Ngôn ngữ Anh
1.000.000 đồng
8.         
Nguyễn Thị Hoài Thu
53B2
Ngôn ngữ Anh
1.000.000 đồng
9.         
Nguyễn Thị Hoa
53B3
Ngôn ngữ Anh
1.000.000 đồng
10.     
Hồ Thị Nho
54A1
SP Tiếng Anh
1.000.000 đồng
11.     
Trần Thị Nhung
54A2
SP Tiếng Anh
1.000.000 đồng
12.     
Đồng Thị Mai
54B1
Ngôn ngữ Anh
1.000.000 đồng
13.     
Nguyễn Thị Tâm
54B2
Ngôn ngữ Anh
1.000.000 đồng
14.     
Trương Hữu Quý
52B1
Ngôn ngữ Anh
1.000.000 đồng
15.     
Phạm Tiến Hoàn
52B1
Ngôn ngữ Anh
1.000.000 đồng
16.     
Đặng Thị Hiền
52B3
Ngôn ngữ Anh
1.000.000 đồng
17.     
Phan Thị Mỹ Duyên
52B1
Ngôn ngữ Anh
1.000.000 đồng
18.     
Nguyễn Thị Thúy Quỳnh
53B3
Ngôn ngữ Anh
1.000.000 đồng

 

III. Sinh viên đạt điểm cao trong kỳ thi tuyển sinh vào Trường Đại học Vinh năm 2014
 

 

TT
Họ và tên
Lớp
Lớp/ngành
Số tiền
1.         
Nguyễn Thị Thanh An
55B1
Ngôn ngữ Anh
500.000 đồng
2.         
Phan Thị Thu Hiền
55A2
SP Tiếng Anh
500.000 đồng
3.         
Trần Thị Nhân
55A2
SP Tiếng Anh
500.000 đồng
4.         
Lê Thị Thu Hà
55A2
SP Tiếng Anh
500.000 đồng

 

 
Ấn định danh sách gồm: 27 sinh viên
Ấn định số tiền tài trợ: 35.000.000 đồng (Ba mươi lăm triệu đồng chẵn).
 

 

 
 
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
 
 
 
 
 
PGS.TS. Ngô Đình Phương