»

Quyết định về chế độ học bổng khuyến khích học tập, trợ cấp xã hội và chế độ cử tuyển đối với sinh viên hệ chính quy học tập trung tại Trường Đại học Vinh năm học 2013 - 2014 và năm học 2014 - 2015

Thứ sáu - 06/05/2016 20:19

Quyết định về chế độ học bổng khuyến khích học tập, trợ cấp xã hội và chế độ cử tuyển đối với sinh viên hệ chính quy học tập trung tại Trường Đại học Vinh năm học 2013 - 2014 và năm học 2014 - 2015

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
Số: 3524/QĐ-ĐHV
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

          Nghệ An, ngày  04 tháng 11  năm 2013    
 
QUYẾT ĐỊNH
Về chế độ học bổng khuyến khích học tập, trợ cấp xã hội và chế độ cử tuyển đối với sinh viên hệ chính quy học tập trung tại Trường Đại học Vinh
năm học 2013 - 2014 và năm học 2014 - 2015
 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
 
Căn cứ Quyết định số 62/2001/QĐ-TTg ngày 25/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ về đổi tên Trường Đại học Sư phạm Vinh thành Trường Đại học Vinh;
Căn cứ Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg ngày 22/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành “Điều lệ Trường đại học”;
Căn cứ Quyết định số 42/2007/QĐ-BGDĐT ngày 13/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy;
 Căn cứ Quyết định số 194/2001/QĐ-TTg ngày 21/12/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh mức học bổng chính sách và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên;
Căn cứ Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống Giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015;
Căn cứ Quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên;
Căn cứ Thông tư số 31/2013/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 8 năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về sửa đổi bổ sung khoản 3 Điều 2 Quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên;
            Căn cứ vào kết luận của Hội đồng thực hiện các chế độ, chính sách đối với học sinh, sinh viên Trường Đại học Vinh tại phiên họp ngày 24/10/2013;
Xét đề nghị của Trưởng phòng Công tác chính trị và học sinh, sinh viên; Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành chế độ học bổng khuyến khích học tập, trợ cấp xã hội và chế độ cử tuyển đối với sinh viên hệ chính quy học tập trung tại Trường Đại học Vinh năm học 2013 - 2014 và năm học 2014 - 2015:
1. Học bổng khuyến khích học tập (HBKKHT)
1.1. Nguyên tắc xét cấp
            1.1.1. HBKKHT cấp theo học kỳ, mỗi năm tính 2 kỳ, mỗi kỳ tính 5 tháng.
Học kỳ thứ nhất của khoá học, Nhà trường căn cứ điểm thi tuyển sinh đại học và hạnh kiểm lớp 12 THPT để xét cấp học bổng cho sinh viên vào tháng 11 hàng năm.
Từ học kỳ II, Nhà trường căn cứ kết quả học tập và rèn luyện của sinh viên học kỳ trước đó để xét cấp HBKKHT cho học kỳ hiện tại vào tháng 4 và tháng 11 hàng năm.
Để được xét cấp HBKKHT mỗi học kỳ sinh viên phải hoàn thành tối thiểu 15 tín chỉ.
1.1.2. Căn cứ tình hình thực tế, Nhà trường quy định số suất học bổng cho mỗi ngành học theo khoá học bằng 6% tổng số sinh viên của ngành học đó theo khoá học (tính đến thời điểm xét học bổng).
1.1.3. Căn cứ kết quả học tập và rèn luyện, sinh viên được xét cấp HBKKHT trong phạm vi quỹ HBKKHT theo 3 loại: xuất sắc, giỏi, khá. Học bổng được xét theo thứ tự từ loại xuất sắc trở xuống cho đến hết số suất học bổng đã được xác định. Nếu số sinh viên đạt tiêu chuẩn xét cấp HBKKHT ít hơn số suất đã được xác định thì số suất còn lại được bổ sung vào quỹ học bổng chung của Nhà trường.
1.1.4. Trong học kỳ xét học bổng, Nhà trường không xét HBKKHT cho sinh viên có các học phần vắng thi ở học kỳ xét học bổng.
Những học phần mà sinh viên học lại của các học kỳ trước thì kết quả học tập được đưa vào để xét HBKKHT ở học kỳ xét học bổng.
1.2. Đối tượng được xét cấp HBKKHT
Là sinh viên đang học hệ chính quy tập trung tại trường.
1.3. Tiêu chuẩn xét và mức học bổng
1.3.1. Điều kiện, tiêu chuẩn
 - Học lực: Điểm trung bình chung học tập (TBCHT) đạt từ 7.0 điểm trở lên (tính điểm thi lần 1), không có học phần nào dưới 5.0 điểm hoặc thi kết thúc học phần không đạt.
- Rèn luyện: đạt từ loại khá trở lên, không vi phạm kỷ luật từ khiển trách trở lên.
- Loại học bổng được quy định cụ thể như sau:
TT Loại học bổng Điểm TBCHT
 
Xếp loại rèn luyện
1.       Xuất sắc 9,00 - 10,00 Xuất sắc
2.       Giỏi 8,00 - 8,99 Tốt trở lên
3.       Khá 7,00 - 7,99 Khá trở lên
 
1.3.2. Mức học bổng:
Nhà trường quy định mức học bổng các khối ngành năm học 2013 - 2014 và năm học 2014 - 2015 áp dụng tại Trường Đại học Vinh như sau:
- Mức HBKKHT được tính theo các khối ngành và mức học bổng thấp nhất bằng mức trần học phí của khối ngành đó quy định tại Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ.
- Mức HBKKHT loại Giỏi tăng thêm 10% so với mức học bổng loại khá, mức học bổng loại Xuất sắc tăng thêm 15% so với mức học bổng loại Giỏi (lấy tròn số).
- Mức HBKKHT được tính theo các khối ngành:
+ Mức học bổng các ngành Khoa học xã hội, Kinh tế, Luật, Nông, Lâm, Thủy sản (theo phụ lục 1 của văn bản này).
+ Mức học bổng các ngành Khoa học tự nhiên, Kỹ thuật, Công nghệ, Thể dục thể thao, Nghệ thuật, Khách sạn, Du lịch (theo phụ lục 2 của văn bản này).
            2. Chế độ đối với sinh viên Cử tuyển
2.1. Đối tượng
            Sinh viên được Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định cử đến Trường Đại học Vinh học tập trong khuôn khổ chỉ tiêu của Bộ Giáo dục và Đào tạo phân phối hàng năm (gọi là sinh viên Cử tuyển).
2.2. Mức học bổng chính sách và trợ cấp
Kinh phí chi cho học bổng chính sách và trợ cấp do UBND tỉnh (nơi cử sinh viên đi học) chi trả thông qua Hợp đồng với Trường Đại học Vinh. Nhà trường thực hiện chi trả khi nhận được kinh phí của UBND tỉnh chuyển thanh toán theo hợp đồng. 
3. Trợ cấp xã hội (TCXH)
3.1. Đối tượng
          3.1.1. Sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ, không có nguồn chu cấp thường xuyên.
3.1.2. Sinh viên tàn tật mất sức lao động 41% trở lên theo kết quả giám định của Hội đồng Giám định y khoa cấp tỉnh, có hoàn cảnh gia đình khó khăn.
3.1.3. Sinh viên con hộ đói có giấy chứng nhận do UBND Tỉnh cấp.
3.1.4. Sinh viên là người dân tộc thiểu số, có gia đình định cư ở những vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của Chính phủ (định cư từ 03 năm trở lên tính đến thời điểm nhập học tại trường).
3.2. Điều kiện được hưởng:
Sinh viên có kết quả rèn luyện được xếp loại từ trung bình khá trở lên, không vi phạm kỷ luật từ khiển trách trở lên.
3.3. Mức trợ cấp
Mức trợ cấp xã hội, sinh viên được hưởng theo quy định của nhà nước.
Trợ cấp xã hội mỗi năm học cấp 12 tháng chia làm 02 đợt mỗi đợt 06 tháng: Đợt 1 vào tháng 12 và đợt 2 vào tháng 6 hàng năm.
Sinh viên thuộc đối tượng hưởng TCXH phải làm hồ sơ xin hưởng trợ cấp theo từng học kỳ.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và được thực hiện trong năm học 2013 - 2014 và năm học 2014 - 2015. Các quyết định trước đây trái với quy định này đều bị bãi bỏ.
Điều 3. Các Ông (Bà): Trưởng phòng Công tác chính trị và học sinh, sinh viên, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Trưởng các khoa, Trưởng các đơn vị liên quan và sinh viên hệ chính quy Trường Đại học Vinh có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:                                                                                   HIỆU TRƯỞNG
  - Các Phó Hiệu trưởng (để biết);
  - Các đơn vị;
  - Các lớp sinh viên ĐH chính quy;                                                          (Đã kí)
  - Đăng eOffice và Website trường;
  - Lưu: HCTH, CTCT HSSV.                        
 
         PGS.TS. Đinh Xuân Khoa


 
Phụ_lục_kèm_quyết_định_số_3524_QĐ-ĐHV_ngày 04_tháng_11_năm_2013.doc 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Tin công nghệ Xem tin công nghệ
Đăng lúc: 01-03-2016 06:45:40 AM

Tin Bộ GD-DT

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 16


Hôm nayHôm nay : 1569

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 29980

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 1369517

tin mới

Tin tổng hợp Xem tất cá các tin tổng hợp
Đăng lúc: 06-05-2016 11:30:35 PM
Đăng lúc: 06-05-2016 11:30:12 PM
Đăng lúc: 06-05-2016 11:29:56 PM
Đăng lúc: 06-05-2016 11:29:37 PM
Đăng lúc: 06-05-2016 11:29:16 PM
Đăng lúc: 06-05-2016 11:27:38 PM
Đăng lúc: 06-05-2016 11:27:17 PM
Đăng lúc: 06-05-2016 11:18:43 PM
Thông tin bản quyền
    + Bản quyền thuộc Trường THPT Lương Văn Chánh
    + Đ/C: Huỳnh Văn Bánh , Quảng Ninh