Thông tin chi tiết vui lòng xem ở file đính kèm dưới đây: 
 

QD_dieu_dong_hv,sv_du_bi_coi_thi,_bao_ve_thi_TS_DH_2014_142106162904.pdf