Nội dung chi tiết vui lòng tải file đính kèm dưới đây:  

QD_Mien_giam_hoc_phi_cho_sv_he_chinh_quy_ky_I_nam_hoc_2013-2014.pdf

QD_Mien_giam_hoc_phi_cho_sv_he_chinh_quy_ky_II_nam_hoc_2013-2014.pdf

QD_mien_giam_hoc_phi_sv_lien_thong_chinh_quy_ky_I_nam_hoc_2013-2014 .pdf

QD_mien_giam_hoc_phi_sv_lien_thong_chinh_quy_ky_II_nam_hoc_2013-2014.pdf