BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
             ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
         Số: 4727/QĐ-ĐHV
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
             ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
         Nghệ An, ngày 26 tháng 11 năm 2014

 

 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc cấp học bổng tài trợ cho lưu học sinh
 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
 
            Căn cứ Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg ngày 22 tháng 9 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành "Điều lệ trường đại học";
            Căn cứ Quy chế công tác học sinh - sinh viên, ban hành kèm theo Quyết định số 42/2007/QĐ-BGDĐT, ngày 13 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
            Căn cứ Quyết định số 2760/QĐ-ĐHV ngày 14 tháng 10 năm 2011 của Hiệu trưởng nhà trường, ban hành Quy định về trao và nhận học bổng tài trợ, trợ cấp học bổng cho học sinh, sinh viên và học viên Trường Đại học Vinh;
            Căn cứ thông báo của Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Nghệ An về việc tặng học bổng cho lưu học sinh;
            Căn cứ kết quả học tập, rèn luyện và ý thức phấn đấu của lưu học sinh;
            Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp và Trưởng phòng Công tác chính trị - Học sinh sinh viên,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
            Điều 1. Cấp học bổng tài trợ nhân dịp kỷ niệm 39 năm Quốc khánh Nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào cho 7 lưu học sinh Lào có nhiều đóng góp cho phong trào học sinh, sinh viên Trường Đại học Vinh (có danh sách kèm theo), mỗi suất học bổng 500.000 đồng, tổng kinh phí trao học bổng là 3.500.000 đồng (Ba triệu năm trăm ngàn đồng). Kinh phí do Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Nghệ An tài trợ.
 
            Điều 2. Các Ông (Bà) Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp, Trưởng phòng Công tác chính trị - Học sinh, sinh viên, Trưởng các đơn vị liên quan và các lưu học sinh có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
 

 

Nơi nhận
- Hội Hữu nghị Việt Nam-Lào tỉnh Nghệ An (để p/h);
- Ban Giám hiệu (để b/c);
- Như Điều 2 (để t/h);
- Gửi đăng website trường, eOffice;
- Lưu: HCTH, HTSVQHDN, CTCTHSSV.
         KT. HIỆU TRƯỞNG
        PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 
                    (Đã ký)
 
 
 
   PGS.TS. Ngô Đình Phương

 

 

2014_142611152258.11.26._Danh_sach._Chuan.doc