BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Số: 3559/QĐ-ĐHV
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Nghệ An, ngày 26 tháng 11 năm 2012

 

 QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập các lớp chuyên ngành cho học viên cao học khóa XX
của Trường Đại học Vinh học tại Trường Đại học Đồng Tháp
 
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
 
            Căn cứ Nghị định 375/NĐ ngày 16/07/1959 của Bộ Giáo dục về việc thành lập Trường Đại học Sư phạm Vinh và Quyết định số 62/2001/QĐ - TTg ngày 25/04/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc đổi tên Trường Đại học Sư phạm Vinh thành Trường Đại học Vinh;
            Căn cứ Thông tư số 10/2011/TT-BGD ĐT, ngày 28/02/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sỹ;
            Căn cứ Quyết định số 959/QĐ-ĐHV ngày 10/04/2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh về việc ban hành Quy định công tác quản lý học viên cao học của Trường Đại học Vinh;
Căn cứ Quyết định số 2764/QĐ-ĐHV ngày 01/10/2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh về việc công nhận danh sách trúng tuyển vào cao học khoá XX năm 2012;
            Xét đề nghị của Trưởng phòng Công tác chính trị và học sinh, sinh viên,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
            Điều 1. Thành lập 05 lớp chuyên ngành cho 91 học viên cao học khóa XX của Trường Đại học Vinh học tại Trường Đại học Đồng Tháp (có danh sách kèm theo).
            Điều 2. Học viên cao học có trách nhiệm thực hiện quyền và nghĩa vụ theo Quy định công tác quản lý học viên cao học số 959/QĐ-ĐHV ngày 10 tháng 4 năm 2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh.
            Điều 3. Trưởng các phòng: Công tác chính trị và học sinh, sinh viên, Kế hoạch - Tài chính, Hành chính - Tổng hợp; Giám đốc Trung tâm Đảm bảo chất lượng; Trưởng các khoa: Sau đại học, khoa chuyên ngành; đơn vị quản lý học viên cao học của Trường Đại học Đồng Tháp và các học viên cao học có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký.
 

 

Nơi nhận:
- Đ/c Hiệu trưởng (để b/c);
- Như Điều 3;
- Các lớp học viên;
- Đăng Website và eOffice trường;     
- Lưu HCTH, CTCTHSSV.
K.T HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 
(Đã ký)
PGS.TS. Ngô Sỹ Tùng
 

 

 
 Danh sách các lớp chuyên ngành:
 

CHUYÊN NGÀNH LÝ LUẬN VÀ PPDH BM GD CHÍNH TRỊ.doc 
 

CHUYÊN NGÀNH ĐẠI SỐ VÀ LÝ THUYẾT SỐ.doc 
 

CHUYÊN NGÀNH HÓA PHÂN TÍCH.doc 
 

CHUYÊN NGÀNH QUẢN LÝ GIÁO DỤC.doc 
 

CHUYÊN NGÀNH VĂN HỌC VIỆT NAM.doc