BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Số: 3849 /QĐ-ĐHV
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
                            Nghệ An, ngày 26 tháng 11 năm 2013

 

             
QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập các lớp chuyên ngành
 cho học viên cao học khóa XXI
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
 
Căn cứ Quyết định số 62/2001/QĐ-TTg ngày 25/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc đổi tên Trường Đại học sư phạm Vinh thành Trường Đại học Vinh;
Căn cứ Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg ngày 22/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành “Điều lệ trường đại học”;
Căn cứ Quyết định số 1369/QĐ-ĐHV-SĐH ngày 19/05/2010 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh Quy định về tổ chức và quản lý đào tạo Sau đại học tại Cơ sở đào tạo Sau đại học Trường Đại học Vinh;
Căn cứ Quyết định số 959/QĐ-ĐHV ngày 10/04/2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh quy định về công tác quản lý học viên cao học của Trường Đại học Vinh;
Căn cứ Quyết định số 1242/QĐ-ĐHV ngày 07/05/2013 và Quyết định số 2869/QĐ-ĐHV ngày 26/09/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh về việc công nhận danh sách trúng tuyển vào cao học khoá XXI năm 2013;
Xét đề nghị của Trưởng phòng Công tác chính trị và học sinh, sinh viên,
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Thành lập 07 lớp chuyên ngành cho 189 học viên cao học khóa XXI của Trường Đại học Vinh học tại Trường Đại học Đồng Tháp và Trường Đại học Kinh tế - Công nghiệp Long An (có danh sách kèm theo).
Điều 2. Học viên cao họccó trách nhiệm thực hiện quyền và nghĩa vụ theo Quy định công tác quản lý học viên cao học số 959/QĐ-ĐHV ngày 10 tháng 4 năm 2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh.
Điều 3. Các ông (bà) Trưởng các Phòng: Công tác chính trị và học sinh, sinh viên, Đào tạo Sau đai học, Kế hoạch - Tài chính, Hành chính - Tổng hợp; Giám đốc Trung tâm đảm bảo chất lượng; Trưởng các khoa đào tạo; các đơn vị liên quan; đơn vị quản lý học viên của Trường Đại học Đồng Tháp, Trường Đại học Kinh tế - Công nghiệp Long An và học viên cao học có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
 

 

Nơi nhận:                                                                  
- Hiệu trưởng (để b/c);                                    
- Như Điều 3;
- Đăng tải Website và eOffice Trường;
- Lưu HCTH, CTCTHSSV.     
 
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
 
 
 
PGS.TS. Ngô Sỹ Tùng

 

 

CH21_Đồng_Tháp_132611145907.xls 
 

CH21_Long_An_132611145918.xls