BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
          ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
          Số: 2547/QĐ-ĐHV
      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                    ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
                            Nghệ An, ngày 13 tháng 9 năm 2012

 

            
QUYẾT ĐỊNH
Về việc tiếp nhận học viên cao học khóa XX đợt 1 năm 2012
 ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH

 
Căn cứ Quyết định số 62/2001/QĐ-TTg ngày 25 tháng 4 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc đổi tên Trường Đại học sư phạm Vinh thành Trường Đại học Vinh;
Căn cứ Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg ngày 22 tháng 9 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành “Điều lệ trường đại học”;
Căn cứ Quyết định số 1369/QĐ-ĐHV-SĐH ngày 19/5/2010 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh Quy định về tổ chức và quản lý đào tạo Sau đại học tại Cơ sở đào tạo Sau đại học Trường Đại học Vinh;
Căn cứ Quyết định số 959/QĐ-ĐHV ngày 10/4/2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh Quy định về công tác quản lý học viên cao học của Trường Đại học Vinh;
                  Căn cứ Quyết định số 1442/QĐ-ĐHV ngày 22/5/2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh về việc công nhận danh sách trúng tuyển vào cao học khoá XX năm 2012;
Xét đề nghị của Trưởng phòng Công tác chính trị và học sinh, sinh viên,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Tiếp nhận 266 học viên cao học nhập học tại Trường Đại học Vinh và 254 học viên cao học nhập học tại Trường Đại học Sài Gòn khóa XX đợt 1 năm 2012 (có danh sách kèm theo).
Điều 2. Học viên cao họccó trách nhiệm thực hiện quyền và nghĩa vụ theo Quy định công tác quản lý học viên cao học số 959/QĐ-ĐHV ngày 10 tháng 4 năm 2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh.
Điều 3. Các ông (bà) Trưởng các Phòng: Công tác chính trị và học sinh, sinh viên, Đào tạo Sau đai học, Kế hoạch - Tài chính, Hành chính - Tổng hợp; Giám đốc Trung tâm đảm bảo chất lượng; Trưởng các khoa đào tạo có học viên nhập học; các đơn vị liên quan và học viên cao học có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
 

 

Nơi nhận:                                                                  
- Hiệu trưởng (để b/c);                                   
- Như Điều 3;
- Đăng tải Website và eOffice Trường;
- Lưu HCTH, CTCTHSSV.   
 
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 
(đã ký)
 
PGS.TS. Ngô Sỹ Tùng

 

 Danh sách học viên kèm theo mã số học viên tại file đính kèm

Báo_cáo_SL_cao_học_đợt_1-2012.doc