BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                
        Số: 1391/QĐ-ĐHV                                            Nghệ An, ngày 15 tháng 5 năm 2013
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc cấp học bổng tài trợ cho sinh viên
 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
 
            Căn cứ Quyết định số 62/2001/QĐ-TTg ngày 25 tháng 4 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc đổi tên trường ĐHSP Vinh thành trường Đại học Vinh”;
            Căn cứ Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg ngày 22 tháng 9 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành “Điều lệ trường đại học”;
            Căn cứ Quy chế công tác học sinh - sinh viên, ban hành kèm theo Quyết định số 42/2007/QĐ-BGDĐT, ngày 13 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
            Căn cứ Quy định về trao và nhận học bổng tài trợ, trợ cấp cho học sinh, sinh viên và học viên Trường Đại học Vinh, ban hành kèm theo Quyết định số 2760/QĐ-ĐHV ngày 14 tháng 10 năm 2011 của Hiệu trưởng nhà trường;
            Căn cứ thông báo trao học bổng tài trợ của Công ty DELL Việt Nam và Công ty Intel Việt Nam;
            Căn cứ hoàn cảnh gia đình, kết quả học tập, rèn luyện và ý thức phấn đấu của sinh viên;
            Xét đề nghị của Trưởng phòng Công tác chính trị - HSSV và Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp,
 QUYẾT ĐỊNH:
 
         Điều 1. Cấp học bổng tài trợ của các doanh nghiệp Dell Việt Nam, Intel Việt Nam cho 20 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng không ngừng phấn đấu vươn lên trong học tập, rèn luyện (có danh sách kèm theo), mỗi suất học bổng 500.000 đồng, tổng số tiền học bổng 10.000.000 đồng (mười triệu đồng). Kinh phí do Công ty Dell Việt Nam, Công ty Intel Việt Nam tài trợ.
         Điều 2. Các Ông (Bà): Trưởng phòng Công tác chính trị và học sinh, sinh viên, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp, Trưởng các khoa, Trưởng các đơn vị, đoàn thể liên quan và các sinh viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 
Nơi nhận:                                                                                 KT. HIỆU TRƯỞNG
- Các nơi ở Điều 2;                                                                   PHÓ HIỆU TRƯỞNG
- Ban Giám hiệu (để b/c);
- Công ty Dell VN, Intell VN (để p/h);
- Gửi đăng eOffice, website vinhuni.edu.vn;                                             
- Lưu HCTH, HTSV&QHDN                                              PGS.TS. Ngô Đình Phương