TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
           KHOA TOÁN HỌC                                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
           ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯                                              ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
                                                                                            Nghệ An, ngày 01 tháng 02 năm 2012
 
 
THÔNG BÁO
Thành lập đội tuyển tham gia kỳ thi
Olimpic Toán học sinh viên toàn quốc lần thứ XX năm 2012
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
 
          Căn cứ vào Thông báo của Hội Toán học Việt Nam và được sự đồng ý của Ông Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh, Khoa Toán học sẽ thành lập Đội tuyển dự thi Olimpic Toán học sinh viên toàn quốc năm 2012.
            Địa điểm dự thi: Trường Đại học Phú Yên, Số 18 Trần Phú, Thành phố Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên
            Thời gian thi:  09-15/04/2012
            Nội dung thi:  Mỗi thành viên của đội tuyển có thể dự thi một hoặc cả hai môn: Đại số và Giải tích.
            Số lượng thành viên của đội tuyển: 5 sinh viên
            Thời hạn công bố danh sách đội tuyển: Ngày 08/03/2012.
Vậy Khoa Toán học thông báo tới tất cả sinh viên đang học tập tại Trường Đại học Vinh thuộc các khoa đào tạo tuyển sinh từ khối A: Nếu ai có nguyện vọng dự tuyển vào Đội tuyển thi Olimpic Toán học sinh viên toàn quốc Trường Đại học Vinh năm 2012, thì gửi đăng ký (theo mẫu đính kèm) tới Văn phòng Khoa Toán học hoặc qua địa chỉ email: hongloanncs@yahoo.com trước ngày 10/02/2012. Điện thoại liên hệ: 0912292824.
Ban tổ chức sẽ lựa chọn danh sách 5 thành viên của đội tuyển Trường Đại học Vinh thông qua kỳ thi tuyển, dự kiến tổ chức vào đầu tháng 3 năm 2012.
          Thông tin về Kỳ thi Olimpic Toán học Sinh viên toàn quốc năm 2012 có thể xem trên website: www.vms.org.vn.
                                                                                                
                                                                                            TRƯỞNG KHOA
                                                                                                           
 
                                                                                                      (đã ký)
 
 
                                                                               PGS.TS. Nguyễn Thành Quang
 
 
 
Mẫu đăng ký tham gia dự tuyển Đội tuyển thi Olimpic Toán học
sinh viên toàn quốc năm 2012 của Trường Đại học Vinh
 
 
 
Họ và tên sinh viên:
Ngày tháng năm sinh:
Khóa học:
Khoa đào tạo:
Địa chỉ liên hệ:
Số điện thoại liên lạc hoặc hộp thư E-mail:
Điểm thi  học phần Toán A1:
Điểm thi  học phần Toán A2:
(Nếu là sinh viên năm thứ nhất thì ghi điểm tuyển sinh vào trường trong đó ghi rõ điểm môn Toán).
                                                                  Nghệ An, ngày      tháng       năm 2012
                                                                                     Người đăng ký