THỜI GIAN ĐĂNG KÝ HỌC CỦA K54
Học kỳ I năm học 2013 - 2014
                                                                         
 
Căn cứ vào kế hoạch đào tạo năm học 2013 - 2014 của Nhà trường, phòng Đào tạo thông báo thời gian đăng ký học của khóa 54 trong học kỳ I, năm học 2013 - 2014 như sau:
 
1.     Từ ngày 20/09/2013 đến 24h00' ngày 21/09/2013: CVHT của các khoa đăng ký cho sinh viên K54 của khoa mình.
2.     Từ 8h30' ngày 22/09/2013 đến 24h00' ngày 22/09/2013: Sinh viên K54 đăng nhập vào tài khoản để xem và điều chỉnh lịch học.
3.    Thời gian học của K54 trong học kỳ I, năm học 2013 - 2014 bắt đầu từ ngày 23/09/2013.
4.     Thời gian xử lý học vụ: - Đăng ký muộn: Trong 2 tuần, từ ngày 23/09 đến hết ngày 06/10/2013
                                                   - Hủy lịch học: Trong 3 tuần, từ ngày 23/09 đến hết ngày 13/10/2013
Đề nghị các Phòng ban, Trung tâm liên quan, các Khoa đào tạo phân công giảng viên đảm nhiệm lớp, CVHT và các chức danh khác thực hiện đúng kế hoạch trên.
Sinh viên các lớp K54 chủ động kiểm tra lịch học, thực hiện đầy đủ nội quy, quy chế của Nhà trường và tham gia học tập theo đúng thời gian quy định.
           
                                                                                                                        Nghệ An, ngày 18 tháng 09 năm 2013
                                                                                                                        TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
 
 
 
 
 
                                                                                                                          TS. Nguyễn Xuân Bình